Wykonanie i naruszenie zobowiązania. Wykład wstępny

advertisement
Wykonanie i naruszenie
zobowiązania. Wykład wstępny
Prof. dr hab. Fryderyk Zoll
Cele wykładu
• Po wysłuchaniu tych wykładów student powinien:
• Uzyskać orientację w strukturze kodeksowej regulacji
zobowiązań
• Potrafić zanalizować przesłanki roszczenia o wykonanie
zobowiązania – czyli umieć ocenić czy:
- Roszczenie powstało
- Roszczenie nie wygasło (np. wskutek okoliczności, które
prowadzą do wygaśnięcia zobowiązania z zaspokojeniem
wierzyciela – spełnienie, datio in solutum, potrącenie,
nowacja itp. lub bez zaspokojenia wierzyciela – np. wskutek
zwolnienia z długu, niezawinionej następczej niemożliwości
świadczenia)
- Roszczenie stało się wymagalne
Cele wykładu
• Moc ocenić czy zobowiązanie zostało wykonane
prawidłowo:
- Poznać teorie dotyczące spełnienia świadczenia
- Poznać kryteria prawidłowości wykonania
zobowiązania. Kwestia staranności. Zobowiązania
rezultatu i starannego działania.
- Poznać sytuacje, w przypadku których dochodzi
do wyjątku od zasady pacta sunt servanda, tzn.
dużą i małą klauzulę rebus sic stantibus.
Cele wykładu
• Poznać tzw. okoliczności modalne, dotyczące
spełnienia świadczenia tj.
• Miejsce spełnienia świadczenia
• Czas spełnienia świadczenia
Cele wykładu
• Poznać podstawowe zasady tzw. porządku
legitymacyjnego przy spełnieniu świadczenia:
• Skutki spełnienia świadczenia do rąk osoby
nieuprawnionej
• Brak możliwości wstrzymania się ze
spełnieniem świadczenia do czasu wykazania
uprawnienia przez osobę domagającego się
spełnienia świadczenia
Cele wykładu
• Poznanie podstaw systemu naruszenia
zobowiązania:
• Kwestia rozróżnienia między pierwotnymi a
wtórnymi roszczeniami wynikającymi ze
zobowiązania
• Relacja roszczenia o wykonanie zobowiązania
a roszczeń wynikających z naruszenia
zobowiązania (jeszcze raz o relacji między
roszczeniami pierwotnymi a wtórnymi)
Cele wykładu
• Problem klasyfikacji przypadków naruszenia
zobowiązania: problem tzw. jednolitego ujęcia
naruszenia zobowiązania vs. postaci
naruszenia zobowiązania
• Klauzula generalna naruszenia zobowiązania
• Niemożliwość świadczenia. Problem
uprzedniej niemożliwości świadczenia.
Zawiniona i niezawiniona niemożliwość
świadczenia
Cele wykładu
• Opóźnienie i zwłoka
• Rozróżnienie między niewykonaniem a
nienależytym wykonaniem zobowiązania
• Wada fizyczna i prawna rzeczy jako postaci
nienależytego wykonania zobowiązania
Cele wykładu
• Środki ochrony przed naruszeniem
zobowiązania
• Roszczenie o naprawienie szkody
- Szkoda z tytułu zwłoki
- Szkoda z tytułu niewykonania zobowiązania
Cele wykładu
• Wstrzymanie się ze spełnieniem świadczenia
(różnice z prawem zatrzymania)
• Odstąpienie od umowy
• Zastępcze wykonanie zobowiązania
Cele wykładu
• Szczególne środki ochrony przed naruszeniem
zobowiązania:
• Obniżenie ceny (czynszu)
• Domaganie się dostarczenia rzeczy wolnej od
wad
• Usunięcie wady
Cele wykładu
• Wpływ unijnego prawa prywatnego na polskie
prawo cywilne w zakresie systemu wykonania
• Dyrektywa o szczególnych warunkach
sprzedaży konsumenckiej
• Dyrektywa o prawach konsumentów
Download