Oznaczenie sprawy PN/KMFI/09/2011 Załącznik nr 1 OPIS

advertisement
Załącznik nr 1
Oznaczenie sprawy PN/KMFI/09/2011
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Uwagi
dotyczące materiałów multimedialnych
multimedialna) (dotyczy części 1 –12)
(videoscreen,
animacja,
prezentacja
Materiały mają przedstawiać aktualny stan wiedzy z danej tematyki. Zamawiane materiały
mają być w języku polskim. Utworzone materiały mają teoretycznie omawiać problem oraz
zawierać praktyczne rozwiązania problemów z danej dziedziny. Zagadnienia poruszane w
materiałach mają być zgodne ze specyfikacją podaną poniższej oraz z aktualnym stanem
wiedzy z danej dziedziny. Materiały powinny być (videoscreen, animacja, prezentacja
multimedialna) Materiały powinny zawierać informację o współfinansowaniu ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (na pierwszej stronie/
pierwszym widocznym ekranie/ oknie powitania, które ukazuje się jako pierwsze podczas
odtwarzania materiałów zamieszczonych na nośniku danych) logotypy Kapitału Ludzkiego i
Unii Europejskiej). Materiały powinny być dostarczone do biura projektu w wersji
elektronicznej oraz powinny być umieszczone na platformie edukacyjnej projektu: dostępnej
na stronie http://infor.umcs.lublin.pl
CZĘŚĆ 1
Dostosowanie materiałów do najnowszych wersji programowych z przedmiotu Bazy danych
Opis materiałów na rok 2011 (aktualizacja 30 sztuk materiałów do wykładu oraz 66 sztuk do
ćwiczeń):
 Aktualizacja istniejących materiałów do najnowszych wersji programowych
 Nowe możliwości serwera Oracle 11g
 Eksport bazy danych do innych serwerów
 Ładowanie danych z innych źródeł do bazy Oracle
 Materiały dotyczące tworzenia baz multimedialnych
 Bazy danych materiałów graficznych
 Materiały dotyczące semistrukturalnych baz danych (bazy XML)
 Bazy danych publikacji naukowych
CZĘŚĆ 2
Dostosowanie materiałów do najnowszych wersji programowych z przedmiotu Bazy danych
Opis materiałów na rok 2012 (aktualizacja 30 sztuk materiałów do wykładu oraz 66 sztuk do
ćwiczeń):
 Aktualizacja istniejących materiałów do najnowszych wersji programowych
Oznaczenie sprawy PN/KMFI/09/2011
Załącznik nr 1
 Nowe możliwości serwera SQL Server
 Eksport i import danych pomiędzy z różnych źródeł (pliki płaskie, różne serwery
bazodanowe)
 Analityczne przetwarzanie danych. OLTP i OLAP.
 Model wielowymiarowy danych. Projektowanie hurtowni danych.
 Podstawowe typy modeli hurtowni danych wielowymiarowych.
 Źródła danych. Procesy ETL (Ekstrakcja, transformacja, ładowanie).
 Pojęcie kostki danych (Data Cube). Operacje na kostkach, Zwijanie, Rozwijanie,
Selekcja, Filtrowanie, Obracanie.
 Język MDX, przetwarzanie zapytań. Usługi raportowania.
CZĘŚĆ 3
Dostosowanie materiałów do najnowszych wersji programowych z przedmiotu Aplikacje
internetowe oparte na szkielecie JavaServer Faces
Opis materiałów na rok 2011 (aktualizacja 30 sztuk materiałów do wykładu oraz 66 sztuk do
ćwiczeń):
 Szkielet aplikacji JSF 2.0 (Wzorzec projektowy - Model Widok Kontroler)
 Facelety
 Nawigacja statyczna i dynamiczna
 Komunikaty wielojęzyczne
 Konwersja i walidacja danych,
 Cykl życia aplikacji
 Komponenty EJB: encyjne, sesyjne, Singelton
 JavaPersistence API 2.0 oraz Hibernate,
 Rozszerzanie puli komponentów
CZĘŚĆ 4
Dostosowanie materiałów do najnowszych wersji programowych z przedmiotu Aplikacje
internetowe oparte na szkielecie JavaServer Faces
Opis materiałów na rok 2012 (aktualizacja 30 materiałów do wykładu oraz 66 do ćwiczeń):
 Szkielet aplikacji JSF 2.0 rozszerzony komponentami Prime Faces.
