Bezcenne DRZEWA - Związek Szkółkarzy Polskich

advertisement
WARTO WIEDZIEĆ
DO RÓŻOWEJ, bujnie kwitnącej róży
w ciągu 7 lat wartość przyległych pawilonów handlowych wzrosła dwudziestokrotnie. Drzewa są rodzajem inwestycji. Warto zauważyć, że w przeciwieństwie do nieruchomości, ich wartość rośnie z czasem. Według amerykańskich danych, każdy dolar zainwestowany w drzewa zwraca się trzykrotnie.
W Berlinie wartość jednego drzewa
ulicznego oszacowano na kwotę ok. 7,5
tys. euro, a wartość wszystkich drzew
ulicznych na prawie 3 miliardy euro.
doskonale pasują różowoczerwone
dzwonki naparstnicy. Cała grupa
komponuje się delikatnie
w romantyczny obraz
Korzyści przyrodnicze i ekologiczne
Bezcenne
DRZEWA
D
rzewa towarzyszą ludzkim
osadom od tysiącleci. Do
dziś miejsce, w którym kiedyś było gospodarstwo,
poznajemy właśnie po
pozostałych i wyróżniających się z otoczenia drzewach. W otwartym terenie
ich brak odbieramy jako coś dziwnego,
a nawet niepokojącego. Czy zatem otaczanie się zielenią, w tym drzewami, to
tylko wielowiekowe przyzwyczajenie?
Rzadko zastanawiamy się nad tym, czy
drzewa przynoszą nam jakieś korzyści.
W ostatnich latach przedstawiono nowe
wyniki badań przemawiające za ich
powszechną obecnością. Najważniejszą
rolę pełnią (poza lasami) w terenach zurbanizowanych i tam przynoszą najwięcej korzyści.
Korzyści ekonomiczne Drzewa pozwalają oszczędzać energię. Rośliny w procesie transpiracji pobierają energię cieplną. Duże drzewo transpiruje ok. 450 l
wody dziennie. Oszacowano, że obecność dojrzałych drzew przy domu przynosi rocznie oszczędności do 30% na
60
Lipiec 2011
Zdobią, uwalniają tlen,
oczyszczają powietrze
z pyłów i gazów.
Ekspert ze Związku
Szkółkarzy Polskich
radzi, jakie jeszcze
korzyści możemy mieć
z uprawy drzew.
DO RÓŻOWEJ, bujnie kwitnącej róży
doskonale pasują różowoczerwone
klimatyzacji i 10-25% na ogrzewaniu.
Stwierdzono, że posadzenie 50 mln
drzew w miastach Kalifornii pozwoliłoby zaoszczędzić energię produkowaną
przez siedem nowych elektrowni o mocy
100 megawatów każda. Poprzez ocienienie drzewa chronią nawierzchnie dróg
przed przegrzaniem, wydłużając ich
trwałość z 7-10 do 20-25 lat i zmniejszają koszty utrzymania.
Nieruchomości zlokalizowane wśród
zieleni osiągają wyższą wartość rynkową. Nieprzypadkowo nowe osiedla
otrzymują nazwy „Parkowe”, „Ogrodowe”, czy „Przy lesie”. Według amerykańskich badań, wartość działki zadrzewionej wzrasta od 5 do 30% w stosunku do
bezdrzewnej. Szacuje się, że jedno duże
drzewo podnosi wartość działki o 1%,
często jednak jest to znacznie więcej.
Zadbany park lub ogród publiczny pozytywnie wpływają na cenę gruntów znajdujących się w odległości nawet 1,5 tys.
m (wzrost wartości do 10%). W Los
Angeles zlikwidowano linię tramwajową i na jej miejscu posadzono drzewa;
W procesie fotosyntezy drzewa uwalniają tlen. Przez 50 lat wartość wytworzonego gazu można ocenić na 30 tys.
dolarów. 10-metrowe drzewo produkuje
średnio około 118 kg tlenu rocznie, podczas gdy człowiek zużywa go 176 kg
– dwa drzewa średniej wielkości są
w stanie dostarczyć tlenu dla jednej
osoby, a hektar lasu zaspokaja potrzeby
45 osób. Poprzez pochłanianie dwutlenku węgla drzewa poprawiają skład
powietrza. Duże drzewo (ok. 25 m wys.)
pochłania tyle CO2, ile wytwarzają dwa
gospodarstwa rodzinne. Hektar lasu
pochłania go tyle, ile wytwarzają samochody na dystansie 100 tys. km. 1 ha
zadrzewień śródmiejskich pochłania
w ciągu godziny 8 kg CO2, czyli tyle, ile
oddychając, wydala 200 osób.
