Każdy jest wychowawcą. Rola dyrektora we wspomaganiu funkcji

advertisement
Wykład 1.
Każdy jest wychowawcą
Rola dyrektora we wspomaganiu funkcji
wychowawczych nauczycieli
Autorzy:
dr Karolina Appelt, dr Sławomir Jabłoński,
dr Joanna Matejczuk, dr Julita Wojciechowska
Zakład Psychologii Socjalizacji i Wspomagania Rozwoju
Instytut Psychologii
Program szkolenia
• Cykl 3 wykładów
• Prezentacje na stronie Kuratorium Oświaty
• Ciekawe artykuły pomocne w pracy oraz
„zadaniu domowym”
• Zadania domowe :
zadanie nr 1 – arkusze robocze do
opracowania i przesłania do 20 września do
prowadzącego wykład: [email protected]
Każdy jest wychowawcą
– plan wykładu
1. Wychowanie – co to jest?
2. Jakie miejsce zajmuje wychowanie w mojej
szkole?
3. Jaka jest idea wychowywania w mojej szkole?
4. Jak rozpoznać realizację funkcji
wychowawczej w szkole?
5. W jaki sposób dyrektor może wspomagać
funkcje wychowawcze nauczycieli?
1. Wychowanie – co to jest?
Główne funkcje szkoły
EDUKACJA
SOCJALIZACJA
WYCHOWANIE
?
Filary kształcenia w XXI wieku (Delors, 1998)
wiedza
EDUKACJA
umiejętności
zdolność do życia
we wspólnocie
autonomia
WYCHOWANIE
Główne cele edukacji i wychowania (?)
DZIECIŃSTWO
rozwój
TERAŹNIEJSZOŚĆ
EDUKACJA
i WYCHOWANIE
DOROSŁOŚĆ
?
PRZYSZŁOŚĆ
Podstawowe źródła trudności
we współczesnej edukacji i wychowaniu:
• coraz większa nieprzystawalność światów dorosłych (nauczycieli),
dzieci i młodzieży (uczniów)
• odmienne WIZJE własnego życia
• pułapka socjalizacyjna:
• czy „starsi” mogą skutecznie socjalizować „młodych”?
• przygotowujemy dzieci do NIEZNANEGO nam świata, nie wiemy, jaki
on będzie za 5, 10 … lat
• pułapka edukacyjna:
• czy wiemy czego i po co uczyć?
• problem tzw. KLUCZOWYCH kompetencji
Wychowywanie - do czego?
NAUCZYCIEL
Samowychowanie
Wychowanie
Wychowanie do
samowychowania
UCZEŃ
Regulacja i pomoc
z zewnątrz
Samoregulacja
Samoregulacja do
regulowania
Funkcje wychowania (1)
SOCJALIZACJA
(niebezpieczeństwo indoktrynacji i
zablokowania rozwoju
indywidualności)
EMANCYPACJA
(niebezpieczeństwo wychowania
ludzi niegotowych do
współpracy)
działania
krótkofalowe
funkcja emancypacyjna
relacje
podmiotowe
funkcja socjalizacyjna
koncentracja
na potrzebach
ludzi
granice prawdiłowego funkcjonowania instytucji
najważniejsza
jest jednostka
granice prawdiłowego funkcjonowania instytucji
Funkcje wychowania (2)
najważniejsza
jest grupa
koncentracja
na celach
instytucji
relacje
przedmiotowe
działania
długofalowe
Osobista koncepcja wychowania
intrapersonalny kontekst funkcjonowania nauczyciela
TEORIE
NAUKOWE
INDYWIDUALNE
DOŚWIADCZENIA
ŻYCIOWE
OSOBISTA
KONCEPCJA
WYCHOWANIA
WYCHOWANIE
INDYWIDUALNE
DOŚWIADCZENIA
ZAWODOWE
Modele wychowania (Brzezińska, 2013)
Podejście II
Podejście I
Roślina
Maszyna
Funkcje wychowania:
opieka
ochrona
pielęgnacja
Funkcje wychowania:
inicjowanie
ukierunkowywanie
kontrolowanie
Podejście III
Osoba
Funkcje wychowania:
stymulacja
inspiracja
wspieranie
2. Jakie miejsce zajmuje wychowanie
w mojej szkole?