 Wprowadzenie do szkieletu aplikacji JavaServer faces 2.1 ze szczególnym
uwzględnieniem pakietu obsługi zdarzeń
Oznaczenie sprawy PN/KMFI/09/2011
Załącznik nr 1
 Wykorzystanie mechanizmów zabezpieczeń aplikacji: szyfrowanie haseł, Face Tracker,
renderowanie stron zgodne z rolami użytkowników
 Mechanizm wstrzykiwania zależności (CDI
 Timer i Scheduler jako niezbędne elementy harmonogrowania zadań.
 Różne mechanizmy odwzorowań: TopLink, Hibernate, EclipseLink itd.
 Szkielet aplikacji JSF 2.0 rozszerzony komponentami Prime Faces oraz RichFaces,
Icefaces.
 Tworzenie własnych komponentów kompozytowych.
 Zmiany w JavaServer Faces, wersja 2.1.
 Mechanizmy zabezpieczeń aplikacji: szyfrowanie haseł, Face Tracker, renderowanie
stron zgodne z rolami użytkowników, adnotacyjne i deskryptprowe zabezpieczenia
klas i metod. Ochrona dostępu do poszczególnych stron lub folderów, protokół https
 Mechanizm wstrzykiwania zależności (CDI), tworzenie własnych interfejsów adnotacji
 Wykorzystanie CDI do tworzenia kontroli poprawności danych (adnotacje jako
alternatywa do konwertorów i walidatorów)
 Timer i Scheduler jako niezbędne elementy harmonogrowania zadań miedzy innymi
zadań związanych z ochrona aplikacji.
 Różne mechanizmy odwzorowań: TopLink, KODO, OpenLink, Hibernate, EclipseLink.
 Zapytania wykorzystujace CriteriaBuilder, zapytania poprzez Metadane.
CZĘŚĆ 5
Dostosowanie materiałów do najnowszych wersji programowych z przedmiotu
Programowanie obiektowe w Java
Opis materiałów na rok 2011 (aktualizacja 30 materiałów do wykładu oraz 66 do ćwiczeń):
 NetBeans w najnowszej wersji ( 7.0)
 Aktualizacja zasobów do wersji Java JDK 7
o Nimbus look-and-feel for Swing
o Swing JLayer komponent
o Annotacje dla typów
o Łańcuchy tekstowe w przełączniku switch
o Operator diamentowy (new LinkedList<>()),
o java.util.Objects
 Sterumienie ( zapisywanie i wczytywanie tekstu, odczyt i zapis bajtów)
 Serializacja
 Typy ogólne
Oznaczenie sprawy PN/KMFI/09/2011
Załącznik nr 1
CZĘŚĆ 6
Dostosowanie materiałów do najnowszych wersji programowych z przedmiotu
Programowanie obiektowe w Java
Opis materiałów na rok 2012 (aktualizacja 30 materiałów do wykładu oraz 66 do ćwiczeń):





NetBeans w najnowszej aktualnej wersji
NetBeans GUI Builder
Java ulepszona obsługa wejścia i wyjścia (bufor danych, blokowanie plików)
Wyrażenia regularne
Uzupełnienia materiałów Swing GUI w NetBeans
o Zarządcy rozkładu
o JPanel- rysowanie
o Obsługa zdarzeń, słuchacze zdarzeń ( przyciski, klawiatura, mysz)
o Zaawansowane możliwości pakietu Swing ( Listy, Tabele, Komponenty
tekstowe, Organizacja komponentów)
 Swing + JPA
 Wykorzystanie interfejsu JDBC
CZĘŚĆ 7
Dostosowanie materiałów do najnowszych wersji programowych z przedmiotu
Bezpieczeństwo Systemów Komputerowych
Opis materiałów na rok 2011 (aktualizacja 30 materiałów do wykładu oraz 66 do ćwiczeń):





Łamanie funkcji skrótu za pomocą tablic tęczowych
Bezpieczeństwo serwera WWW Apache
Bezpieczeństwo serwera pocztowego postfix
Tworzenie polityki bezpieczeństwa w oparciu o normę PN-ISO/IEC 27001
Szacowanie ryzyka oraz metody postępowania z ryzykiem w systemach
informatycznych
 Tworzenie deklaracji stosowania zgodą z normą PN-ISO/IEC 27001
 Metody audytu zgodności z normą PN-ISO/IEC 27001
 Badanie niezgodności z normą zarządzania bezpieczeństwem informacji PN-ISO/IEC
27001
Oznaczenie sprawy PN/KMFI/09/2011
Załącznik nr 1
CZĘŚĆ 8
Dostosowanie materiałów do najnowszych wersji programowych z przedmiotu
Bezpieczeństwo Systemów Komputerowych
Opis materiałów na rok 2012 (aktualizacja 30 materiałów do wykładu oraz 66 do ćwiczeń):
 Tryby kryptograficzne dla szyfrów blokowych: ECB, CBC, CTR, CMAC, CCM,
GCM/GMAC
 Optymalizacja protokołu TLS pod kątem czasu transmisji oraz jego wpływ na jakość
zabezpieczeń w systemie (ang. Quality of Protection)
 Omówienie najlepszych praktyk wskazanych w normie PN-ISO/IEC 17799 a w
szczególności:
- ochroną nad kodem złośliwym,
- kopiami zapasowymi,
- zarządzaniem bezpieczeństwem sieci,
- wymianą informacji, monitorowaniem,
- kontrolą dostępu do sieci,
- kontrolą dostępu do systemów operacyjnych,
- zabezpieczeniami kryptograficznymi.
