Prezentacja „Kontrola w instytutach badawczych nadzorowanych

advertisement
XVI Konferencja Dyrektorów Instytutów
Badawczych nadzorowanych przez
Ministra Rozwoju i Finansów
Kraków, 17 października 2016 roku
Prezentacja - Kontrola w instytutach badawczych
nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.
1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli
• Podstawę prawną przeprowadzenia kontroli w instytutach
badawczych, nadzorowanych przez Ministra Rozwoju
i Finansów, stanowi art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych.
(Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.)
• Minister Rozwoju i Finansów, zgodnie z powyższą
ustawą, przeprowadza kontrole w instytutach, nie rzadziej
niż raz na trzy lata.
• Kontrola jest przeprowadzana na zasadach i w trybie
określonym w przepisach ustawy z dnia 15 lipca 2011
roku o kontroli w administracji rządowej.
(Dz. U. Nr 185, poz. 1092)
Prezentacja - Kontrola w instytutach badawczych
nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.
2. Komórka do spraw kontroli
• Komórką w Ministerstwie Rozwoju, która odpowiada za
przeprowadzanie kontroli w instytutach badawczych jest
Biuro Kontroli (BK).
• Kontrole w instytutach badawczych są przeprowadzane
przez kontrolerów uprawnionych do przeprowadzenia
kontroli, na podstawie pisemnego upoważnienia,
wydanego przez Ministra Rozwoju i Finansów lub osobę
upoważnioną.
• Kontroler przed rozpoczęciem czynności kontrolnych
składa pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu
okoliczności uzasadniających jego wyłączenie z udziału
w kontroli.
Prezentacja - Kontrola w instytutach badawczych
nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.
3. Zakres kontroli
• Zgodnie z ustawą o instytutach badawczych (art. 36 ust.
2), kontrola instytutu jest przeprowadzana w celu
dokonania oceny:
 działalności finansowej instytutu,
 organizacji i jakości pracy instytutu,
 jakości zarządzania instytutem.
• Zgodnie z ustawą o kontroli w administracji rządowej
(art. 4), kontrola jest przeprowadzana pod względem:




legalności,
gospodarności,
celowości,
rzetelności.
Prezentacja - Kontrola w instytutach badawczych
nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.
3.1. Działalność finansowa
• Plan finansowy oraz sprawozdanie finansowe (plan
finansowy, informacja o wykonaniu planu finansowego,
sprawozdanie finansowe).
• Analiza sytuacji
ekonomiczno-finansowej instytutu
(przychody z działalności podstawowej oraz z innej niż
podstawowa; koszty prowadzenia działalności oraz źródła
kosztów; wynik finansowy działalności, w tym wynik
finansowy na działalności podstawowej; wyodrębnienie
pod względem finansowym i rachunkowym z działalności
podstawowej działalności innej niż podstawowa).
• Zasady (polityka) rachunkowości i
z wymogami ustawy o rachunkowości.
jej
zgodność
Prezentacja - Kontrola w instytutach badawczych
nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.
3.1. Działalność finansowa
• Plan finansowy oraz sprawozdanie finansowe (plan
finansowy, informacja o wykonaniu planu finansowego,
sprawozdanie finansowe).
• Analiza sytuacji
ekonomiczno-finansowej instytutu
(przychody z działalności podstawowej oraz z innej niż
podstawowa; koszty prowadzenia działalności oraz źródła
kosztów; wynik finansowy działalności, w tym wynik
finansowy na działalności podstawowej; wyodrębnienie
pod względem finansowym i rachunkowym z działalności
podstawowej działalności innej niż podstawowa).
• Zasady (polityka) rachunkowości i
z wymogami ustawy o rachunkowości.
jej
zgodność
Prezentacja - Kontrola w instytutach badawczych
nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.
3.1. Działalność finansowa
• Plan finansowy oraz sprawozdanie finansowe (plan
finansowy, informacja o wykonaniu planu finansowego,
sprawozdanie finansowe).