AUTODIAGNOZA
Wychowanie… przekonania
SZKOŁA nie jest od
wychowywania
SZKOŁA również wychowuje
Szkoła jest od uczenia, rodzina od
wychowania
Każde oddziaływanie jest
wychowaniem ku czemuś (szkoła,
dom, podwórko)
Przerzucanie odpowiedzialności
„zamiatanie pod dywan”
Współodpowiedzialność
„jedziemy na tym samym wózku”
Brak/osobne/chaotyczne
oddziaływania wychowawcze
Wspólne, spójne, zorganizowane,
oddziaływania wychowawcze
3. Jaka jest idea wychowania
w mojej szkole?
Typy szkół (1) (Brzezińska, 2013)
Podejście II
Podejście I
Raj
Fabryka
Efekt wychowania:
mały/duży narcyz
Efekt wychowania:
trybik w maszynie
Podejście III
Szkoła życia
Efekt wychowania:
obywatel
Typy szkół (1)
czy szkoła to:
1) Wyspa stagnacji?
• kultywowanie przeszłości
• poddanie się biegowi zdarzeń
• unikanie zmian
2) Wyspa stabilizacji?
• nacisk na teraźniejszość, tu i teraz
• korzystanie z życia, z okazji
• tolerowanie zmian
3) Wyspa transformacji?
• nacisk na przyszłość
• inwestowanie w przyszłość
• zarządzanie zmianami
AUTODIAGNOZA
Wychowanie… co my w szkole przez to rozumiemy?
Czyja jest definicja i wizja wychowania?
każdy ma swoją wizję?
grupy/podmioty mają swoją
wizję?
wszyscy mają wspólną
wizję?
Co składa się na definicję wychowania?
Kształtowanie kultury
osobistej ucznia
(wąskie rozumienie)
Rozwijanie kompetencji na
przyszłość (praca, rodzina,
społeczność lokalna)
Budowanie różnych zasobów 
adaptacja do zmieniającej się
rzeczywistości
(szerokie rozumienie)
Jaka wizja, jaki cel wychowania?
Radzenia sobie z problemami
w szkole?  „tu i teraz”
krótkoterminowa
perspektywa
Przygotowanie do kolejnych
etapów edukacji  tylko
etapy życia szkolnego, „bliskie
jutro”
Przygotowanie świadomego
członka społeczności 
perspektywa dalekiego jutra,
długoterminowa
4. Jak rozpoznać realizację funkcji
wychowawczej w szkole?
Oprac.: Studenci seminarium monograficznego
nt „Specyficzne formy edukacji”, rok akad. 1999/2000, IP UAM
nauczycieluczeń
nauczycielklasa
dobór zadań wzmocnienia
(system kar
- treść
i nagród)
- trudność
rozwój
zainteresowania
(rozpoznawanie i - społeczny
- emocjonalny
kształtowanie)
wiedza
- poznawczy
wyposażenie
procesy grupowe
poziom integracji
dyscyplina
relacje
diada
motywacja
uczeń
zasoby
fizyczne
grupa
środki
dydaktyczne
ZASOBY,
którymi może
zarządzać
NAUCZYCIEL
pracownicy
pomocniczy
inni
nauczyciele
kompetencje
rodzice
rozlokowanie
uczniów
ergonomia
- kształt mebli
- wielkość
pomieszczenia
- światło
- wentylacja
- temperatura
- rozplanowanie
sprzętów
w przestrzeni
przestrzeń
dostępność
czas
planowany
- wykonywanie zadań
- “rezerwa czasowa”
ciągi
komunikacyjne
wystrój
bezpieczeństwo
zawodowe
wykorzystany
budowanie
- znajomość procedur
(poświęcony na
kontaktu czynności
planowania
z klasą porządkowe
wykonywanie zadania)
- wiedza przedmiotowa
efektywny
pracy ucznia w domu
- wiedza psychologiczna
(potrzebny do osiągnięcia
(zadania domowe)
- metodyka pracy
określonego efektu)
osobowościowe
- samorozwój
- świadomość,
kontrola i umiejętność
rozpoznawania stanów
psychicznych
- dojrzałość społeczna organizacja zajęć
dobór treści
ocenianie
pracy grupowej/pracy
indywidualnej
© Sławomir Jabłoński, Instytut Psychologii UAM
AUTODIAGNOZA
Wychowanie… gdzie widać efekty
zmiany (interwencji wychowawczej)?
