Popularnonaukowe streszczenie projektu Lasy odgrywają ogromna

advertisement
Nr rejestracyjny: 2015/19/B/NZ9/00024; Kierownik projektu: dr hab. Witold Marcin Wachowiak
Popularnonaukowe streszczenie projektu
Lasy odgrywają ogromna rolę w przyrodzie stanowiąc obszary dla występowania ponad połowy całej
bioróżnorodności ziemskiej. Gatunki drzew tworzące lasy składają się z populacji występujących w
różnych warunkach środowiskowych, do których muszą się dostosować aby przetrwać. Badania
wykazały, że populacje różnią się miedzy sobą szeregiem cech w tym szybkością wzrostu, odpornością
na niską temperaturę, czy suszę. Ta zmienność jest wynikiem ich odpowiedzi na czynniki środowiskowe
i towarzyszącą im z pokolenia na pokolenie selekcję osobników najlepiej przystosowanych. Procesy
historyczne, które doprowadziły do powstania współczesnych zasięgów gatunków oraz procesy
ewolucyjne związane z wykształceniem zmienności fenotypowej są nadal bardzo słabo poznane.
Tymczasem poznanie historii populacji gatunków drzew leśnych w skali ich zasięgu w tym dróg ich
migracji i mieszania się populacji o różnym pochodzeniu jest kluczowe w badaniach genetycznych
podstaw zmienności populacji i przewidywania możliwej odpowiedzi ekosystemów leśnych do
postępujących zmian środowiskowych. W projekcie badaniom poddane zostaną cztery gatunki sosen o
dużym znaczeniu ekologicznym i ekonomicznym rosnące na dużych obszarach w Europie. Trzy z nich
tj. sosna zwyczajna, kosodrzewina oraz sosna błotna występują również w Polsce, natomiast czwarty
gatunek sosna hakowata występuje na południu Europy. W badaniach wykorzystane zostaną markery
genetyczne w tym genomu mitochondrialnego i jądrowego DNA, których zmienność zostanie określona
w kilkudziesięciu populacjach badanych gatunków z zasięgu ich występowania. Te analizy genetyczne
wykonane z użyciem najnowszych metod sekwencjonowania DNA dostarczą danych pozwalających
określić strukturę i historię tworzenia się populacji w zasięgu ich występowania. Badania pozwolą także
odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących mechanizmów kształtowania się różnic pomiędzy
populacjami, wiedzy istotnej dla zachowania i efektywnego gospodarowania zasobami leśnymi w skali
światowej. Prezentowany projekt jest pionierski w zakresie wykorzystania najnowszych danych
genetycznych oraz zaawansowanych metod laboratoryjnych i analitycznych pozwalających na analizę
szeregu miejsc polimorficznych DNA w skali kilkuset osobników z zasięgu europejskiego badanych
gatunków. Wyniki badań pozwolą na weryfikację hipotez dotyczących historii populacji i ewolucji
badanych taksonów. Wniosą one szczególny wkład w rozwój genetyki populacyjnej i genomiki
środowiskowej drzew leśnych.
Download