• Analiza sytuacji
ekonomiczno-finansowej instytutu
(przychody z działalności podstawowej oraz z innej niż
podstawowa; koszty prowadzenia działalności oraz źródła
kosztów; wynik finansowy działalności, w tym wynik
finansowy na działalności podstawowej; wyodrębnienie
pod względem finansowym i rachunkowym z działalności
podstawowej działalności innej niż podstawowa).
• Zasady (polityka) rachunkowości i
z wymogami ustawy o rachunkowości.
jej
zgodność
Prezentacja - Kontrola w instytutach badawczych
nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.
3.1. Działalność finansowa
• Stosowanie zasad kontroli finansowej
dokumentów finansowo-księgowych.
i
obiegu
• Procedury udzielania zamówień publicznych oraz ich
zgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych.
• Zawieranie umów cywilnoprawnych, w tym z własnymi
pracownikami.
• Stosowanie ustawowych procedur do czynności
prawnych, o których mowa w art. 17 ust. 1÷3 ustawy
o instytutach badawczych.
Prezentacja - Kontrola w instytutach badawczych
nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.
3.1. Działalność finansowa
• Stosowanie zasad kontroli finansowej
dokumentów finansowo-księgowych.
i
obiegu
• Procedury udzielania zamówień publicznych oraz ich
zgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych.
• Zawieranie umów cywilnoprawnych, w tym z własnymi
pracownikami.
• Stosowanie ustawowych procedur do czynności
prawnych, o których mowa w art. 17 ust. 1÷3 ustawy
o instytutach badawczych.
Prezentacja - Kontrola w instytutach badawczych
nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.
3.1. Działalność finansowa
• Stosowanie zasad kontroli finansowej
dokumentów finansowo-księgowych.
i
obiegu
• Procedury udzielania zamówień publicznych oraz ich
zgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych.
• Zawieranie umów cywilnoprawnych, w tym z własnymi
pracownikami.
• Stosowanie ustawowych procedur do czynności
prawnych, o których mowa w art. 17 ust. 1÷3 ustawy
o instytutach badawczych.
Prezentacja - Kontrola w instytutach badawczych
nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.
3.1. Działalność finansowa
• Stosowanie zasad kontroli finansowej
dokumentów finansowo-księgowych.
i
obiegu
• Procedury udzielania zamówień publicznych oraz ich
zgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych.
• Zawieranie umów cywilnoprawnych, w tym z własnymi
pracownikami.
• Stosowanie ustawowych procedur do czynności
prawnych, o których mowa w art. 17 ust. 1÷3 ustawy
o instytutach badawczych.
Prezentacja - Kontrola w instytutach badawczych
nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.
3.2. Organizacja i jakość pracy instytutu
• Perspektywiczne
kierunki
działalności
naukowej,
rozwojowej i wdrożeniowej oraz kierunkowe plany
tematyczne badań naukowych i prac rozwojowych.
• Roczny plan działalności instytutu, w tym plan działalności
statutowej (w ujęciu rzeczowym lub rzeczowofinansowym).
• Prace realizowane w ramach działalności podstawowej
i ich powiązanie z zakresem działania instytutu
określonym w statucie oraz w ramach działalności innej
niż podstawowa.
Prezentacja - Kontrola w instytutach badawczych
nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.
3.2. Organizacja i jakość pracy instytutu
• Perspektywiczne
kierunki
działalności
naukowej,
rozwojowej i wdrożeniowej oraz kierunkowe plany
tematyczne badań naukowych i prac rozwojowych.
• Roczny plan działalności instytutu, w tym plan działalności
statutowej (w ujęciu rzeczowym lub rzeczowofinansowym).
• Prace realizowane w ramach działalności podstawowej
i ich powiązanie z zakresem działania instytutu
określonym w statucie oraz w ramach działalności innej
niż podstawowa.
Prezentacja - Kontrola w instytutach badawczych
nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.
