v. horyzont czasowy i zakres strategii

advertisement
Horyzont czasowy Strategii
V. HORYZONT CZASOWY I ZAKRES
STRATEGII
Strategia rozwoju społeczno – gospodarczego gminy Skąpe do 2010 r.
159
Horyzont czasowy Strategii
160
1. HORYZONT CZASOWY STRATEGII
Całość ujęć koncepcyjnych zawiera się w dziesięcioletniej perspektywie czasowej (lata
2001-2010). Jako priorytet działań inwestycyjnych w wyznaczonym horyzoncie czasowym
strategii uznaje się wyposażenie gminy w sieć i urządzenia infrastrukturalne. Skala
przedsięwzięć infrastrukturalnych i ich szacunkowe koszty sprawiły, że zapewnienie
niezbędnych środków w okresie krótszym niż do 2010 r. byłoby nierealne. Wobec ciągle
rosnących zadań gminy oraz niewątpliwej potrzeby nadrabiania zapóźnień cywilizacyjnych i
stymulowania rozwoju gospodarczego, środki możliwe na działalność inwestycyjną są nadal
zbyt małe. Potrzeba wiarygodności i zapewnienia niezbędnego wkładu własnego w realizację
zaplanowanych przedsięwzięć skłoniła do wyznaczenia najbardziej realnego w obecnych
warunkach horyzontu czasowego. Są nawet zadania, których realizację przewiduje się w
okresie do 2012 r. Oczywiście w sprzyjających okolicznościach termin ukończenia tych
zaplanowanych zadań można ulec skróceniu. Ten wariant byłby ze wszech miar pożądany.
Niezbędne na zakreślone cele nakłady wyznaczają więc w największym stopniu termin
realizacji strategii.
Nie jest obecnie łatwe wyznaczenie granic czasowych głównych etapów realizacji
strategii. Najogólniej rzecz biorąc ten 10-letni okres można podzielić na dwa etapy
pięcioletnie, w których wysiłek władz i społeczeństwa oraz nakłady finansowe w tym
zaangażowanie istotnych partnerów skierowane będą przede wszystkim:
 w pierwszym (lata 2001-2005) na poprawę stanu infrastruktury oraz dostępności
komunikacyjnej na aktywizację gospodarczą,
 w drugim (lata 2006-2010) na kształtowanie struktur postindustrialnych i społeczeństwa
informacyjnego.
Oczywiście ważną cezurę w trakcie realizacji niniejszej strategii, której aktualnie nie
można jednak jeszcze precyzyjnie wyznaczyć, będzie stanowiła integracja Polski z Unią
Europejską i związane z nią poważne zmiany zarówno na rynku pracy, jak i w strukturze
gospodarki oraz źródłach finansowania rozwoju lokalnego.
Do tego czasu chcemy przezwyciężyć największe bariery rozwojowe ,zrestrukturyzować
gospodarkę, zwłaszcza sektor gospodarki żywnościowej, wypracować, najbardziej efektywną,
koncepcję zagospodarowania przestrzeni, utworzyć nowe miejsca pracy i alternatywne źródła
utrzymania dla mieszkańców gminy.
Według tego kryterium okres realizacji strategii podzielić można na dwa etapy:
 przedakcesyjny – w którym obok wewnętrznych źródeł finansowania rozwoju gmina
zabiegać będzie o pozyskanie środków z zadeklarowanych funduszy przedakcesyjnych
PAOW, SAPARD, PHARE, ISPA.
po akcesji – w którym rozwój lokalny finansowany będzie w dużej mierze z funduszy
strukturalnych UE.
Strategia rozwoju społeczno – gospodarczego gminy Skąpe do 2010 r.
Horyzont czasowy Strategii
161
WYZNACZNIKI ZAKRESU I CHARAKTERU STRATEGII
Największym atutem gminy jest jej strategiczne położenie w korytarzu tranzytowym z
zachodu na wschód, czyli na obszarze przewidywanej największej aktywności gospodarczej.
Umocnienie roli gminy, a w konsekwencji postrzeganie tego obszaru jako zwartego rejonu
z możliwościami inwestycyjnymi, skutecznie spełniającego podstawowe funkcje wewnętrzne
i zewnętrzne wymaga uwzględnienia w realizacji celów strategicznych następujących
czynników:
 chłonność rynku lokalnego, powiązana z aktywnością gospodarczą i poziomem życia
lokalnej społeczności,
 jakość rynku pracy i oferty przedsiębiorczości własnej mieszkańców,
 wykształcenie mieszkańców,
 klimat społeczny związany z tworzeniem instytucji społeczeństwa obywatelskiego
oraz ze stabilnością polityczną,
 infrastruktura techniczna i społeczna,
 infrastruktura otoczenia biznesu (obsługa finansowa, ubezpieczeniowa),
 dostępność komunikacyjna (wykorzystanie istniejącego układu dróg i linii
kolejowych),
 postęp w rozwoju sektora prywatnego,
 możliwości wypoczynkowo-rekreacyjne
 dostępność i jakość bazy noclegowo-gastronomicznej.
