Pisma z zakresu dyscypliny pracy Ćwiczenie

advertisement
Pisma z zakresu dyscypliny pracy
mają na celu wdrożenie pracowników do przestrzegania dyscypliny pracy, ładu i porządku.
Sporządza się w przypadku naruszenia przez pracownika przepisów dyscyplinarnych lub z zakresu
bhp czy ochrony przeciwpożarowej. Są to kary wynikające z kodeksu pracy: kara upomnienie, kara
nagany, kara pienięźna.
Pisma zawiadamiające o karach porządkowych muszą zawierać:
● podanie podstawy prawnej,
● określenie rodzaju kary,
● wskazanie rodzaju naruszonych obowiązków pracowniczych,
● datę dopuszczenia się tego naruszenia,
● informację o prawie i terminie wniesienia sprzeciwu.
Ćwiczenie
1. Przepisz ręcznie pismo nagany.
2. Napisz z użyciem edytora tekstu naganę dla pracownika z powodu spóźnienia do pracy.
Download