3.2. Organizacja i jakość pracy instytutu
• Perspektywiczne
kierunki
działalności
naukowej,
rozwojowej i wdrożeniowej oraz kierunkowe plany
tematyczne badań naukowych i prac rozwojowych.
• Roczny plan działalności instytutu, w tym plan działalności
statutowej (w ujęciu rzeczowym lub rzeczowofinansowym).
• Prace realizowane w ramach działalności podstawowej
i ich powiązanie z zakresem działania instytutu
określonym w statucie oraz w ramach działalności innej
niż podstawowa.
Prezentacja - Kontrola w instytutach badawczych
nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.
3.2. Organizacja i jakość pracy instytutu
• Roczne sprawozdanie dyrektora instytutu z wykonania
zadań.
• Ocena parametryczna i kategoria naukowa instytutu
(główne elementy silnych i słabych stron instytutu
decydujące o przyznanej kategorii naukowej oraz
działania systemowe podjęte przez instytut w celu
poprawy uzyskanej oceny).
Prezentacja - Kontrola w instytutach badawczych
nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.
3.2. Organizacja i jakość pracy instytutu
• Roczne sprawozdanie dyrektora instytutu z wykonania
zadań.
• Ocena parametryczna i kategoria naukowa instytutu
(główne elementy silnych i słabych stron instytutu
decydujące o przyznanej kategorii naukowej oraz
działania systemowe podjęte przez instytut w celu
poprawy uzyskanej oceny).
Prezentacja - Kontrola w instytutach badawczych
nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.
3.3. Jakość zarządzania instytutem
• Instrumenty wspierające jakość zarządzania.
• Struktura organizacyjna instytutu oraz akty wewnętrzne
(skład kierownictwa, komórki organizacyjne, statut oraz
regulaminy: organizacyjny, pracy, wynagradzania/ZUZP,
ZFŚS oraz zarządzania prawami autorskimi i prawami
pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz
zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac
rozwojowych) – aktualność zapisów i akty wprowadzające
w życie oraz wymagane opinie do aktów wewnętrznych
(rady naukowej, zakładowych organizacji związkowych).
Prezentacja - Kontrola w instytutach badawczych
nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.
3.3. Jakość zarządzania instytutem
• Instrumenty wspierające jakość zarządzania.
• Struktura organizacyjna instytutu oraz akty wewnętrzne
(skład kierownictwa, komórki organizacyjne, statut oraz
regulaminy: organizacyjny, pracy, wynagradzania/ZUZP,
ZFŚS oraz zarządzania prawami autorskimi i prawami
pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz
zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac
rozwojowych) – aktualność zapisów i akty wprowadzające
w życie oraz wymagane opinie do aktów wewnętrznych
(rady naukowej, zakładowych organizacji związkowych).
Prezentacja - Kontrola w instytutach badawczych
nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.
3.3. Jakość zarządzania instytutem
• Stan i struktura zatrudnienia.
• Umowy
o
zakazie
prowadzenia
działalności
konkurencyjnej wobec instytutu przez pracowników
naukowych,
badawczo-technicznych,
inżynieryjnotechnicznych i członków kierownictwa instytutu oraz
podejmowanie
dodatkowego
zatrudnienia
przez
pracowników.
• Rada naukowa instytutu i jej działalność, w tym:
regulamin rady naukowej oraz opinie rady wydawane
w ramach jej ustawowych kompetencji określonych
w art. 29 ust. 2 pkt. 4÷13 ustawy o instytutach
badawczych.
Prezentacja - Kontrola w instytutach badawczych
nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.
3.3. Jakość zarządzania instytutem
• Stan i struktura zatrudnienia.
• Umowy
o
zakazie
prowadzenia
działalności
konkurencyjnej wobec instytutu przez pracowników
naukowych,
badawczo-technicznych,
inżynieryjnotechnicznych i członków kierownictwa instytutu oraz
podejmowanie
dodatkowego
zatrudnienia
przez
pracowników.
