XIII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów

advertisement
Projekty ERC i MSCA w Polsce
XIV Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów
Projektów Badawczych UE (KRAB)
Janusz Hołyst, Politechnika Warszawska, Prezes KRAB
3-4 listopada 2016, Politechnika Warszawska
Czym jest KRAB?
Stowarzyszenie KRAB — Krajowa Rada Koordynatorów
Projektów Badawczych UE powstało w roku 2007 z inicjatywy
grupy polskich naukowców prowadzących projekty badawcze
finansowane w ramach programów ramowych EU. W chwili
obecnej KRAB skupia około 70 członków pracujących na
wyższych uczelniach, w instytutach PAN, w instytutach
badawczych oraz w prywatnych firmach.
Członkiem zwyczajnym KRAB może zostać każda osoba, która jako
koordynator projektu EU kierowała pracami międzynarodowego konsorcjum
naukowego. Członkami stowarzyszonymi są osoby mające doświadczenie w
zarządzaniu takimi projektami na różnych poziomach (na przykład kierownik
pakietu w projekcie lub wykonawca zadania).
Cele KRAB-a
• wymiana doświadczeń z pozyskiwania i realizacji projektów EU,
• promocja dobrych praktyk oraz profesjonalnego zarządzania
projektami badawczymi,
• promocja polskiego uczestnictwa w programach ramowych UE,
• współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej
oraz innymi podmiotami związanymi z realizacją projektów UE,
• rekomendacja zmian prawnych ułatwiających realizację projektów,
• wsparcie managerskie dla polskich jednostek naukowych
realizujących lub ubiegających się o projekty.
Wybrane projekty koordynowane
przez członków KRAB-a
strona WWW: www.cyberemotions.eu
całkowita wartość projektu: 4 630 000 €
czas trwania: 4 lata
koordynator: Prof. Janusz Hołyst,
Politechnika Warszawska
strona WWW: www.indect-project.eu
całkowita wartość projektu: 15 300 000 €
czas trwania: 4 lata
koordynator: Prof. Andrzej Dziech,
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
strona WWW: www.engine.pwr.wroc.pl
całkowita wartość projektu: 4 730 000 €
czas trwania: 3 lata 7 miesięcy
koordynator: Prof. Przemysław Kazienko,
Politechnika Wrocławska
strona WWW:
www.ighz.edu.pl/animbiogen
całkowita wartość projektu: 780 000 €
czas trwania: 3 lata
koordynator: Prof. Jarosław Horbańczuk,
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt
Polskiej Akademii Nauk
Zarząd KRAB-a
Prezes
Prof. dr hab. inż. Janusz Hołyst
Wydział Fizyki
Politechniki Warszawskiej
[email protected]
Prof. dr hab. inż. Andrzej Dziech
Wydziału Informatyki, Elektroniki
i Telekomunikacji AGH
[email protected]
Prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk
Instytut Genetyki i Hodowli
Zwierząt PAN
[email protected]
Dr inż. Zygmunt Krasiński
Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE,
Instytut Podstawowych Problemów
Techniki PAN
[email protected]
Mgr inż. Paweł Poneta
TAURON Polska Energia SA
[email protected]
Dlaczego zawiązaliśmy Stowarzyszenie?
Polscy naukowcy prowadzą, niestety, za mało projektów europejskich, a nasz
udział w pozyskiwanych grantach jest zbyt mały w stosunku do liczby polskich
zespołów naukowych. Działania KRAB mają na celu zwiększenie szans
polskich zespołów w europejskich konkursach. Trudności, jakie się ujawniają,
mają różne, powiązane ze sobą przyczyny m. in.:
•
•
•
•
•
•
mała liczba grup badawczych prowadzących badania na światowym poziomie,
duże dysproporcje między wynagrodzeniami wykonawców projektów w Polsce i w
Europie Zachodniej,
mały wpływ projektów EU na indywidualną ocenę pracownika naukowego,
brak stabilnych rozwiązań prawnych dla prowadzenia projektów,
brak profesjonalnej kadry zarządzającej projektami i zaplecza administracyjnego,
brak skutecznych mechanizmów współpracy nauki z przemysłem.
Horyzont 2020: finansowanie badań
na rzecz wyzwań społecznych
Projekt naukowy zawiera:
•
•
•
•
•
•
Cel
Zespół
Budżet
Początek i koniec
Koordynatora
Nieprzewidziane zdarzenia…
www.nauka.gov.pl
Horyzont 2020: finansowanie badań
na rzecz wyzwań społecznych
Realizacja Projektu EU w praktyce
www.nauka.gov.pl
Nasze działania
• organizacja spotkań i sympozjów związanych z
realizacją projektów UE w Polsce,
• przekazywanie do odpowiednich podmiotów w
Polsce i UE opinii o problemach realizacji projektów,
• przekazywanie wiedzy o uzyskiwaniu i prowadzeniu
projektów naukowych,
• współpraca w kształceniu przyszłych managerów
badań w Polsce i tworzenia biur wspomagania badań.
