Wartości w rodzinie

advertisement
Wartości w edukacji
Wartości w rodzinie
Psycholog - Maria Jakimiuk
Wychowanie -
to wprowadzenie dzieci
i młodzieży w kulturę własnego narodu
i społeczeństwa, kulturę mowy ojczystej
i języka ojczystego, a także oddziaływanie
rodziców, wychowawców, nauczycieli na dzieci
i młodzież, poprzez przykład postępowania.
Jednym z celów wychowania jest stworzenie
systemu wartości, który stanowi fundament
życia człowieka.
Potrzeba wychowania
ku wartościom
• Pomoc w odkrywaniu wartości
• Demaskowanie antywartości
• Przywracanie właściwego sensu
wartościom
• Promowanie wartości
System wartości ogólnoludzkich
•
•
•
•
•
•
•
Godność
Prawda
Dobro
Życie
Sprawiedliwość
Pokój
Rodzina
Wychowanie do wartości
• wychowanie personalne
• wychowanie społeczne
• wychowanie obywatelskie
Wychowanie personalne
Przedmiotem takiego wychowania jest przede
wszystkim wydobycie i uaktywnienie miłości,
która staje się fundamentem wszelkiej
aktywności duchowej i psychicznej.
Szczególną rolę odgrywa tu rodzina, gdyż
rodzice są pierwszymi wychowawcami
i nauczycielami dziecka.
Wychowanie społeczne
Kształtowanie świadomości i postaw
prospołecznych wedle czasowo
obowiązujących wartości kulturowych
i norm etycznych, regulujących działania
polityczno-gospodarcze, politycznoedukacyjne, polityczno-kulturowe,
nakierowane na wszechstronny rozwój
człowieka, jako istoty społecznej, ze
względu na jego istotne
współuczestnictwo
w życiu społecznym.
Wychowanie obywatelskie
Głównym zadaniem tego wychowania jest
przygotowywanie człowieka do życia
w zgodzie i harmonii z państwem.
W działalności tej jest niezwykle ważne, aby
kształtować jednostkę samodzielną,
potrafiącą działać i pracować na rzecz
własnego państwa i jego rozwoju.
A jednocześnie nie można pominąć kwestii
autonomii jednostki, która nie będzie
podporządkowana autorytarnej władzy.
Cele wychowania
• W wychowaniu człowieka jako istoty ludzkiej przedmiotem
wychowania będzie takie naturalne wyzwalanie sprawności
moralnych, które są
podstawą do czynienia dobra.
• Wychowanie człowieka jako istoty społecznej będzie przede
wszystkim miało na celu takie kulturowe ukształtowanie
sprawności etycznych, dzięki którym u jednostki powstanie
skłonność
do czynienia dobra społecznego.
• Natomiast wychowując człowieka jako obywatela
wyrabiamy sprawności doktrynalne warunkujące
sprawność do obywatelskiego czynienia dobra,
opierając się na doktrynie politycznej
i jurysdykcji państwa
Podstawowym środowiskiem, które
kształtuje system wartości dzieci
i młodzieży, jest rodzina.
Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że
rodzina jest taką grupą, wspólnotą,
w której skupia się kształtowanie wszystkich
trzech rodzajów wartości:
rodzinnych, społecznych i państwowych.
We współczesnym świecie, gdzie stykają
się ze sobą i kłócą odmienne
światopoglądy i idee, szczególnie istotne
jest, by już najmłodszym dzieciom
wskazywać właściwy system wartości,
który pozwoli im przeżyć
satysfakcjonujące, szlachetne życie
i ułatwi funkcjonowanie w społeczeństwie.
Celem wychowania jest
BYCIE DOBRYM CZŁOWIEKIEM
Pytania
1.
2.
3.
4.
Czy rodzina jest wartością?
Jaka rodzina przekazuje wartości?
Jakie wartości przekazuje rodzina?
Jak rodzina przekazuje wartości?
Pytanie 1.
Czy rodzina jest wartością?