• Rada naukowa instytutu i jej działalność, w tym:
regulamin rady naukowej oraz opinie rady wydawane
w ramach jej ustawowych kompetencji określonych
w art. 29 ust. 2 pkt. 4÷13 ustawy o instytutach
badawczych.
Prezentacja - Kontrola w instytutach badawczych
nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.
3.3. Jakość zarządzania instytutem
• Stan i struktura zatrudnienia.
• Umowy
o
zakazie
prowadzenia
działalności
konkurencyjnej wobec instytutu przez pracowników
naukowych,
badawczo-technicznych,
inżynieryjnotechnicznych i członków kierownictwa instytutu oraz
podejmowanie
dodatkowego
zatrudnienia
przez
pracowników.
• Rada naukowa instytutu i jej działalność, w tym:
regulamin rady naukowej oraz opinie rady wydawane
w ramach jej ustawowych kompetencji określonych
w art. 29 ust. 2 pkt. 4÷13 ustawy o instytutach
badawczych.
Prezentacja - Kontrola w instytutach badawczych
nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.
3.3. Jakość zarządzania instytutem
• Okresowe oceny dorobku naukowego i technicznego
pracowników naukowych i badawczo-technicznych
instytutu.
• Powołanie komisji
dyscyplinarnego.
dyscyplinarnej
oraz
rzecznika
• Okresowe kontrole
obiektów budowlanych oraz
prowadzenie książek obiektów budowlanych dla
użytkowanych obiektów.
• Realizacja zaleceń pokontrolnych z poprzedniej kontroli
przeprowadzonej przez ministra nadzorującego.
Prezentacja - Kontrola w instytutach badawczych
nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.
3.3. Jakość zarządzania instytutem
• Okresowe oceny dorobku naukowego i technicznego
pracowników naukowych i badawczo-technicznych
instytutu.
• Powołanie komisji
dyscyplinarnego.
dyscyplinarnej
oraz
rzecznika
• Okresowe kontrole
obiektów budowlanych oraz
prowadzenie książek obiektów budowlanych dla
użytkowanych obiektów.
• Realizacja zaleceń pokontrolnych z poprzedniej kontroli
przeprowadzonej przez ministra nadzorującego.
Prezentacja - Kontrola w instytutach badawczych
nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.
3.3. Jakość zarządzania instytutem
• Okresowe oceny dorobku naukowego i technicznego
pracowników naukowych i badawczo-technicznych
instytutu.
• Powołanie komisji
dyscyplinarnego.
dyscyplinarnej
oraz
rzecznika
• Okresowe kontrole
obiektów budowlanych oraz
prowadzenie książek obiektów budowlanych dla
użytkowanych obiektów.
• Realizacja zaleceń pokontrolnych z poprzedniej kontroli
przeprowadzonej przez ministra nadzorującego.
Prezentacja - Kontrola w instytutach badawczych
nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.
3.3. Jakość zarządzania instytutem
• Okresowe oceny dorobku naukowego i technicznego
pracowników naukowych i badawczo-technicznych
instytutu.
• Powołanie komisji
dyscyplinarnego.
dyscyplinarnej
oraz
rzecznika
• Okresowe kontrole
obiektów budowlanych oraz
prowadzenie książek obiektów budowlanych dla
użytkowanych obiektów.
• Realizacja zaleceń pokontrolnych z poprzedniej kontroli
przeprowadzonej przez ministra nadzorującego.
Prezentacja - Kontrola w instytutach badawczych
nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.
4. Zawiadomienie o kontroli
• Przed rozpoczęciem kontroli dyrektor instytutu jest
informowany o terminie planowanej kontroli.
• Obecnie przyjętą i stosowaną przez BK praktyką jest
dwuetapowe prowadzenie czynności kontrolnych:
 pierwszy etap – obejmuje czynności kontrolne
prowadzone w siedzibie Biura, w oparciu o przekazaną
przez instytut dokumentację do kontroli (preferowana
forma elektroniczna) – zgodnie z ustawą o kontroli
w administracji rządowej (art. 15 ust. 1).
 drugi etap – obejmuje czynności kontrolne prowadzone
bezpośrednio w siedzibie instytutu.