Pozyskiwanie i realizacja projektów
HORYZONT 2020 we współpracy z
przemysłem
XII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów
Projektów Badawczych UE (KRAB)
2 grudnia 2015, Narodowe Centrum Badań Jądrowych,
Świerk
Współpraca
KRAB współpracuje z partnerami w obszarze zarządzania projektami,
m.in:
-International Project Management Association Polska (IPMA Polska),
- Stowarzyszenie „Edukacja dla Przedsiębiorczości” (EDP),
- European Association of Research Managers and Administrators
(EARMA)
- National Council of University Research Administrators (NCURA).
Stowarzyszenie wspierało również powstanie i działanie sieciowego
projektu pt.
Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań.
Studia podyplomowe dla pracowników jednostek Naukowych i
podmiotów działających na rzecz nauki w ramach Działania PO KL 4.2.
Członkowie KRAB-a prowadzili w ramach tego projektu na 7
uczelniach praktyczne warsztaty na temat zarządzania Projektami
badawczymi.
Działania KRAB-a związane z Programem Horyzont 2020
Od kwietnia 2013 roku KRAB zwracał uwagę, że zasady programu
Horyzont 2020 stanowią wyzwanie dla Polskiej Nauki. Horyzont 2020
wymaga:
- silnej współpracy nauki z przemysłem
- rozwiązania problemów realizacji partnerstwa publiczno- prywatnego
H2020 wprowadza bardzo niekorzystne zmiany dla finansowania
polskich zespołów poprzez ograniczenie dodatkowych wypłat do maks.
8 000 euro na rok (na jeden etat)
Działania KRAB-a związane z Programem Horyzont 2020
Wskazywaliśmy, że skutkami tych zmian może być m. in.:
• zmniejszenie budżetów polskich zespołów i zmniejszenie liczby
pozyskiwanych projektów,
• drenaż mózgów - naukowcy mogą prowadzić te same zadania za
znacznie wyższe honoraria poza Polską,
• osłabienie lub nieodwracalny rozpad polskich zespołów badawczych,
które prowadziły badania w oparciu o finansowanie z 6 PR i 7 PR,
• zmniejszenie wkładu Polskiej Nauki w rozwój Polskiej Gospodarki.
Przygotowaliśmy propozycje rozwiązania tych problemów przy
udziale Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i władz uczelni/
instytutów naukowych.
Konferencja inaugurująca H2020 w Polsce, Warszawa 7 listopada 2013
Zagrożenia dla sukcesu Programu „Horyzont 2020”
W skali Polski
I. Czy w Polsce są spełnione warunki dla Partnerstwa
prywatno-publicznego i publiczno-publicznego potrzebnego w
Programie Horyzont 2020?
II. Czy w Polsce są sprzyjające warunki do tworzenia firm
wykorzystujących technologie innowacyjne, w tym firmy typu
spin-off i spin–out ?
III. Czy Polscy naukowcy mają szanse w wyścigu o granty z
naukowcami ze „starej EU”?
Konferencja inaugurująca H2020 w Polsce, Warszawa 7 listopada 2013
Wyzwania organizacyjne
W jaki sposób zapewnić, aby program „Horyzont 2020”
odpowiadał na potrzeby różnych podmiotów, w tym duże i
małe zespoły badawcze, doświadczonych i początkujących
naukowców, przedsiębiorców ?
W jaki sposób zwiększyć współpracę pomiędzy naukowcami,
prywatnymi przedsiębiorcami i decydentami politycznymi w
celu stawiania czoła globalnym wyzwaniom ?
Horyzont 2020: finansowanie badań
na rzecz wyzwań społecznych
Konkursy o granty w programach ramowych UE
Polski naukowiec ?
www.nauka.gov.pl
Horyzont 2020: finansowanie badań
na rzecz wyzwań społecznych
Potrzeba dużo uporu aby dostać się
na podium …
www.nauka.gov.pl
DE,GB…
PL
Doskonałość
naukowa
wymaga
doskonałego
wsparcia !
Gorąco zapraszamy do naszego
Stowarzyszenia!
Zachęcamy do zapoznania się
z naszą stroną internetową www.krab.edu.pl,
gdzie dostępne są deklaracje członkowskie
oraz materiały z Sympozjów.
Download