W sondażach prowadzonych przez ośrodki badania opinii
społecznej pojawią się takie wartości jak:
• rodzina,
• dostatnie życie,
• dobra praca,
• przyjaźń,
• uroda,
• pozycja społeczna,
• wykształcenie,
• podróże,
• wolność,
• satysfakcjonujące życie seksualne,
• sprawność fizyczna.
Pytanie 2.
Jaka rodzina przekazuje wartości?
Podstawowe zręby osobowości kształci rodzina w której
dziecko przychodzi na świat i która zaspakaja jego
podstawowe potrzeby w pierwszych latach życia. Także
dotychczasowe wszystkie wyniki badań nauk
humanistycznych i społecznych nadal nawiązują do
definicji rodziny jako
” małej grupy społecznej, w której centralnymi rolami są
role matki i ojca, i która stanowi względnie trwałą,
podlegającą dynamicznym przekształceniom związanym
głównie z biegiem życia jednostek wchodzących w jej
skład, opiera się na zastanych tradycjach społecznych i
rozwija własne tradycje” ( M. Ziemska ).
Postawy rodzicielski – Maria Ziemska
Postawa
odtrącająca
Dominacja rodziców
Nadmierny
dystans
Postawa
unikająca
Postawa
nadmiernie
wymagająca
Nadmierna
koncentracja
Uległość
rodziców
Postawa
nadmiernie
chroniąca
Zagrożenia rodziny
• zmiany w rozumieniu pojęcia rodziny
(ruchy feministyczne, gender a także niektórych przedstawicieli nauk humanistycznych, dla których rodzina nie jest
już wspólnotą męża, żony i dzieci)
• podważenie wartości trwałości rodziny i jej funkcji
prokreacyjnej oraz socjalizacyjno - wychowawczej
wobec potomstwa.
• obecna rodzina nuklearna nękana kryzysem trwałości
przekształcać się będzie w mało trwały związek
kohabitacyjny, aby osiągnąć etap „hybrydy” czyli
wolnego związku, w którym mąż i żona, a raczej:
partnerzy będą mieszkać oddzielnie i pozostawać w
dużej odrębności. W utrwalających się wzorach
kulturowych związek ten określany jest też kryptonimem
LAT: Living Apart Together
• odkładanie na później założenia rodziny
• malejący współczynnik zawierania małżeństw wiąże się
ze wzrastającym odsetkiem urodzeń pozamałżeńskich
• wzrasta też systematycznie liczba rodzin niepełnych
stanowiących 1/5 ogółu rodzin (Ponad 1,5 miliona dzieci
wychowuje się w rodzinach niepełnych)
• bezrobocie - długotrwałe i dotykające obydwu rodziców
albo też rodziny matek czy ojców samotnie
wychowujących dzieci wpływającym dezintegrująco na
utrwalone w tradycji rodziny wzory pełnienia ról
społecznych, wzajemnych odniesień emocjonalnych i
aspiracji życiowych
• ogólna pauperyzacja i rozwarstwienie ekonomiczne
społeczeństwa oraz połączony z egoizmem i
egocentryzmem konsumizm jako upowszechniający się
model stylu życia podporządkowany zasadzie
wizualizacji symboli prestiżu społecznego, znajdujący
pożywienie w złudnej kolorystyce reklam i presji opinii
publicznej
• przeakcentowanie znaczenia funkcji zabezpieczenia
materialnych podstaw egzystencji kosztem ograniczenia
funkcji wychowawczej, a tym bardziej kulturalizacyjnej i
wspólnototwórczej przejawiającej się poprzez
budowanie więzi emocjonalnych sprzyjających
rozwojowi osobowemu i urzeczywistnianiu dobra
wspólnego grupy rodzinnej (brak czasu na „wspólne
życie” kulturalne, religijne, towarzyskie, itp )
• wydłuża się czas pracy zarobkowej, a rozmaite formy
dorabiania powodują niejednokrotnie, że zaciera się
granica obszarów aktywności zawodowej i życia
rodzinnego; między czasem prywatnym a publicznym (3
obszary egzystencji)
• kryzys demograficzny
Kryzys demograficzny to przede
wszystkim kryzys wartości
i kryzys człowieka jako wartości;
kryzys rodziny jako naturalnego
środowiska wychowawczego
Kryzys rodziny to nie to samo, co
zjawiska kryzysowe w rodzinie.