Prezentacja - Kontrola w instytutach badawczych
nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.
4. Zawiadomienie o kontroli
• Przed rozpoczęciem kontroli dyrektor instytutu jest
informowany o terminie planowanej kontroli.
• Obecnie przyjętą i stosowaną przez BK praktyką jest
dwuetapowe prowadzenie czynności kontrolnych:
 pierwszy etap – obejmuje czynności kontrolne
prowadzone w siedzibie Biura, w oparciu o przekazaną
przez instytut dokumentację do kontroli (preferowana
forma elektroniczna) – zgodnie z ustawą o kontroli
w administracji rządowej (art. 15 ust. 1).
 drugi etap – obejmuje czynności kontrolne prowadzone
bezpośrednio w siedzibie instytutu.
Prezentacja - Kontrola w instytutach badawczych
nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.
5. Dokumenty z kontroli
Zgodnie z ustawą o kontroli w administracji rządowej
(art. 36), z przeprowadzonych czynności kontrolnych jest
sporządzany Projekt wystąpienia pokontrolnego.
• Projekt wystąpienia pokontrolnego zawiera ocenę
działalności instytutu w badanym zakresie, w tym
stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia.
• Projekt wystąpienia pokontrolnego jest przekazywany
do dyrektora instytutu.
Prezentacja - Kontrola w instytutach badawczych
nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.
5. Dokumenty z kontroli
Dyrektor instytutu ma prawo do zgłoszenia, w terminie 7 dni
roboczych od dnia otrzymania Projektu wystąpienia
pokontrolnego, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do
Projektu wystąpienia pokontrolnego (art. 40 ustawy
o kontroli w administracji rządowej).
• Zastrzeżenia do Projektu wystąpienia pokontrolnego
rozpatruje Dyrektor BK (art. 42 ust. 1 ww. ustawy).
• Dyrektor BK po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza
stanowisko wobec wniesionych zastrzeżeń, wraz
z uzasadnieniem (art. 45 ust. 1 ww. ustawy).
• Po rozpatrzeniu zastrzeżeń jest sporządzany dokument
końcowy kontroli, tj. Wystąpienie pokontrolne,
uzupełniony o zalecenia pokontrolne.
Prezentacja - Kontrola w instytutach badawczych
nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.
5. Dokumenty z kontroli
Wystąpienie pokontrolne jest przekazywane do dyrektora
instytutu przez Ministra Rozwoju i Finansów lub osobę
upoważnioną.
Od Wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki
odwoławcze (art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej).
Prezentacja - Kontrola w instytutach badawczych
nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.
6. Ocena końcowa
Ocena końcowa wyników przeprowadzonej kontroli jest
zawarta w Projekcie wystąpienia pokontrolnego
i w Wystąpieniu pokontrolnym.
Ocena działalności instytutu badawczego jest dokonywana
według następującej skali ocen:




ocena pozytywna,
ocena pozytywna z uchybieniami,
ocena pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości,
ocena negatywna.
Prezentacja - Kontrola w instytutach badawczych
nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.
7. Realizacja zaleceń pokontrolnych
Dyrektor instytutu, w wyznaczonym terminie, informuje
Ministra Rozwoju i Finansów o sposobie wykonania zaleceń
pokontrolnych, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach
ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia
stwierdzonych nieprawidłowości (art. 49 ustawy o kontroli
w administracji rządowej).
Prezentacja - Kontrola w instytutach badawczych
nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.