Drzewa oczyszczają także powietrze
z pyłów i gazów. Ocenia się, że sto drzew
usuwa 454 kg zanieczyszczeń rocznie,
w tym 181 kg ozonu i 136 kg zanieczyszczeń pyłowych. W Chicago drzewa usunęły z powietrza 5,575 ton różnego
rodzaju zanieczyszczeń w ciągu tylko
jednego roku. Wartość oczyszczania
została oceniona na kwotę 9,2 mln. dolarów. Ponadto drzewa wzbogacają powietrze o lotne substancje bakteriobójcze.
Stymulują też procesy oddychania i krążenia oraz regulują działanie układu
nerwowego. Zwiększają potencjał jonowy powietrza i regulują bilans jonów
ujemnych i dodatnich. Chronią przed
hałasem – mogą ograniczyć jego poziom
o 50%. Dobrze zaprojektowana zielona
osłona może wpłynąć na zwiększenie
psychologicznej skuteczności bariery
akustycznej nawet o 75%. Okazuje się,
że wizualne walory zadrzewień są niemal równie ważne co skuteczność aku-
KOŃCU PĘDU naparstnicy rozwija się niekie-
KOŃCU PĘDU naparstnicy rozwija się niekie-
dy mocno otwarty kwiat niepistn
dy mocno otwarty kwiat nimoistn
styczna ekranu dźwiękochłonnego.
Drzewa powodują zatrzymanie wody
w strefie korzeniowej i pod koroną
(w resztkach organicznych) oraz magazynują wodę w swoich tkankach.
W regionie Baltimore – Waszyngton
zwiększenie powierzchni zajmowanej
przez drzewa z 27 do 40% spowodowało
spadek o 31% spływu wód opadowych.
Drzewa spowolniły spływ i pochłonęły
tak duże ilości wody, że uzyskano ponad
4,68 bilionów dolarów oszczędności.
Dzięki procesom detoksyfikacyjnym,
drzewa wpływają także na poprawę
jakości wód podziemnych, m.in. oczyszczają je z metali ciężkich.
Korzyści społeczne i zdrowotne Coraz
częściej doceniane są społeczne i zdrowotne korzyści wynikające z obecności
drzew. Zieleń łagodzi skutki objawów
nadpobudliwości ruchowej u dzieci
(ADHD) i agresji u osób z chorobą Alzheimera. Tereny zadrzewione przyczyniają
się do obniżenia poziomu stresu, napięcia, przemocy i agresji. Mieszkańcy
domów pozbawionych otaczającej ich
zieleni wykazują wyższy poziom agresji
niż mieszkający w osiedlach zadrzewionych. Gdy w Chicago w otoczeniu
budynków wielorodzinnych wprowadzono zieleń i zadrzewienia, stwierdzo-
no spadek liczby agresywnych zachowań o około połowę. Mieszkańcy zielonych dzielnic rzadziej są pacjentami
szpitali, a na oddziałach otoczonych
drzewami pacjenci szybciej zdrowieją.
Zadrzewione tereny przyczyniają się do
rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. Aktywny udział mieszkańców
w osiedlowych pracach ogrodniczych
przyczynia się do zacieśnienia więzi
socjalnych i stymuluje dbałość o otoczenie. Zadrzewienia wpływają na podniesienie walorów rekreacyjnych i turystycznych terenu.
Należy podkreślić, że w niemal każdym aspekcie drzewa oddziałują na otoczenie zależnie od swojej wielkości.
Powierzchnia liści 100-letniego buku
odpowiada 6-7 lipom o średnicy korony
ok. 10 m i aż 1,7 tys. młodym bukom
o średnicy korony 1 m. Dlatego szczególną rolę do spełnienia mają drzewa stare
i duże. Obecność drzew ma też inne
zalety – bardzo trudne do wyceny, a tak
ważne walory estetyczne. Wiele drzew
sadzono i sadzi się nadal tylko ze względu na ich urodę.
Jacek Borowski
Więcej informacji o roślinach i ich producentach
można uzyskać pod tel. 22 435 47 22
i w Internecie na www.zszp.pl
Lipiec 2011
61
Download