Z niekochanych dzieci często
wyrastają dorośli bez sumienia
Pytanie 3
Jakie wartości przekazuje rodzina?
Istotnymi wartościami
dla rodziny są:
• miłość(bliskość, troska, życzliwość, szczerość, odpowiedzialność)
• prawda,
• praca (w rodzinie nie może być utożsamiane z korzyściami materialnymi
czy innymi jakie daje praca ale powinno być ukazywane w ścisłym związku z
szacunkiem dla każdego wysiłku, poniesionego trudu, wyrzeczenia, ofiary)
• życie duchowe (świat transcendencji, wymiar życia i śmierci,
więź z Bogiem
Skutki zaniedbania rozwoju
własnej osobowości wg Maslowa
• Każda wartość ma swoje przeciwieństwo. Człowiek
może oscylować miedzy wartością lub jej
przeciwieństwem
• Gdy nie pracuje nad swoim rozwojem, objawiającym
sie wchodzeniem w świat wartości, tym samym
przejmuje (samoistnie)-antywartości. A to prowadzi do
powstania pewnych cech, które blokują rozwój
• Objawiają sie one w zachowaniu człowieka, jego
emocjach, postawach i aktywności jako cechy
charakterologiczne
• Utrudniają rozwój i współżycie międzyludzkie
Wartość- antywartość- metapatologia
• Prawda- zakłamanie- brak zaufania, nieufność
i podejrzliwość, cynizm, sceptycyzm
• Dobro-zło, miernota - skrajny egoizm, niechęć
i nienawiść w stosunku do innych, zaprzeczanie
wartościom życia
• Piękno-brzydota- wulgaryzm, utrata smaku
estetycznego, nieumiejętność odprężenia, poczucie
zmęczenia
• Żywotność (pełnia energii)- martwota- zanik
inicjatywy, brak zaangażowania w cokolwiek, nuda,
utrata zainteresowań, brak ochoty do działania
Pytanie 4.
Jak rodzina przekazuje wartości?
Fazy rozwoju psychospołecznego wg E.Eriksona
Emocje
Stadium rozwoju
Kryzys rozwojowy
(konflikt)
Określona wartość jako
znak osiągnięcia danego
stadium rozwojowego
Niemowlęctwo
1
Zdobywanie zaufania – brak
zaufania
Nadzieja
Wczesne dzieciństwo
2
Poczucie autonomii – wstyd,
niepewność
Siła woli
Okres zabaw
3-5
Rozwijania inicjatywy –
poczucie winy
Osiąganie wartościowych
celów
Okres szkolny
6-12
Pracowitość – poczucie
niższości
Współzawodnictwo
Dorastanie
13-18
Poczucie tożsamości –
zagubienie roli
Zdolność podejmowania
zadań
Młodość
19-24
Bliskie kontakty – izolacja
Miłość
Dorosłość
25-40/45
Tworzenie czegoś – stagnacja
Troska o innych
Dojrzałość
Integralność, ego - rozpacz
Mądrość
Działania małżonków, które najpełniej
umacniają i rozwijają miłość.
•
•
•
•
•
Wspólne działanie
Rozmowa
Czułość
Jedna randka tygodniowo
Podziw i uznanie
(John Gottman)
Co to są normy?
• Powinny wypływać z wartości
• Są drogą do wartości
• To powinności, nakazy, zakazy,
sposoby i metody realizacji wartości
Funkcje norm:
•
•
•
•
Regulacyjna
Kształtująca
Zabezpieczająca
Chroniąca
Jak konstruować normy?
