7_artykul

advertisement
Urząd Marszałkowski pracuje nad Programem Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego
dr Mirosław Omieljanowicz, ekspert wiodący obszaru Sieci teleinformatyczne
w projekcie „e-Podlaskie – kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Województwa Podlaskiego”.
Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie epodlaskie.wrotapodlasia.pl.
Sieci teleinformatyczne zakwalifikowane zostały do jednego z obszarów badawczych w ramach projektu pn.
„e-Podlaskie – kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego”. Jest to obszar bardzo
trudny ponieważ pojęcia teleinformatyka, sieci teleinformatyczne do chwili obecnej nie znalazły się wśród definicji
opisanych w słownikach języka polskiego. Są to określenia stosunkowo „młode”. W procesie tworzenia Programu
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego przyjęto następującą definicję: sieci
teleinformatyczne to infrastruktura umożliwiająca nadawanie, odbiór i transmisję informacji w postaci cyfrowej,
w szczególności umożliwiająca szerokopasmowy dostęp do Internetu, składająca się z: elementów aktywnych
(urządzeń wymagających zasilania) oraz elementów pasywnych (np.: kanalizacji kablowych, słupów, wież, masztów,
kabli, przewodów, pomieszczeń teletechnicznych i osprzętu) rozpatrywana pod względem technologicznym oraz jej
wpływu na życie społeczne i gospodarcze. Współczesne zmiany zachodzące w gospodarce i życiu społecznym są tej
miary, jak przejście z „wieku pary” do „wieku elektryczności”. Jesteśmy w trakcie narodzin gospodarki
i społeczeństwa cyfrowego. Tak jak wcześniej powstanie i rozbudowa sieci energetycznej było impulsem rozwoju
gospodarczego i społecznego, tak dzisiaj takim impulsem jest powstanie i rozbudowa sieci teleinformatycznych. Sieci
teleinformatyczne to drogi (linie przesyłowe) i budulec społeczeństwa informacyjnego (informacja i wiedza)
w jednym medium. Dokument „Digital Agenda for Europe” stwierdza: Europa potrzebuje bardzo szybkiego Internetu,
aby gospodarka szybko rosła, tworzyła miejsca pracy i podnosiła poziom bogactwa społecznego oraz zapewniała
społeczeństwu dostęp do informacji i usług.” Według raportu The Boston Consulting Group wykonanego w maju 2011
roku na zlecenie firmy Google, już w 2009r. polska gospodarka internetowa osiągnęła wartość 35,7 mld zł, czyli 2,7%
polskiego PKB. To więcej niż górnictwo – 2% PKB. Przewidywane przez autorów raportu tempo wzrostu to 14%
rocznie - znaczenie więcej niż całej gospodarki. Województwo podlaskie potrzebuje szerokopasmowych sieci
teleinformatycznych, aby jak najszybciej włączyć się do powstającego europejskiego społeczeństwa informacyjnego
oraz wspólnego europejskiego cyfrowego rynku. Na początku powinniśmy, jak w każdej porządnej budowie, stworzyć
solidny fundament na lata – światłowodową sieć regionalną. Bez niej żaden z kluczowych elementów nowoczesnego
społeczeństwa: e-edukacja, e-biznes, e-administracja, czy e-zdrowie nie zostanie efektywnie zrealizowany.
Zagwarantowanie łatwego dostępu do szerokopasmowych sieci nowych generacji pozwoli podlaskim
przedsiębiorcom dotrzeć ze swoimi produktami i usługami nie tylko do rynku lokalnego i krajowego, ale także
ogólnoświatowego. Dzięki powszechnemu dostępowi do szybkiego i ultraszybkiego Internetu wszyscy mieszkańcy
województwa podlaskiego będą mieli możliwość korzystania ze światowych zasobów kultury i usług, tak jak
obywatele najlepiej rozwiniętych państw świata.
Jak najszybsze działania w zakresie sieci teleinformatycznych muszą stać się priorytetem społecznym. Nasze
dotychczasowe opóźnienia (słabo rozwinięte sieci oparte o kable miedziane) możemy pokonać „jednym skokiem”.
Umieści to nasz region (chyba po raz pierwszy od wieków) w ścisłej czołówce europejskiej, a nawet światowej.
Artykuł współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
1|S t r o n a
Download