Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

advertisement
Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie środków mających na celu zapewnienie wspólnego wysokiego
poziomu bezpieczeństwa sieci i informacji w obrębie Unii /* COM/2013/048 final - 2013/0027 (COD) */
WAŻNE DLA: ICT, usługi społeczeństwa informatycznego, energetyka, transport, administracja publiczna
CEL PROJEKTU: Celem proponowanej dyrektywy jest zwiększenie bezpieczeństwa Internetu oraz prywatnych sieci i systemów
informatycznych. Cel ten ma być osiągnięty poprzez nałożenie na państwa członkowskie obowiązku zwiększenia gotowości i ulepszenia
wzajemnej współpracy oraz poprzez nałożenie na operatorów infrastruktury krytycznej, w takich dziedzinach jak energetyka, transport i
kluczowe usługi społeczeństwa informacyjnego (platformy handlu elektronicznego, serwisy społecznościowe itd.), jak również na organy
administracji publicznej, obowiązku podjęcia odpowiednich działań mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa oraz
obowiązku zgłaszania poważnych incydentów właściwym organom krajowym.
KRYTYKA: Problem może stanowić niejasna relacja projektowanych obowiązków do obowiązków ciążących na przedsiębiorcach
telekomunikacyjnych. Niejasna jest również pozycja regulatora rynku telekomunikacyjnego, któremu przedsiębiorcy telekomunikacyjni mają
obowiązek przekazywania stosownych informacji o incydentach w zakresie sieci lub usług telekomunikacyjnych, brak tego typu informacji w
sieci współpracy (a w konsekwencji również wczesnych ostrzeżeń i skoordynowanej reakcji) oraz brak udziału w jej ramach regulatora rynku
telekomunikacyjnego.
EKSPERCI KONFEDERACJI LEWIATAN:
[email protected])
Magdalena
Piech
([email protected]),
Anna
Trzop
(Biuro
w
Brukseli,
I. AKTYWNOŚĆ
PRZEDLEGISLACYJNA
II. INICJATYWA
PRAWODAWCZA
III. ZWYKŁA PROCEDURA
LEGISLACYJNA
IV. IMPLEMENTACJA W
KRAJACH CZŁONKOWSKICH
INSTYTUCJE:
 Bruksela
Komisja Europejska:
INSTYTUCJE:
 Bruksela
- Komisja Europejska:
DG CNECT Unit H.4
INSTYTUCJE:
 Bruksela
- Komisja Europejska:
DG CNECT Unit H.4
INSTYTUCJE:
 Bruksela
- Komisja Europejska:
DG CNECT Unit H.4
Dyrekcja Generalna ds.
sieci komunikacyjnych,
treści i technologii
(CNECT) Unit H.4
 Warszawa
Ministerstwo Administracji i
Cyfryzacji:
Departament Społeczeństwa
Informacyjnego (M. Groń)

ETAP PRAC:
Zakończony.
23 lipca-15 października 2012 –
konsultacje społeczne dotyczące
bezpieczeństwa sieci i informacji.
Podsumowanie wyników
konsultacji dostępne tutaj.
Ocena skutków projektu
legislacyjnego przygotowana
przez KE dostępna tutaj.
CO MOŻNA ZROBIĆ?
Zapoznać się z wynikiem
konsultacji
społecznych
i
porównać go z przygotowaną
przez KE oceną skutków projektu
legislacyjnego.
 Warszawa
- Ministerstwo Administracji i
Cyfryzacji:
Departament Społeczeństwa
Informacyjnego (M. Groń)
- Sejm: Komisja do Spraw UE
ETAP PRAC:
Zakończony.
7 lutego 2013 r. – publikacja
propozycji legislacyjnej. Tekst
dostępny tutaj.
22 maja 2013r. - publikacja
opinii EKES, tekst dostępny tutaj.
27 września 2013 r. - publikacja
opinii Komitetu Regionów, tekst
dostępny tutaj.
4 lutego 2014 r. - publikacja
opinii EIOD. Streszczenie opinii
dostępne tutaj.
25 lipca 2014 r. - publikacja
opinii Europejskiego Banku
Centralnego, tekst dostępny
tutaj.
Tekst projektu Stanowiska Rządu
dostępny tutaj.
- Rada Unii Europejskiej:
Rada ds. Transportu,
Telekomunikacji i Energii (TTE)
Grupa Robocza ds.
Telekomunikacji i Społeczeństwa
Informacyjnego
- Parlament Europejski:
Wiodąca komisja ds. rynku
Wewnętrznego i Ochrony
Konsumentów (IMCO)
Poseł sprawozdawca: Andreas
Schwab
Więcej informacji nt.
wyznaczenia komisji
opiniujących oraz
zaangażowanych posłów tutaj.
 Warszawa
- Ministerstwo Administracji i
Cyfryzacji:
Departament Społeczeństwa
Informacyjnego (M. Groń)
- Sejm: Komisja ds. UE
ETAP PRAC:
Nie rozpoczął się.
CO MOŻNA ZROBIĆ:
- kontakt z odpowiedzialnym
wydziałem w KE, zgłoszenie
chęci udziału w spotkaniach
dotyczących implementacji
dyrektywy do porządków
prawnych państw
Stałe Przedstawicielstwo RP przy
członkowskich;
UE (SP RP): Samodzielne
- praca legislacyjna na poziomie
Stanowisko ds. Społeczeństwa
Informacyjnego i Telekomunikacji krajowym - do uzupełnienia
przez eksperta krajowego.
(Jurand Drop)
 Warszawa
- Ministerstwo Administracji i
Cyfryzacji:
Departament Społeczeństwa
Informacyjnego (M. Groń)
CO MOŻNA ZROBIĆ:
 Konfederacja Lewiatan
- zapoznanie się z tekstem
pierwotnej propozycji
legislacyjnej oraz oceny
skutków;
- kontakt z Magdaleną Piech i
przekazanie szczegółowych
uwag przed każdym spotkaniem
grupy roboczej w MAiC;
- kontakt z Magdaleną Piech i
Anną Trzop i przekazanie uwag
do stanowiska
BUSINESSEUROPE;
ETAP PRAC:
W trakcie.
 Parlament Europejski:
Zakończony
10 lipca 2013 r. publikacja
projektu sprawozdania Komisji
IMCO. Tekst dostępny tutaj.
12 grudnia 2014 r. głosowanie
sprawozdania na Komisji IMCO.
Tekst dostępny tutaj.
13 marca 2014 r. opinia
Parlamentu przyjęta w
pierwszym czytaniu. Tekst
dostępny tutaj.
 Rada Unii Europejskiej:
Tekst wciąż jest przedmiotem
obrad grupy roboczej.
 Komisja Europejska
10 czerwca 2014 - publikacja
odpowiedzi Komisji na tekst
przyjęty przez Parlament, tekst
dostępny tutaj.
CO MOŻNA ZROBIĆ:
 Konfederacja Lewiatan
- kontakt z Magdaleną Piech i
Anną
Trzop,
regularne
przekazywanie uwag do tekstu
będącego przedmiotem prac w
Radzie;
przygotowanie
tekstu
poprawek do Rady;
- przekazywanie uwag na
spotkania
grupy
roboczej
organizowane przez MAiC;
- zapoznanie się z reakcją Komisji
na
przyjęty
tekst
opinii
Parlamentu.
Porównanie
odpowiedzi Komisji z przyjętą
opinią.
 Rada UE
- kontakt z odpowiedzialną osobą
w SP RP oraz przedstawicielem
prezydencji luksemburskiej;
- przedstawienie stanowiska i w
dalszej kolejności propozycji
tekstu poprawek;
Download