Istotne znaczenie dla rozwoju poszczególnych obszarów ma ich wyposażenie w sieć i
obiekty infrastruktury, ich stan oraz poziom (standard) świadczonych usług. Stan
infrastruktury determinuje również w największym stopniu możliwości zaspokojenia potrzeb
bytowych i niematerialnych mieszkańców.
Uznano więc, że dla skuteczności działań niezbędny jest dalszy postęp w zakresie
infrastruktury gminy. Wprawdzie aktualny stan infrastruktury technicznej, ekonomicznej i
społecznej jest lepszy niż w części gmin regionu, niemniej dla efektywnego funkcjonowania
konieczne są dalsze działania na tym polu, szybkie zakończenie realizowanych przedsięwzięć,
likwidacja istniejących niedostatków i postęp zgodny nowymi tendencjami i możliwościami
w tym zakresie m.in. telekomunikacyjnymi itp. Szybki postęp wielu gmin w zakresie rozwoju
infrastruktury oraz zintensyfikowanie ich działań na rzecz pozyskiwania inwestorów i
tworzenia systemu preferencji do działalności na ich terenie sprawić bowiem mogą, że bez
dalszych zmian, trudno będzie osiągnąć zamierzone cele społeczne i gospodarcze. Dlatego dla
pożądanego wzrostu aktywności gospodarczej, w strategii zakłada się:
 jak najszybszą likwidację ujawnionych niedostatków infrastrukturalnych (m.in.
poprawa stanu dróg, usprawnienie dojazdu do gminy, wyposażenie w sieć
kanalizacyjną i wodociągową, gazową, wzrost możliwości korzystania z szerokich
usług telekomunikacyjnych),
 doskonalenie infrastruktury przynajmniej w tempie zgodnym z tendencjami
krajowymi i europejskimi na tym polu.
Jeden z zasadniczych problemów wyraża się więc w pytaniu:
jak przy obecnej kondycji finansowej gminy zwiększyć skalę niezbędnych przedsięwzięć
inwestycyjnych zmniejszających lukę infrastrukturalną?
Przy opracowywaniu ostatecznego zestawu i harmonogramu przedsięwzięć inwestycyjnych
brane będą pod uwagę:
 możliwości ich realizacji ze względu na dostępność środków finansowych,
Strategia rozwoju społeczno – gospodarczego gminy Skąpe do 2010 r.
Horyzont czasowy Strategii
162
 konieczność wariantowego sposobu ich realizacji (jedna duża inwestycja, czy kilka
mniejszych projektów, realizowanych w określonych przedziałach czasu),
 możliwość różnych sposobów finansowania (źródeł pozyskania środków).
Założono, że równocześnie należy zmierzać do poprawy ładu przestrzennego i estetyki
gminy poprzez szereg przedsięwzięć pozainwestycyjnych.
Najogólniej rzecz biorąc strategia rozwoju gminy została więc opracowana przy
następujących założeniach:
 o rozwoju tego obszaru (ze względu na otwartość układów przestrzennych) decydują
warunki zewnętrzne, jak i wewnętrzne,
 rozwój gminy upatruje się przede wszystkim w dywersyfikacji i przebudowie
gospodarki na zasadzie dążeń miejscowych władz do przyciągnięcia inwestorów
lokujących swe przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie gminy,
 dotychczasowy charakter rozwoju gminu oraz rodzaje występujących tu zasobów
wymagają zainwestowania kapitału oraz nowych rozwiązań technologicznych,
 zasadne jest preferowanie inwestorów, którzy optymalnie wykorzystają istniejące
zasoby i uruchomią procesy integracyjne w obrębie gospodarki rolnej, a
równocześnie będą kreować postęp technologiczny i innowacyjność lokalnej
gospodarki,
 zadanie to wymaga kontynuacji podjętych już różnorodnych działań ze strony
władzy lokalnej zmierzających do tego by lokalne warunki rozwoju przekształcić w
czynniki rozwoju oraz uzupełnić warunki brakujące lub wyeliminować niekorzystne
a tym samym usunąć istniejące i potencjalne bariery rozwoju,
 szeroko zakrojona akcja kształtowania atrakcyjności terenu gminy dla potencjalnych
inwestorów i ich pozyskiwania nie może jednak wykluczać szeregu działań na rzecz
rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, przeciwnie takie działania muszą być
zintensyfikowane na różnych płaszczyznach,
 możliwości stworzenia nowoczesnej bazy turystyczno-sportowej mogą sprawić, że
tereny te staną się atrakcyjnymi ośrodkami imprez regionalnych,
 gmina posiada też pewną liczbę obiektów nieczynnych lub niedostatecznie
wykorzystanych, które należy efektywnie zagospodarować i uwzględnić w aktualnie
kreowanej wizji rozwojowej, (starano się więc spojrzeć na możliwości ich
racjonalnego zagospodarowania).
Determinanty rozwoju zależeć będą przede wszystkim od:
 sytuacji demograficznej oraz struktury społeczno ekonomicznej mieszkańców,
 polityki gospodarczej gminy i stosowanych instrumentów stymulujących,
 kondycji gospodarczej podmiotów, ich rentowności i płynności finansowej,
 warunków ekologicznych i bezpieczeństwa,
 uwarunkowań wynikających z perspektywy integracji europejskiej.
 Na płaszczyźnie gospodarczej nadrzędną będzie efektywność,
 Na płaszczyźnie społecznej jakość zasobów ludzkich,
 Na płaszczyźnie organizacyjnej partnerstwo prywatno-publiczne,
 Na płaszczyźnie finansowej montaż środków prywatno-publicznych, umiejętność ich
pozyskiwania i skutecznego wydatkowania,
 Na płaszczyźnie środowiskowej zasady wynikające z koncepcji ekorozwoju.
Strategia rozwoju społeczno – gospodarczego gminy Skąpe do 2010 r.
Horyzont czasowy Strategii
163
GŁÓWNE „OBSZARY STRATEGICZNE”
Jak wynika z uwarunkowań lokalnych i regionalnych oraz szerokich dyskusji społecznych w
gminie Skąpe głównymi „obszarami wzrostu” powinny być:
 usługi związane m.in. z utworzeniem i rozwojem sieci nastawionej na obsługę ruchu
turystycznego,
 rolnictwo, pod warunkiem jego modernizacji i wzrostu efektywności, jakości oraz
konkurencyjności,
 różne branże przemysłu z preferencją dla przetwarzających miejscowe surowce,
głównie pochodzenia rolniczego, pod warunkiem przestrzegania wymogów ochrony
środowiska,
W sferze gospodarczej oznacza to zintensyfikowanie działań na rzecz dywersyfikacji
gospodarki i wzrostu jej konkurencyjności poprzez:
 przyciągnięcie nowych inwestorów,
 wspieranie funkcjonujących już podmiotów,
 inspirowanie rozwoju drobnej przedsiębiorczości lokalnej.
Dla zakładów funkcjonujących oraz powstających należy stworzyć „parasol ochronny”
nadając im nadzwyczajne instrumenty niezbędne dla ochrony ich działalności.
Głównym czynnikiem determinującym realizację nadrzędnego celu strategii jakim jest
wysoka jakość życia mieszkańców oraz warunków funkcjonowania podmiotów
gospodarczych będzie zintensyfikowanie podjętej już w poprzednich kadencjach aktywnej
polityki gospodarczej na terenie gminy. Wyrażać się ona będzie przede wszystkim w:
 tworzeniu klimatu i możliwie jak najlepszych warunków organizacyjno-prawnych i
ekonomicznych dla działalności gospodarczej,
 kształtowaniu atrakcyjności terenu dla aktualnych i potencjalnych inwestorów,
 wspieraniu małej i średniej przedsiębiorczości lokalnej,
 pomocy w jak najszybszym dostosowaniu działających tu podmiotów (zarówno w
rolnictwie, jak i w sferze pozarolniczej) do wymogów gospodarki rynkowej,
 likwidacji istniejących barier i wytwarzaniu mechanizmu konkurencyjności gminy
poprzez dalszy rozwój bazy ekonomicznej, infrastruktury technicznej, ekonomicznej i
społecznej oraz innowacyjnych sfer działalności,
 pogłębianiu współpracy między podmiotami działającymi w gminie,
 funkcjonowaniu kompleksowego systemu informacji służącego do monitoringu
sytuacji gospodarczej oraz prognozowania zmian,
 zintensyfikowaniu promocji wewnętrznej i zewnętrznej.
Ważne jest:
 lepsze i szybsze wykorzystanie istniejącego już potencjału,
 jego powiększanie,
 zaktywizowanie społeczności lokalnej.