•
•
•
•
•
•
•
Wypływające z wartości
Sformułowane pozytywnie
Dostosowane do możliwości dziecka
Realistyczne
Czytelne
Stałe
Obowiązujące wszystkich (także
dorosłych)
• Spisane, dostępne
•
•
•
•
•
Kroki wprowadzania w świat
wartości:
Dostrzeganie
Rozpoznanie
Zrozumienie
Zaakceptowanie
Respektowanie
Najbardziej skuteczne
w przekazywaniu wartości
w spokojnej i demokratycznej
atmosferze rodzinnej są
miłość i siła przekonywania.
Działania podejmują :
•
•
•
•
Rodzice
Dziadkowie
Rodzeństwo
Rodzina poszerzona
Poprzez :
• Dialog
• Przykład życia
•Apel Twojego dziecka:
•Nie psuj mnie, dając mi wszystko o co proszę. Niektórymi
prośbami jedynie wystawiam Cię na próbę.
•Nie obawiaj się postępować wobec mnie twardo i zdecydowanie.
Daje mi to poczucie bezpieczeństwa.
•Nie pozwól mi utrwalać złych nawyków. Ufam, że TY pomożesz
mi się z nimi uporać.
•Nie postępuj tak, bym czuł się mniejszy niż jestem. To sprawia,
że postępuję głupio, żeby udowodnić, że jestem duży.
•Nie karć mnie w obecności innych. Najbardziej mnie
przekonujesz, gdy mówisz do mnie spokojnie i dyskretnie.
•Nie ochraniaj mnie przed konsekwencjami tego co zrobiłem.
Potrzebne mi są również bolesne doświadczenia.
•Nie przejmuj się zbytnio, gdy mówię „Ja Cie nienawidzę”. To nie
Ciebie nienawidzę, ale ograniczeń, które stawiasz przede mną.
•Nie przejmuj się zbytnio moimi małymi dolegliwościami. Pomyśl
jednak, czy nie staram się przy ich pomocy przyciągnąć Twojej uwagi,
której tak bardzo potrzebuję.
•Nie gderaj. Będę się bronił, udając głuchego.
•Nie dawaj mi pochopnych obietnic, bo czuję się bardzo zawiedziony
gdy ich później nie dotrzymujesz.
•Nie przeceniaj mnie. To mnie krępuje i niekiedy zmusza do kłamstwa,
aby nie sprawić Ci zawodu.
•Nie zmieniaj swoich zasad postępowania w zależności od układów.
Czuję się wtedy zagubiony i tracę wiarę w Ciebie.
•Nie zbywaj mnie, gdy stawiam Ci pytania. Ja znajdę informacje
gdzie indziej, ale chciałbym abyś Ty był moim przewodnikiem po
świecie.
•Nie mów, że mój strach i moje obawy są głupie. Dla mnie są bardzo
realne.
•Nigdy nawet nie sugeruj, że jesteś doskonały i nieomylny.
Przeżywam bowiem zbyt wielki wstrząs, gdy widzę, że nie jesteś
taki.
•Nigdy nie myśl, że usprawiedliwianie się przede mną jest poniżej
Twojej godności. Wzbudza ono we mnie prawdziwą serdeczność.
•Nie zabraniaj mi eksperymentowania i popełniania błędów. Bez
tego nie mogę się rozwijać.
•Nie zapominaj jak szybko dorastam. Jest Ci zapewne trudno
dotrzymać mi kroku, ale proszę Cię – postaraj się
•Mów, że mnie KOCHASZ.
„Mój dom”
Zbuduję dom z cegieł miłości
Połączę je cementem radości
Dach ułożę z dachówek szczerości
Szyby będą ze szkła przyjaźni
Pomaluję go farbą wyobraźni
Fundamenty zrobię z betonu zrozumienia
I dodam małe ziarenko cierpienia
Płot zrobię z desek prawdomówności
A furtkę z prętów czułości
W ogrodzie posadzę róże życzliwości
Zaś obok nich trawę wyrozumiałości
Tu zawsze będę miała schronienie
Mieć taki dom – to moje marzenie.
Ewa Bednorz
Życzę realizacji marzeń 
Dziękuj za uwagę i cierpliwość
Download