sylabus - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

advertisement
SYLABUS WYKŁAD DO WYBORU w roku 2007/2008
Przedmiot: Problemy społeczne współczesnego społeczeństwa.
Forma zajęć
Wykład do wyboru
- ogólny
Liczba
godzin
15
Semestr
letni
Rok studiów/ Wydział/
specjalność
IV i V rok
dzienne
Siedziba jednostki prowadzącej : Katedra Socjologii i Polityki Społecznej Akademia
Ekonomiczna we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, budynek A, pokój 114/115 sekretariat, tel.: (071) 36 80 192.
Prowadzący zajęcia: dr Krystyna Gilga
Forma zaliczenia:
- zaliczenie bez oceny
Kryteria zaliczenia wykładu:
- pozytywnie zaliczone kolokwium lub obecność na wykładzie
Terminy wykładu: 8 spotkań po 2 godziny
Zakres tematyczny wykładu:
1. Geneza i identyfikacja problemów społecznych
2. Mechanizmy powstawania problemów społecznych
3. Dyskryminacja i uprzedzenia społeczne
4. Dewiacja, jej źródła i przejawy zachowań dewiacyjnych
5. Naznaczenie społeczne
6. Przestępstwo i przestępczość
7. Zmiana społeczna, a problemy społeczne
8. Kolokwium zaliczeniowe oraz zaliczenie wykładu
Literatura
1. Czekaj K, Gorlach K., Leśniak M., „Labirynt współczesnego społeczeństwa”,
Warszawa, Interart,1996
2. Kowalik St., „Praktyki dyskryminacyjne, a uprzedzenia społeczne”, Ruch prawniczy,
ekonomiczny i społeczny 1/1992
3. Kojder A., „Co to jest teoria naznaczenia społecznego?”, Studia socjologiczne 3/1980
4. Rydzewski P., „Teoria kontroli społecznej jako jedna z teorii dewiacji”, Ruch
prawniczy, ekonomiczny i społeczny 1/1983
5. Podolski K., Turnowiecki W.„Polityka społeczna”, Gdańsk 1993
6. Kwaśniewski J. „ Ontologiczny status patologii społecznej” w: „ Między autonomią, a
kontrolą” red. Kojder A., Kwasniewski J., Warszawa, PTS, 1992
7. Siemaszko A. „Mechanizmy naznaczania społecznego” w: „ Między autonomią, a
kontrolą” red. Kojder A., Kwasniewski J., Warszawa, PTS, 1992
Download