CZĘŚĆ 9
Dostosowanie materiałów do najnowszych wersji programowych z przedmiotu PYTHON
Opis materiałów na rok 2011 (aktualizacja 30 materiałów do wykładu oraz 66 do ćwiczeń):
 Zmiany programów z wersji PYTHON 2.7 na PYTHON 3.1.3 i pokazanie różnic
pomiędzy tymi wersjami PYTHONa
 Duża część programów zostanie rozbudowana w tym sensie, że zamiast pojedynczego
końcowego programu pokazane zostaną gorsze wersje i wyjaśnione będzie jak
powinno się optymalizować i dochodzić do "najlepszej" wersji programu
(optymalizacja algorytmów i wykonania programów PYTHONa)
 Omówione zostana dodatkowo moduły timeit, cProfile i inne narzędzia do
testowania programów PYTHONA.
 Rozbudowane zostaną programy oparte na bibliotekach Tkinter i VPython.
Oznaczenie sprawy PN/KMFI/09/2011
Załącznik nr 1
CZĘŚĆ 10
Dostosowanie materiałów do najnowszych wersji programowych z przedmiotu PYTHON
Opis materiałów na rok 2012 (aktualizacja 30 materiałów do wykładu oraz 66 do ćwiczeń):
 Omówienie biblioteki MATPLOTLIB
 Konunikacja PYTHON z OPENGL i POVRAYem - zastosowania PYTHONA w symulacji i
modelowaniu
 Zastosowania PYTHONA w biologii – biblioteka BIOPYTHON
 Rozszerzenie opisu zastosowań PYTHONA w przetwarzaniu tekstów
 Omówienie przykładowego innego frameworku sieciowych niż DJANGO
 Rozszerzenie opisu frameworku DJANGO (pakiet DIAMANDA i nowsze wersje
DJANGO)
CZĘŚĆ 11
Dostosowanie materiałów do najnowszych wersji programowych z przedmiotu Cyfrowe
przetwarzanie sygnałów biomedycznych
Opis materiałów na rok 2011 (aktualizacja 27 materiałów do wykładu):
 Technologia bezprzewodowych sieci sensorycznych do przekazywanie informacji
biomedycznych
 Architektury sieci WSN stosowane w służbie zdrowia do przekazywania danych
biomedycznych
 Sygnały biomedyczne
◦ Cyfrowy zapis
◦ Struktura plików
 Przetwarzanie sygnałów
◦ Próbkowanie sygnałów
◦ Kwantyzacja wartości
 Pakiet javax.sound w aktualnej wersji JDK
CZĘŚĆ 12
Dostosowanie materiałów do najnowszych wersji programowych z przedmiotu Cyfrowe
przetwarzanie sygnałów biomedycznych
Opis materiałów na rok 2012 (aktualizacja 27 materiałów do wykładu):
Oznaczenie sprawy PN/KMFI/09/2011
Załącznik nr 1
 Bezpieczeństwo danych biomedycznych przetwarzanych w służbie zdrowia w
odniesieniu do ustawy o ochronie danych osobowych
 Bezpieczne przekazywanie danych biomedycznych w systemach informatycznych
wewnątrz placówek medycznych
 Analiza Sygnałów
o Korelacja i autokorelacja
o Splot sygnałów
 Filtry cyfrowe
o Filtry rekursywne i nie rekursywne
o Filtry o średniej kroczącej
 Pakiet javax.sound w aktualnej wersji JDK
CZĘŚĆ 13
Przeprowadzenie zajęć pilotażowych w formie wykładu z przedmiotu: Współczesne Bazy
Danych (2 grupy- po 30 godzin dla każdej grupy)
Zakres treści do zrealizowania na zajęciach pilotażowych- wykładach w semestrze zimowym
2011/2012 :
 Przegląd współczesnych modeli baz danych
 Obiektowe rozszerzenia relacyjnych systemów baz danych. Abstrakcyjne typy danych.