8. Przykłady nieprawidłowości / uchybień
Zgodnie z obowiązującymi
Standardami kontroli:
w
administracji
rządowej
 nieprawidłowość – to działanie lub zaniechanie, które
z punktu widzenia kryteriów kontroli jest nielegalne,
niegospodarne, niecelowe lub nierzetelne,
 uchybienie – to odstępstwo od stanu pożądanego
o charakterze wyłącznie formalnym, nie powodujące
następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno
w aspekcie finansowym, jak i wykonania zadań.
Prezentacja - Kontrola w instytutach badawczych
nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.
8. Przykłady nieprawidłowości / uchybień
Zgodnie z obowiązującymi
Standardami kontroli:
w
administracji
rządowej
 nieprawidłowość – to działanie lub zaniechanie, które
z punktu widzenia kryteriów kontroli jest nielegalne,
niegospodarne, niecelowe lub nierzetelne,
 uchybienie – to odstępstwo od stanu pożądanego
o charakterze wyłącznie formalnym, nie powodujące
następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno
w aspekcie finansowym, jak i wykonania zadań.
Prezentacja - Kontrola w instytutach badawczych
nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.
8.1. Przykłady nieprawidłowości najczęściej
stwierdzanych podczas kontroli:
 nieuchwalenie przez radę naukową danej kadencji
regulaminu rady,
 niedokonanie wyboru komisji dyscyplinarnej
niepowołanie rzecznika dyscyplinarnego,
i/lub
 niepodpisanie z pracownikami naukowymi umów
o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej
wobec instytutu,
 nieokreślenie w regulaminie pracy wszystkich
aspektów wymienionych w art. 1041 § 1 Kodeksu pracy,
Prezentacja - Kontrola w instytutach badawczych
nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.
8.1. Przykłady nieprawidłowości najczęściej
stwierdzanych podczas kontroli:
 nieuchwalenie przez radę naukową danej kadencji
regulaminu rady,
 niedokonanie wyboru komisji dyscyplinarnej
niepowołanie rzecznika dyscyplinarnego,
i/lub
 niepodpisanie z pracownikami naukowymi umów
o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej
wobec instytutu,
 nieokreślenie w regulaminie pracy wszystkich
aspektów wymienionych w art. 1041 § 1 Kodeksu pracy,
Prezentacja - Kontrola w instytutach badawczych
nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.
8.1. Przykłady nieprawidłowości najczęściej
stwierdzanych podczas kontroli:
 nieuchwalenie przez radę naukową danej kadencji
regulaminu rady,
 niedokonanie wyboru komisji dyscyplinarnej
niepowołanie rzecznika dyscyplinarnego,
i/lub
 niepodpisanie z pracownikami naukowymi umów
o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej
wobec instytutu,
 nieokreślenie w regulaminie pracy wszystkich
aspektów wymienionych w art. 1041 § 1 Kodeksu pracy,
Prezentacja - Kontrola w instytutach badawczych
nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.
8.1. Przykłady nieprawidłowości najczęściej
stwierdzanych podczas kontroli:
 nieuchwalenie przez radę naukową danej kadencji
regulaminu rady,
 niedokonanie wyboru komisji dyscyplinarnej
niepowołanie rzecznika dyscyplinarnego,
i/lub
 niepodpisanie z pracownikami naukowymi umów
o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej
wobec instytutu,
 nieokreślenie w regulaminie pracy wszystkich
aspektów wymienionych w art. 1041 § 1 Kodeksu pracy,
Prezentacja - Kontrola w instytutach badawczych
nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.
8.1. Przykłady nieprawidłowości najczęściej
stwierdzanych podczas kontroli:
 nieokreślenie w regulaminie zarządzania prawami
autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności
przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników
badań naukowych i prac rozwojowych wszystkich
aspektów wymienionych w art. 24 ust. 1a ustawy
o instytutach badawczych,
 nieusunięcie w zaleconych terminach usterek
stwierdzonych podczas okresowych kontroli stanu
technicznego użytkowanych obiektów;
Prezentacja - Kontrola w instytutach badawczych
nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.
