Oświadczenie- wycinka drzew

advertisement
Zarejestrowano:
Przecław, dnia….…………………2015r.
OŚ.6131……………….2015.ZE
………………………………………………………
(Imię i nazwisko właściciela nieruchomości)
………………………………………………………
(Adres)
………………………………………………………
(Telefon)
……………………………………………..
(Imię i nazwisko posiadacza nieruchomości)
……………………………………………………….
(Adres)
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany(a) zgłaszam, że zamierzam przystąpić do wycięcia drzew, których
obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego,
klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 25 cm – w przypadku pozostałych drzew.
Drzewa te zamierzam wyciąć w miesiącu ……………………………………………………………
Gatunek drzew ………………………………................................................................................
Rosnących na działce ewidencyjnej nr : .……………………………………………………..
Położonej w …………………………………………………………………................gm. Przecław.
Na w/w drzewach są/nie ma gniazd(a) ptaków. Dziuple są/nie ma. Inne organizmy prawnie
chronione są/nie ma grzyby, rośliny itp. ……………………………………………………………...
Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 k.k. za składanie
fałszywych zeznań, że :
- posiadam tytuł prawny władania nieruchomością
(podać tytuł prawny…..…………………………………………………………………………………………..)
- znane mi są granice w/w działek i ponoszę pełną odpowiedzialność prawną za treść danych zawartych
we wniosku oraz, że drzewa i krzewy wnioskowane do wycinki rosną w granicach tych działek
- nie jestem - jestem przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
art. 233 § 1 k.k.
§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3.
……………………………………..
/podpis/
Download