Uploaded by mosacov07

Lasy tropikalne

advertisement
Lasy tropikalne
•
Tropikalne lasy deszczowe istnieją nieprzerwanie od 60 milionów lat. W tych
stałych warunkach stały się one najbogatszym w gatunki środowiskiem.
Chociaż zajmują zaledwie 6% powierzchni Ziemi żyje w nich przeszło połowa
wszystkich gatunków roślin i zwierząt występujących na Ziemi. (Na hektarze
lasu tropikalnego może występować 200 gatunków drzew, podczas gdy na
takim samym najbogatszego lasu strefy umiarkowanej rośnie najwyżej 25
gatunków.) Wzdłuż rzek rozpościerają się lasy galeriowe będące odmianą
lasów deszczowych.
Pomimo tej różnorodności las deszczowy wygląda z lotu ptaka jak rozległy
jednostajny dywan, nad którym wznoszą się najwyższe drzewa (rozrzucone tu i
ówdzie-dorastające do 60m). Zwarte sklepienie stanowi podporę dla 30
gatunków lian i roślin epifitycznych. Pod drzewami rosną krzewy i pnącza, a na
zacienionym dnie można spotkać tylko drobne glony i grzyby.
Leśne rośliny tworzą siedlisko życia zwierząt. Dostarczają im schronienia,
miejsc do spania a także pożywienia w postaci liści, owoców, kwiatów. Rośliny
są także siła napędową ekosystemu leśnego, zapewniają mu życiodajny obieg
wody i substancji pokarmowych.
Cienka warstwa gleby jest przerośnięta strzępkami grzybni różnych grzybów
saprofitycznych, które rozkładają szczątki roślin i zwierząt na substancja
przyswajane przez rośliny. Centymetr sześcienny gleby może zawierać wiele
metrów strzępków i liczbę bakterii przekraczającą liczbę ludzi na Ziemi. Lasy
deszczowe tworzą głównie szerokolistne, wieczne zielone drzewa, które
rosną przez cały rok i dlatego nie mają pierścieni przyrostów rocznych. Lasy
takie występują w rejonach, gdzie temperatura jest wysoka (średnio 25
stopni), a roczne opady deszczu przekraczają 2000 mm.
Gdzie znajdują się lasy tropikalne?
• Największe obszary zajmuje las równikowy w
dorzeczu Amazonki, w kotlinie rzeki Kongo i na
wyspach Archipelagu Malajskiego. Na wybrzeżach
tropikalnych mórz i w ujściach wielkich rzek
występuje las namorzynowy (mangrowy). Tworzą
go drzewa i krzewy będące słonoroślami, które
zalewane są w czasie przypływów aż po korony.
W czasie odpływów odsłaniają się liczne korzenie
przybyszowe, utrzymujące drzewa w grząskim
dnie.
Mieszkańcy
• Oprócz obfitości roślin na obszarze 100 km2
wilgotnego lasu równikowego można spotkać
około 400 gatunków ptaków, 150 gatunków
motyli, 150 gatunków gadów i płazów. Oraz
około 125 gatunków ssaków. Świat owadów na
takim obszarze jest zbyt bogaty, aby pokusić
się o oszacowanie liczby bytujących tam
gatunków.
Warstwy lasu
• Wilgotny las równikowy ma wyraźnie zaznaczoną strukturę
warstwową. Formą dominującą są wysokie drzewa, co wynika
z faktu, że w warunkach, gdy temperatura i wilgotność są
optymalne, czynnikiem ograniczającym staje się światło. Stąd
też liczba drzew ogromna tworząca trzy warstwy:
- Bardzo wysokie drzewa o wysokości od 45 m (nawet do 60m)
rozrzucone gdzieniegdzie, wyrastające ponad przeciętny dach
lasu.
- Warstwa drzew tworzących „dach lasu”, czyli zieloną
pokrywę sięgającą wysokości 24-30m trudno przepuszczalny
dla światła.
- Warstwa drzew niższych, wyrastających tylko tam gdzie
pojawi się luka w koronach drzew wysokich.
• Niższe piętro lasu tworzy warstwa krzewów,
zbudowana najczęściej z wysokich bylin (banany,
bambusy). Na dnie lasu panuje mrok stąd też
warstwa runa jest słabo rozwinięta (tworzą ją
paprotniki, grzyby). Poza nadrzewnymi ssakami,
takimi jak leniwce, wiewiórki, nietoperze, małpy,
licznie występują tu gady (kameleony, iguany i
węże nadrzewne), płazy (rzekotki, ropuchy) oraz
ptaki. Duże znaczenie ekologiczne mają mrówki,
motyle i patyczaki.
Wycinka
• Światowe tempo wycinania lasów: 1 hektar na sekundę, 860 km2
dziennie, 310 tysięcy km2 rocznie: to prawie powierzchnia Polski.
Tempo wymierania gatunków:
w lasach tropikalnych: 35 gatunków dziennie
na całej Ziemi: 137 gatunków dziennie
W czasie potrzebnym na przeczytanie tej statystyki zniszczono
ponad 30 hektarów lasów tropikalnych, a w następnej godzinie
około 6 gatunków roślin i zwierząt zniknie bezpowrotnie.
Wymieranie to proces naturalny, lecz jego obecne tempo można
porównać jedynie z wielkim wymieraniem dinozaurów i jest ono w
przeważającej mierze wywołane działalnością człowieka. Przyczyna
numer jeden tkwi w niszczeniu środowiska naturalnego. Jeżeli
tempo wycinania lasów utrzyma się, zostanie zniszczony około 8090 procent ekosystemów puszcz tropikalnych.
Download