Anna Kopacz

advertisement
Pobrane z umcs.net.pl
Konspekt do lekcji historii historii
Klasa II, szkoła ponadgimnazjalna
Temat: Wojna trzydziestoletnia 1618 – 1648.
Cel ogólny:
Poznanie wydarzeń związanych z wojna trzydziestoletnią
Cele szczegółowe:
Uczeń pamięta:
- daty: 23 V 1618; 8 XI 1620; 24 X 1648 (K)
- wskazać na mapie: Pragę, Białą Górę (K)
Uczeń rozumie:
- że źródłami konfliktu były antagonizmy religijne (P)
Zastosowanie wiadomości w sytuacjach typowych:
- potrafi wymienić genezę wojny trzydziestoletniej (P)
- potrafi wymienić postanowienia pokoju westfalskiego (P)
Uczeń nabywa:
- świadomości jak duży wpływ na bieg historii ma religia
Nowe pojęcia:
Defenestracja
Metody dydaktyczne:
Elementy wykładu informacyjnego, rozmowa nauczająca, praca z podręcznikiem,
praca z mapą
Środki dydaktyczne:
Podręcznik: Burda, Halczak, Józefiak, Roszak, Szymczak „Historia 2 Czasy
nowożytne” Podręcznik do Liceum Ogólnokształcącego zakres rozszerzony, s. 139147.
Materiały dla nauczyciela:
A. Mączak, Europa i świat w początkach epoki nowożytnej t.2, Warszawa 1990
Formy nauczania:
Nauczanie frontalne, praca indywidualna, praca w grupach
Umiejętności kluczowe:
Umiejętność dotarcia do źródła wiedzy i selekcja informacji
Prezentacja zdobytej wiedzy
PRZEBIEG LEKCJI
I Część wstępna:
1.1 Sprawdzenie listy obecności
1.2 Zapisanie tematu lekcji oraz punktów:
- Geneza wojny
UWAGI
METODYCZNE
Pobrane z umcs.net.pl
- Przebieg wojny
- Pokój westfalski
II Część zasadnicza:
2.1
Nauczyciel wprowadza do tematu i przypomina postanowienia
pokoju augsburskiego z 1555 roku
Elementy wykładu
informacyjnego
2.2
Nauczyciel pyta uczniów jak kształtował się podział
wyznaniowy w Europie po reformacji
Rozmowa
nauczająca
2.3
Nauczyciel mówi o defenestracji praskiej
2.4
Nauczyciel dzieli klasę na 4 grupy, każda z grup dostaje jeden
etap wojny do opisaniaGr I – czeski
Gr II- duński
Gr III- szwedzki
Gr IV- francuski
Grupy prezentują pozostałej części klasy najważniejsze
wydarzenia.
Nauczyciel wskazuje na mapie miejsca najważniejszych bitew
Elementy wykładu
informacyjnego
Praca w grupach,
praca z
podręcznikiem
Praca z mapą
III Część końcowa
3.1
Nauczyciel łączy wnioski z wypowiedzi każdej z grup
Elementy wykładu
informacyjnego
Rekapitulacja
Pierwotna
3.2 Ułóż krzyżówkę której głównym hasłem ma być słowo:
defenestracja
Praca
indywidualna
3.3
Praca domowa Przeczytaj z podręcznika i wypisz w punktach
najważniejsze postanowienia Pokoju Westfalskiego
3.4
Ocena pracy uczniów
Download