Strategia rozwoju społeczno – gospodarczego gminy Skąpe do 2010 r.
Horyzont czasowy Strategii
164
Stan obecny
Zarządzanie
Inwestycje
infrastrukturalne
Nowoczesna infrastruktura
Ekonomiczna, Techniczna, Społeczna
Prężna gospodarka
zasobooszczędna i
ekoprzyjazna
Czyste środowisko i ład
przestrzenny
Silna pozycja gminy
na zewnątrz
Promocja gminy
Zdrowe i mądre
społeczeństwo
WZROST JAKOŚCI ŻYCIA
MIESZKAŃCÓW GMINY
Strategia rozwoju społeczno – gospodarczego gminy Skąpe do 2010 r.
Horyzont czasowy Strategii
165
Stan obecny
Zarządzanie
Inwestycje
infrastrukturalne
Nowoczesna infrastruktura
Ekonomiczna, Techniczna, Społeczna
Prężna gospodarka
zasobooszczędna i
ekoprzyjazna
Czyste środowisko i ład
przestrzenny
Silna pozycja gminy
na zewnątrz
Promocja gminy
Zdrowe i mądre
społeczeństwo
WZROST JAKOŚCI ŻYCIA
MIESZKAŃCÓW GMINY
Strategia rozwoju społeczno – gospodarczego gminy Skąpe do 2010 r.
Horyzont czasowy Strategii
166
Braki w zakresie informacji stanowią jedna z głównych barier utrudnionego funkcjonowania
na rynku oraz ograniczeń wzrostu efektywności gospodarowania.
Tylko dzięki szybkiej informacji łatwiej można dostosować produkcję do potrzeb rynku,
sprzedać korzystniej produkty, prowadzić „grę rynkową”.
Kompleksowa informacja umożliwi też pozyskiwanie:
 wiedzy na temat różnych źródeł finansowania inwestycji,
 stałych odbiorców,
 partnerów przy organizowaniu producentów w celu dostarczania większej partii
jednorodnych produktów.
Braki w zakresie informacji stanowią więc jedna z głównych barier utrudnionego
funkcjonowania na rynku oraz ograniczeń wzrostu efektywności gospodarowania. Tylko
dzięki szybkiej informacji łatwiej można dostosować produkcję do potrzeb rynku, sprzedać
korzystniej produkty, prowadzić „grę rynkową”.
Kompleksowa informacja umożliwi też pozyskiwanie:
 wiedzy na temat różnych źródeł finansowania inwestycji,
 stałych odbiorców,
 partnerów przy organizowaniu producentów w celu dostarczenia większej partii
jednorodnych produktów.
System informacji powinien być tak skonstruowany, aby możliwy był dostęp do banków
danych regionalnych, krajowych, a nawet międzynarodowych. Cena usług powinna być
uzależniona od założonych wstępnie przez władze warunków, np. dla podmiotów
partycypujących w przedsięwzięciu bezpłatnie, podobnie dla partnerów gospodarczych tych
podmiotów, dla części klientów powinny one być odpłatne. W SIG powinny znaleźć się
informacje dotyczące terenów, budynków, prowadzonych inwestycji i działających firm,
założenia polityki gospodarczej itp
Należy podkreślić, że dla sprawnego działania systemu (w tym mieści się także
generowanie popytu na jego usługi) muszą jednak być utrzymywane wysokie standardy
zbierania, przetwarzania oraz udostępniania informacji. O jakości takiego systemu świadczą
niezawodność, wiarygodność danych oraz dyskrecja (część informacji nie może być
udostępniana wszystkim klientom).
Bank informacji umożliwia też m.in. stworzenie niezbędnego dla sprawnego wdrażania
strategii kompleksowego monitoringu gospodarczego.
Świadczenie profesjonalnych usług doradczych jest jeszcze trudniejsze niż samo
dostarczanie informacji. Wynika to bowiem z odmienności problematyki rozwoju różnych
branż i gałęzi, zmieniających się warunków prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych.
Doradztwo oparte na systemie informacji gospodarczej (SIG) może dotyczyć też wielu
kwestii, m.in. rozpoczęcia samej działalności, marketingu, rynku, lokalnych dostawców,
kooperantów itp.
Oczywiście szybkie wprowadzenie takiego kompleksowego systemu nie jest możliwe,
stanowi to jedno z trudniejszych zadań. Już teraz nie należy jednak ignorować tego
znaczącego instrumentu promowania regionu i niezwłocznie przystąpić do tworzenia jego
podstaw, rozpisując zadania na poszczególne okresy realizacji strategii.
Strategia rozwoju społeczno – gospodarczego gminy Skąpe do 2010 r.
Download