8.1. Przykłady nieprawidłowości najczęściej
stwierdzanych podczas kontroli:
 nieokreślenie w regulaminie zarządzania prawami
autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności
przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników
badań naukowych i prac rozwojowych wszystkich
aspektów wymienionych w art. 24 ust. 1a ustawy
o instytutach badawczych,
 nieusunięcie w zaleconych terminach usterek
stwierdzonych podczas okresowych kontroli stanu
technicznego użytkowanych obiektów;
Prezentacja - Kontrola w instytutach badawczych
nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.
8.2. Przykłady uchybień najczęściej stwierdzanych
podczas kontroli:
 niedostosowanie regulacji wewnętrznych do aktualnie
obowiązujących w instytucie przepisów wewnętrznych
i/lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 nieodnotowanie na wytworzonych dokumentach dat,
podpisów i/lub potwierdzeń akceptacji, zgodnie
z wymaganym wzorem,
 nieterminowe przekazanie do Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych sprawozdania o udzielonych
w danym roku zamówieniach publicznych,
Prezentacja - Kontrola w instytutach badawczych
nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.
8.2. Przykłady uchybień najczęściej stwierdzanych
podczas kontroli:
 niedostosowanie regulacji wewnętrznych do aktualnie
obowiązujących w instytucie przepisów wewnętrznych
i/lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 nieodnotowanie na wytworzonych dokumentach dat,
podpisów i/lub potwierdzeń akceptacji, zgodnie
z wymaganym wzorem,
 nieterminowe przekazanie do Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych sprawozdania o udzielonych
w danym roku zamówieniach publicznych,
Prezentacja - Kontrola w instytutach badawczych
nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.
8.2. Przykłady uchybień najczęściej stwierdzanych
podczas kontroli:
 niedostosowanie regulacji wewnętrznych do aktualnie
obowiązujących w instytucie przepisów wewnętrznych
i/lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 nieodnotowanie na wytworzonych dokumentach dat,
podpisów i/lub potwierdzeń akceptacji, zgodnie
z wymaganym wzorem,
 nieterminowe przekazanie do Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych sprawozdania o udzielonych
w danym roku zamówieniach publicznych,
Prezentacja - Kontrola w instytutach badawczych
nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.
8.2. Przykłady uchybień najczęściej stwierdzanych
podczas kontroli:
 nieterminowe przekazanie do Ministerstwa Gospodarki/
Rozwoju informacji o wykonaniu planu finansowego za
dany rok,
 nieprawidłowe zapisy w umowach o zakazie
konkurencji (o których mowa w art. 28 ust 3 i 47 ust. 5 i 7
ustawy o instytutach badawczych).
Prezentacja - Kontrola w instytutach badawczych
nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.
8.2. Przykłady uchybień najczęściej stwierdzanych
podczas kontroli:
 nieterminowe przekazanie do Ministerstwa Gospodarki/
Rozwoju informacji o wykonaniu planu finansowego za
dany rok,
 nieprawidłowe zapisy w umowach o zakazie
konkurencji (o których mowa w art. 28 ust 3 i 47 ust. 5 i 7
ustawy o instytutach badawczych).
Prezentacja - Kontrola w instytutach badawczych
nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.
Obszary wymagające przeglądu
 aktualność dokumentów, w których określono zakres
obowiązków dla danego pracownika,
 poprawność regulacji wewnętrznych w zakresie
przeprowadzania
okresowej
oceny
dorobku
naukowego i technicznego pracowników naukowych
i badawczo-technicznych.
Prezentacja - Kontrola w instytutach badawczych
nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.
Obszary wymagające przeglądu
 aktualność dokumentów, w których określono zakres
obowiązków dla danego pracownika,
 poprawność regulacji wewnętrznych w zakresie
przeprowadzania
okresowej
oceny
dorobku
naukowego i technicznego pracowników naukowych
i badawczo-technicznych.
Dziękuję za uwagę
Robert Fedorczyk
Biuro Kontroli
Ministerstwa Rozwoju
Download