szkolny plan nauczania - Zespół Medycznych Szkół Policealnych w

advertisement
Tygodniowy rozkład zajęć dla kierunku kształcenia – Technik farmaceutyczny
I semestr rok szkolny 2011/2012
Godzina
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Analiza leków ćw.
grupa D
Analiza leków ćw.
grupa D
Wychowanie fizyczne
grupa I
Analiza leków ćw.
grupa D
Wychowanie fizyczne
grupa I
Analiza leków ćw.
grupa D
Wychowanie fizyczne
grupa I
Farmakognozja ćw.
grupa I
Farmakognozja ćw.
grupa II
Piątek
9:40 – 10:25
Psychologia
10:30 – 11:15
Psychologia
Technologia postaci
leków ćw. grupa B
Technologia postaci
leków ćw. grupa B
Wychowanie
fizyczne grupa II
Technologia postaci
leków ćw. grupa B
Wychowanie
fizyczne grupa II
Technologia postaci
leków ćw. grupa B
Wychowanie
fizyczne grupa II
Farmakognozja ( w )
11:20 – 12:05
Analiza leków ( w )
Farmakognozja ( w )
12:10 – 12:55
Analiza leków ( w )
Technologia postaci
leków ( w )
Anatomia, fizjologia i
patofizjologia
13:00– 13:45
Technologia postaci
leków ćw. grupa C
Technologia postaci
leków ( w )
Anatomia, fizjologia i
patofizjologia
Technologia postaci
leków ćw. grupa A
13:50 – 14:35
Technologia postaci
leków ćw. grupa C
Technologia postaci
leków ( w )
Anatomia fizjologia i
patofizjologia
Technologia postaci
leków ćw. grupa A
14:40 – 15:25
Technologia postaci
leków ćw. grupa C
Analiza leków ćw.
grupa A
Technologia postaci
leków ćw. grupa C
Analiza leków ćw.
grupa A
Analiza leków ćw.
grupa A
Zdrowie publiczne
Technologia postaci
leków ćw. grupa A
Zdrowie publiczne
Technologia postaci
leków ćw. grupa A
7:10 - 7:55
8:00 – 8:45
8:50 – 9:35
15:30 – 16:15
16:20 – 17:05
17:10 – 17:55
18:00-18:45
Analiza leków ćw.
grupa A
Analiza leków ćw.
grupa B
Analiza leków ćw.
grupa B
Analiza leków ćw.
grupa B
Analiza leków ćw.
grupa B
Farmakologia
z elementami chemii
leków ( w )
Technologia postaci
leków ćw. grupa D
Farmakologia
z elementami chemii
leków ( w )
Technologia postaci
leków ćw. grupa D
Technologia postaci
leków ćw. grupa D
Technologia postaci
leków ćw. grupa D
Analiza leków ćw.
grupa C
Analiza leków ćw.
grupa C
Analiza leków ćw.
grupa C
Analiza leków ćw.
grupa C
KARTA OCENY
wykonania zadań uczestnika kursu kwalifikacyjnego
dla czynnych zawodowo nauczycieli
Rok szkolny: 2010/2011
Nazwisko i imię słuchacza: Edyta Wierzbicka - Hys
Miejsce praktyki : Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Płocku
Termin realizacji: od 29. 10. 2010r. do 13. 04. 2011 r.
Liczba godzin: 150
Ocena wykonania zadań:
Pani Edyta Wierzbicka – Hys prowadziła wykłady i ćwiczenia
z farmakognozji oraz ćwiczenia z technologii postaci leków na kierunku kształcenia
Technik farmaceutyczny.
Dokładnie zna programy nauczania tych przedmiotów.
Posiada własny ramowy rozkład materiału nauczania dla obu przedmiotów oraz
przedmiotowy system oceniania oparty na zasadach wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
Sumiennie przygotowywała się do zajęć lekcyjnych i była bardzo zaangażowana
w prowadzenie ich.
W czasie zajęć lekcyjnych, które Nauczycielka prowadziła różnorodnymi metodami
nauczania ( od podających do aktywizujących) swobodnie i poprawnie językowo operowała
materiałem nauczania.
Jej sposób przekazu był jasny i interesujący. Dopingowała uczniów do własnych
przemyśleń i działań , starała się wyzwalać w uczniach pełną aktywność, szczególnie na
ćwiczeniach, w czasie których zwracała szczególną uwagę na przestrzeganie przez uczniów
przepisów bhp.
Prawie na każdych zajęciach starała się wyraźnie zaznaczać korelację z innymi
przedmiotami jak: anatomią, farmakologią czy analizą leków.
Wykazywała rangę tematu zajęć od strony zawodowej i osobistych korzyści ucznia oraz
od strony wychowawczej.
Sprawdzanie wiadomości uczniów stosowała różnorodne: testy, prace pisemne,
odpowiedzi ustne , referaty, ćwiczenia kontrolne, aktywność.
Systematycznie uzupełnia i aktualizuje swoją wiedzę merytoryczną.
pieczęć placówki
podpis dyrektora/opiekuna
Download