Tematyka_ prac_dyplomowych

advertisement
Tematyka prac dyplomowych
Dr hab. Władysław Danielewicz:
1. Występowanie obcych gatunków drzew i krzewów w wybranym obiekcie leśnym;
2. Charakterystyka wybranych populacji rzadkich i zagrożonych gatunków roślin;
3. Ocena stanu leśnych siedlisk przyrodniczych na podstawie analizy składu i struktury
zbiorowisk roślinnych;
4. Rozmieszczenie gatunków drzew i krzewów w dolinach rzecznych;
5. Wyniki introdukcji wybranych gatunków drzew i krzewów do środowiska leśnego;
6. Analiza flory naczyniowej wybranego obiektu (np. rezerwatu, użytku ekologicznego
itp.);
7. Stan drzew pomnikowych i godnych ochrony na wybranym terenie;
8. Wpływ czynników antropogenicznych na szatę roślinną wybranego terenu (np. w
rejonie przemysłowym, na wyrobisku, w mieście itp.);
9. Projekt założenia lub rewaloryzacji wybranego obiektu dendrologicznego (np. parku,
zieleni osiedlowej itp.);
10. Drzewa i krzewy wybranej miejscowości.
Dr hab. Dorota Wrońska-Pilarek:
1. Badania nad morfologią ziarn pyłku, nasion albo owoców krajowych lub
obcych gatunków roślin naczyniowych;
2. Inwentaryzacja i waloryzacja flory (roślin naczyniowych), zbiorowisk
roślinnych lub całej szaty roślinnej obiektów chronionych np. rezerwatów
czy użytków ekologicznych;
3. Inwentaryzacja i waloryzacja dendroflory zabytkowych parków
dworskich lub pałacowych oraz zabytkowych cmentarzy;
4. Opracowanie ścieżek dydaktycznych opisujących szatę roślinną wybranego
obszaru.
Dr inż. Jolanta Kujawa-Pawlaczyk:
1. Ocena stanu siedlisk Natura 2000 w wybranych obiektach (nadleśnictwa,
rezerwaty, parki narodowe itd.);
2. Budowa stratygraficzna i szata roślinna wybranych obiektów mokradłowych;
3. Flora roślin naczyniowych/zarodnikowych wybranych obiektów;
4. Dynamika roślinności/flory w wybranych rezerwatach przyrody lub dla
poszczególnych gatunków np. Liparis loesellii, Diphasium tristachyum.
Dr inż. Irmina Maciejewska-Rutkowska:
1. Struktura przestrzenna i udział w lokalnych zbiorowiskach obcych gatunków drzewiastych w
Puszczy Zielonce;
2. Struktura i dynamika populacji wybranych gatunków storczyków w obrębie poznańskiej
aglomeracji;
3. Zmienność morfologiczna owoców i nasion wybranych gatunków zielnych runa;
4. Rośliny zielne Ogrodu Dendrologicznego w Poznaniu.
Dr inż. Tomasz Maliński
1. Rozmieszczenie i zmienność gatunków drzewiastych w Polsce;
2. Drzewa pomnikowe w parkach, na cmentarzach, w gminach itp.
3. Inwentaryzacja dendroflory parków, cmentarzy itp.
Przykładowe tematy wykonywanych prac:
Inwentaryzacja drzew i krzewów na skarpach Poznańskiego Szybkiego Tramwaju
Rodzaj Rubus L. w Leśnictwie Suliszewo.
Dendroflora Ogrodu Dendrologicznego w Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym w
Lipnie.
Drzewa pomnikowe parku gminy Gołuchów (województwo wielkopolskie).
Dr Wojciech Szwed:
1. Gatunki prawnie chronione, rzadkie i zagrożone roślin naczyniowych na tle leśnych
zbiorowisk roślinnych;
2. Szata roślinna drobnych cieków w krajobrazie rolniczym;
3. Charakterystyka dendroflory parków podworskich;
4. Element leśny poboczy wybranych dróg na tle zróżnicowania flory naczyniowej;
5. Udział gatunków roślin obcego pochodzenia na tle leśnych zbiorowisk roślinnych;
6. Charakterystyka populacji niecierpka drobnokwiatowego w zbiorowiskach leśnych
terenów chronionych - powierzchnie stałe.
Download