program warsztatów edukacyjnych w ramach dni otwartych lasów

advertisement
PROGRAM WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH
W RAMACH DNI OTWARTYCH LASÓW PAŃSTWOWYCH
Zatwierdził:
Sporządziła: Monika Pasterak
Świerklaniec, 06.04.2012
1. Czas realizacji projektu: 01.06.2012 od 9:00 -14:00
2. Wielkość grup
Pojedyncza grupa nie powinna być większa niż 40 osób (w tym opiekunowie)
3. Adresaci warsztatów:
Przedszkola:
– grupy młodsze (3-4l)
– grupy starsze (5-6l)
Szkoły Podstawowe:
-klasy 1-3
-klasy 4-5
-klasy 6
Gimnazja
Szkoły ponadgimnazjalne
Uczestnikami mogą być osoby niepełnosprawne po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem
warsztatów.
4. Cele wiodące programu warsztatów edukacyjnych:
 rozwijanie zainteresowań i wiedzy o ekosystemach leśnych w różnych porach roku
 kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa i właściwego stosunku do lasu oraz
do czynności gospodarczych wykonywanych w lesie przez leśników oraz myśliwych.
 podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego
korzystania z zasobów i funkcji lasu
 budowa zaufania społeczeństwa do przedstawicieli LP
 promowanie walorów przyrodniczych, ekologicznych oraz turystycznych na terenie lasów
świerklanieckich
 uwrażliwienie społeczeństwa na problemy ekologiczne
 ochrona i zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych
 kształtowanie postaw proekologicznych w środowisku lokalnym
5. Środki dydaktyczne: lupy, atlasy, busole, lornetki, zeszyty ćwiczeń dla poszczególnych grup,
średnicomierze, wysokościomierze, mapy, artykuły papiernicze
6. Zadania szkoły/przedszkola


Przygotowanie uczniów/przedszkolaków do tematu warsztatów - wprowadzenie
Współudział nauczycieli w tworzeniu warsztatów
8. Przebieg zajęć
Grupa przedszkolna
Grupa 3-4latki
Temat: Las i jego mieszkańcy
1. Omówienie zwierząt i roślin leśnych
2. Dzieci poszukują charakterystycznych okazów na podstawie rysunków i zdjęć
3. Z zebranych liści, patyków itp. dzieci układają dowolną kompozycję
4. Podsumowanie spotkania
Grupa 5-6latki
Temat: Spotkanie z lasem
1.
2.
3.
4.
Omówienie wybranych gatunków drzew i roślin zielnych
Leśny głuchy telefon
Portrety z leśnych skarbów
Podsumowanie spotkania
Grupa SP klasa I-III
Temat: Leśny świat
1.
2.
3.
4.
5.
Omówienie zwierząt i roślin występujących w lesie
Tworzenie „mapy dźwięków” bądź „palety barw”
Połączenie dźwięków i barw z leśnymi mieszkańcami.
Prostokątne wycinki lasu – każda grupa charakteryzuje swój wycinek.
Podsumowanie spotkania
Grupa SP klasa IV-VI
Temat: Wybrane gatunki drzew leśnych
1. Omówienie poszczególnych gatunków drzew leśnych oraz poszczególnych etapów rozwoju
drzewa
2. Poszukiwanie poszczególnych faz rozwoju drzewa: nasion, siewek, młodych drzew,
obumarłych drzew
3. Charakterystyka wybranego drzewa: rysunek liścia, owocu, nasiona, pomiar grubości drzewa i
wysokości
4. Określenie gatunku drzewa
5. Podsumowanie
Grupa Gimnazjum
Temat: Lasów w Polsce jest coraz więcej!
1. Szkółka leśna i jej rola
2. Praca w grupach
a) Na podstawie załączonego klucza do rozpoznawania drzew iglastych rozpoznaj
gatunki drzew hodowane w szkółce leśnej. Wykonaj schematyczne rysunki
fragmentów gałązek.
b) Na podstawie załączonego klucza do rozpoznawania drzew liściastych rozpoznaj
gatunki drzew hodowane w szkółce leśnej. Wykonaj schematyczne rysunki
fragmentów gałązek.
c) Oblicz liczbę sadzonek gatunku na powierzchni 2m2. Następnie oszacuj liczbę
sadzonek na jednej kwaterze. Dlaczego jest ich tak dużo?
d) Oceń stan zdrowotny sadzonek w szkółce leśnej. Zastanów się, jakie czynniki
wpływają na stan drzewek?
3. Prezentacja wyników.
4. Omówienie faz rozwojowych lasu gospodarczego. Połączenie informacji z wcześniej
przeprowadzonymi ćwiczeniami. Sformułowanie wniosków na temat roli szkółki leśnej i pracy
leśników w cyklu hodowli lasu.
5. Podsumowanie spotkania
Grupa szkół ponadgimnazjalnych
Temat: Ekosystem
1. Zapoznanie z terenem (bieg terenowy) – na podstawie mapy przeglądowo – gospodarczej
grupa młodzieży ma za zadanie dotarcie do wyznaczonej powierzchni badawczej
2. Wyznaczenie powierzchni badawczej
3. Omówienie struktury i funkcjonowania ekosystemu leśnego
4. Praca w grupach
a) Wypisz elementy biotopu
b) Wypisz elementy biocenozy
c) Wypisz czynniki środowiska, które wpływają na warunki życia w poszczególnych
warstwach lasu
d) Przedstaw graficznie krążenie materii w ekosystemie na badanej powierzchni
5. Wykonanie plakatu. Podsumowanie
Download