• Wiedza
Potrafię się
zachować
• Umiejętności
Wiem, jak
należy się
zachować
• Kompetencje
społeczne
Chcę i umiem dobrze
funkcjonować wśród
innych
1. Uczniowie  KLASA
2. Nauczyciele  ZESPÓŁ NAUCZYCIELSKI
3. Szeroki kontekst  SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA
1. Relacja UCZEŃ-NAUCZYCIEL
2. Relacja NAUCZYCIEL-DYREKTOR
Działania
wychowawcze
Zorientowane na osobę
Diagnoza
Rozpoznanie
zasobów
osoby
Pomoc
Strategie
zwiększenia
gotowości
osoby
Zorientowane na kontekst
Pomoc
Diagnoza
Rozpoznanie
zasobów
otoczenia
Strategie
zwiększenia
gotowości
otoczenia
Zadanie domowe: Analiza dobrych praktyk
UCZNIOWIE
3
1
OSOBA/jednostka
GRUPA/KONTEKST
WYCHOWANIE
DOBRE PRAKTYKI
2
4
NAUCZYCIELE
5. W jaki sposób dyrektor może
wspomagać funkcje wychowawcze
nauczycieli?
Zrównoważona ocena funkcji nauczyciela
• Funkcja dydaktyczna – czynności związane z
przekazywaniem wiedzy i rozwijaniem
umiejętności
• Funkcja wychowawcza – czynności związane
z kształtowaniem umiejętności społecznych,
tożsamości i systemu wartości
• Funkcja opiekuńcza – czynności związane z
zaspokajaniem potrzeb biologicznych i
psychicznych uczniów, zapewnianie opieki,
poczucia bezpieczeństwa
Zrównoważona ocena kluczowych
kompetencji nauczyciela (1)
w zakresie nauczania – „TWARDE”
 dostosowywanie zadań edukacyjnych i tempa ich realizacji do
poziomu rozwoju oraz stylu uczenia się dziecka
 prezentowanie nauczanych treści w formie problemów
do rozwiązania
 jasne komunikowanie i egzekwowanie wymagań szkolnych oraz
merytoryczne i emocjonalne wspieranie dziecka w ich realizacji
Zrównoważona ocena kluczowych
kompetencji nauczyciela (2)
w zakresie wychowania – „MIĘKKIE”



kompetencje poznawcze – związane z gotowością do trafnego oceniania sytuacji
społecznych, zdolnością do empatii, znajomością i odwoływaniem się do reguł
społecznych,
kompetencje motywacyjne - gotowość do podejmowania ryzyka społecznego,
otwartość, gotowość do angażowania się w sytuacje społeczne i motywacji do pracy
nad własnym zaangażowaniem interpersonalnym i poziomem umiejętności
społecznych
kompetencje behawioralne - związane z posiadanymi i wykorzystywanymi w praktyce
umiejętnościami społecznymi
Wspomaganie funkcji wychowawczych (1)
Model
animacji i wsparcia
Model pogotowia
ratunkowego
Wspomaganie funkcji wychowawczych (2):
„pogotowie ratunkowe”
R
N
U
U
R
R
U
U
R
U
R
R
U
U
R
klasa
N
U
U
U
R
R
klasa
R
dyrektor
SZKOŁA
© Sławomir Jabłoński, Instytut Psychologii UAM
Wspomaganie funkcji wychowawczych (3):
„animacja i wsparcie”
R
N
U
U
R
U
R
R
U
U
U
R
klasa
R
N
U
U
R
U
U
R
klasa
R
R
SZKOŁA
dyrektor
© Sławomir Jabłoński, Instytut Psychologii UAM
Zadanie domowe
Celem zadania jest przygotowanie giełdy pomysłów z dobrymi
praktykami stosowanymi w szkole dotyczącymi wychowania. Giełda
pomysłów powstanie z propozycji przysłanych przez Dyrektorów,
zostanie zebrana i udostępniona Dyrektorom jako inspiracja do
podejmowania oddziaływań wychowawczych w szkole.
Zadaniem każdego Dyrektora jest:
• Refleksja nad problematyką wychowania w szkole na podstawie
wykładu i prezentacji zamieszczonej do Wykładu 1.
• Przygotowanie przykładów oddziaływań wychowawczych
przeprowadzonych, aktualnie przeprowadzanych lub planowanych
w szkole - każdy pomysł powinien zostać opisany według wzoru
zaproponowanego w arkuszu roboczym.
• Wypełnione arkusze robocze proszę przesłać do 20 września na
adres: [email protected]
Download