 Obiektowo - relacyjne bazy danych.
 Mapowanie obiektowo – relacyjne.
 Popularne systemy ORM. Hibernate i JPA.
 Podstawy obiektowych baz danych.
 Multimedialne bazy danych. Standard SQL/MM.
 Programowanie i użytkowanie multimedialnych baz danych.
 Semistrukturalne bazy danych (bazy danych dokumentów XML).
 XQuery. Modyfikacja dokumentów.
 Analityczne przetwarzanie danych. Wstęp do hurtowni danych. OLTP a OLAP.
 Model wielowymiarowy danych. Projektowanie hurtowni. Fakty, Wymiary, Atrybuty
wymiarów, Miary. Podstawowe typy modelu danych wielowymiarowych. Model
gwiazdy, Model płatka śniegu.
 Źródła danych. Procesy ETL (Ekstrakcja, transformacja, ładowanie). Pojęcie kostki
danych (Data Cube). Operacje na kostkach, Zwijanie, Rozwijanie, Selekcja,
Filtrowanie, Obracanie.
 Język MDX, przetwarzanie zapytań. Usługi raportowania.
Oznaczenie sprawy PN/KMFI/09/2011
Załącznik nr 1
CZĘŚĆ 14
Przeprowadzenie zajęć pilotażowych z przedmiotu: Bezpieczeństwo Systemów IT (2 grupypo 30 godzin dla każdej grupy)
Zakres treści do zrealizowania na zajęciach pilotażowych- ćwiczeniach w semestrze
zimowym 2011/2012:
 Atak ARPSPOOFING. Monitorowanie nagłówków pakietów wraz z wyszukiwaniem
sfałszowanych nagłówków. Słabości warstwy 2 i 3 modelu OSI
 Audyt haseł. Sprawdzanie siły haseł systemowych jak i haseł z których tworzone są
klucze dla rozwiązań mobilnych. Tworzenie własnych wzorców.
 Analiza logów systemowych - grep, awk
 Atak DNSSPOOFING - słabości warstwy aplikacji modelu TCP/IP na przykładzie usługi
dns. Słabości warstwy transportowej modelu OSI, protokół TCP, UDP.
 Testy penetracyjne systemów IT. Rekonesans – bierne wyszukiwanie informacji na
temat audytowanej organizacji.
 Testy penetracyjne systemów IT. Skanowanie – aktywne wyszukiwanie słabości
systemów
 Automatyczne narzędzie do wykonywania testów penetracyjnych – NESSUS.
CZĘŚĆ15
Przeprowadzenie zajęć pilotażowych z przedmiotu: Komponenty EJB 3.1 w aplikacjach
tworzonych na szkielecie JSF (2 grupy- po 30 godzin dla każdej grupy)
Zakres treści do zrealizowania na zajęciach pilotażowych- wykładach w semestrze zimowym
2012/2013:
 Servlety 3.0, i ich wykorzystanie w szkielecie JSF
 CDI jako rozszerzenie funkcjonalności aplikacji tworzonych w WebProfile,
 JPA 2.0 ze szczególnym naciskiem na Metamodel,
 Hibernate jako dostawca usługi odwzorowań
 EJB 3.1 i porównanie do EJB 3.0
CZĘŚĆ 16
Przeprowadzenie zajęć pilotażowych z przedmiotu: Komponenty EJB 3.1 w aplikacjach
tworzonych na szkielecie (2 grupy- po 30 godzin dla każdej grupy).
Zakres treści do zrealizowania na zajęciach pilotażowych- ćwiczeniach w semestrze
zimowym 2012/2013 :
Oznaczenie sprawy PN/KMFI/09/2011





Załącznik nr 1
Servlety 3.0, i ich wykorzystanie w szkielecie JSF
CDI jako rozszerzenie funkcjonalności aplikacji tworzonych w WebProfile,
JPA 2.0 ze szczególnym naciskiem na Metamodel,
Hibernate jako dostawca usługi odwzorowań
EJB 3.1 i porównanie do EJB 3.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards