prezentacja - Krajowa Rada Koordynatorów Projektów Badawczych

advertisement
Pozyskiwanie i realizacja projektów
HORYZONT 2020 we współpracy z
przemysłem
I Rady Koordynatorów
XII Sympozjum Krajowej
Projektów Badawczych UE (KRAB)
Janusz Hołyst, Politechnika Warszawska, Prezes Zarządu KRAB
I
2 grudnia 2015, Narodowe Centrum Badań Jądrowych,
Świerk
Czym jest KRAB?
Stowarzyszenie KRAB — Krajowa Rada Koordynatorów
Projektów Badawczych UE powstało w roku 2007 z inicjatywy
grupy polskich naukowców prowadzących projekty badawcze
finansowane w ramach programów ramowych EU. W chwili
obecnej KRAB skupia około 60 członków pracujących na
wyższych uczelniach, w instytutach PAN, w instytutach
badawczych oraz w prywatnych firmach.
Członkiem zwyczajnym KRAB może zostać każda osoba, która jako
koordynator projektu EU kierowała pracami międzynarodowego konsorcjum
naukowego. Członkami stowarzyszonymi są osoby mające doświadczenie w
zarządzaniu takimi projektami na różnych poziomach (na przykład kierownik
pakietu w projekcie lub wykonawca zadania).
Cele KRAB-a
• wymiana doświadczeń z pozyskiwania i realizacji projektów EU,
• promocja dobrych praktyk oraz profesjonalnego zarządzania
projektami badawczymi,
• promocja polskiego uczestnictwa w programach ramowych UE,
• współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej
oraz innymi podmiotami związanymi z realizacją projektów UE,
• rekomendacja zmian prawnych ułatwiających realizację projektów,
• wsparcie managerskie dla polskich jednostek naukowych
realizujących lub ubiegających się o projekty.
Wybrane projekty koordynowane
przez członków KRAB-a
strona WWW: www.cyberemotions.eu
całkowita wartość projektu: 4 630 000 €
czas trwania: 4 lata
koordynator: Prof. Janusz Hołyst,
Politechnika Warszawska
strona WWW: www.indect-project.eu
całkowita wartość projektu: 15 300 000 €
czas trwania: 4 lata
koordynator: Prof. Andrzej Dziech,
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
strona WWW: www.engine.pwr.wroc.pl
całkowita wartość projektu: 4 730 000 €
czas trwania: 3 lata 7 miesięcy
koordynator: Prof. Przemysław Kazienko,
Politechnika Wrocławska
strona WWW:
www.ighz.edu.pl/animbiogen
całkowita wartość projektu: 780 000 €
czas trwania: 3 lata
koordynator: Prof. Jarosław Horbańczuk,
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt
Polskiej Akademii Nauk
Dlaczego zawiązaliśmy Stowarzyszenie?
Polscy naukowcy prowadzą, niestety, za mało projektów europejskich, a nasz
udział w pozyskiwanych grantach jest zbyt mały w stosunku do liczby polskich
zespołów naukowych. Działania KRAB mają na celu zwiększenie szans
polskich zespołów w europejskich konkursach. Trudności, jakie się ujawniają,
mają różne, powiązane ze sobą przyczyny m. in.:
•
•
•
•
•
•
mała liczba grup badawczych prowadzących badania na światowym poziomie,
duże dysproporcje między wynagrodzeniami wykonawców projektów w Polsce i w
Europie Zachodniej,
mały wpływ projektów EU na indywidualną ocenę pracownika naukowego,
brak stabilnych rozwiązań prawnych dla prowadzenia projektów,
brak profesjonalnej kadry zarządzającej projektami i zaplecza administracyjnego,
brak skutecznych mechanizmów współpracy nauki z przemysłem.
Nasze działania
• organizacja spotkań i sympozjów związanych z
realizacją projektów UE w Polsce,
• przekazywanie do odpowiednich podmiotów w
Polsce i UE opinii o problemach realizacji projektów,
• przekazywanie wiedzy o uzyskiwaniu i prowadzeniu
projektów naukowych,
• współpraca w kształceniu przyszłych managerów
badań w Polsce i tworzenia biur wspomagania badań.
Czego oczekujemy od MNiSW?
• Jak najszybsze ogłoszenie konkursu Premia na
Horyzoncie
• Kontynuowanie starań w Komisji EU o zmianę
zasad (lub interpretacji) finansowania kosztów
osobowych w H2020
• Kontynuowanie zwiększania roli projektów EU w
ocenie parametrycznej jednostek naukowych
Czego oczekujemy od KRASP ?
• Kontynuowanie zwiększania roli udziału w
Projektach EU w ocenie pracowników, awansach i
wysokości wynagrodzenia
• Kontynuowanie rozbudowy Uczelnianych Punktów
Kontaktowych jako komórek wspierających
pracowników składających wnioski i prowadzących
Projekty EU
• Zwiększenie promocji prowadzonych Projektów EU
Czego oczekujemy od NCBR ?
• Przygotowanie Konkursu dla polskich zespołów,
które po skończeniu Projektu EU mają szansę na
wdrożenie wyników projektu w gospodarce
Gorąco zapraszamy do naszego
Stowarzyszenia!
Zachęcamy do zapoznania się
z naszą stroną internetową www.krab.edu.pl,
gdzie dostępne są deklaracje członkowskie
oraz materiały z Sympozjów.
Download