9. Problemy społeczeństwa informacyjnego

advertisement
Podstawy komunikacji personalnej
Problemy społeczeństwa
informacyjnego:
utopia czy rzeczywistość ?
Społeczeństwo informacyjne
Źródło: mleczko.interia.pl
Społeczeństwo informacyjne
Społeczeństwo informacyjne – społeczeństwo, w którym towarem staje się informacja
traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze nawet od dóbr
materialnych. Przewiduje się rozwój usług związanych z 3P (przechowywanie, przesyłanie,
przetwarzanie informacji).
Termin został wprowadzony w 1963 roku przez Japończyka T. Umesao (wersja oryginalna
"jōhōka shakai") w artykule o teorii ewolucji społeczeństwa opartego na technologiach
informatycznych, a spopularyzowany przez K. Koyama w 1968 roku w rozprawie pt.
"Wprowadzenie do Teorii Informacji" (Introduction to Information Theory). W Japonii
powstał również "Plan utworzenia społeczeństwa informacyjnego, jako cel narodowy na rok
2000". Była to realna strategia zakładająca informatyzację kraju, prowadzącą do rozwoju
intelektualnego kraju oraz tworzenia wiedzy, a nie dalsze uprzemysławianie kraju i wzrost
dóbr materialnych.
Społeczeństwo informacyjne odnosi się
magazynowania i przekształcania informacji.
do
technicznych
narzędzi
komunikacji,
Społeczeństwo informacyjne:
cechy charakterystyczne
Teorie rozwoju społecznego przedstawiają społeczeństwo informacyjne jako kolejny etap
rozwoju społecznego, po społeczeństwie poprzemysłowym. Nazywane jest ono również
społeczeństwem gospodarki opartej na wiedzy..
Z punktu widzenia społecznego podziału pracy, społeczeństwem informacyjnym jest
zbiorowość, w której większość spośród zawodowo czynnych, zatrudnionych jest przy
przetwarzaniu informacji.
Cechy charakterystyczne społeczeństwa informacyjnego to m.in.:
- wysoko rozwinięty sektor usług, przede wszystkim sektor usług nowoczesnych (bankowość, finanse,
telekomunikacja, informatyka, badania i rozwój oraz zarządzanie); w niektórych krajach w tym sektorze
pracuje przeszło 80% zawodowo czynnej ludności, przy czym sektor usług tradycyjnych przekracza
nieznacznie 10%,
- gospodarka oparta na wiedzy,
- wysoki poziom scholaryzacji społeczeństwa,
- wysoki poziom alfabetyzmu funkcjonalnego w społeczeństwie,
- postępujący proces decentralizacji społeczeństwa,
- renesans społeczności lokalnej,
- urozmaicanie życia społecznego.
Społeczeństwo informacyjne:
właściwości
Właściwości społeczeństwa informacyjnego:
-
wytwarzanie informacji – masowy charakter generowanych informacji, masowe
zapotrzebowanie na informację i masowy sposób wykorzystywana informacji,
-
przechowywanie informacji – techniczne możliwości gromadzenia i nieograniczonego
magazynowania informacji,
-
przetwarzanie informacji – opracowywanie technologii i standardów umożliwiających
m.in. ujednolicony opis i wymianę informacji,
-
przekazywanie informacji – przekazywanie informacji bez względu na czas i przestrzeń,
-
pobieranie informacji – możliwość odbierania informacji przez wszystkich
zainteresowanych.
-
wykorzystywanie informacji – powszechne, otwarte i nielimitowane korzystanie z
internetu jako źródła informacji.
Społeczeństwo informacyjne:
funkcje
Funkcje społeczeństwa informacyjnego:
- edukacyjna – upowszechnienie wiedzy naukowej oraz uświadamianie znaczenia
podnoszenia kwalifikacji,
- komunikacyjna – społeczeństwo informacyjne ma za zadanie stworzenie możliwości
komunikowania się wielu różnorodnych grup w obrębie całości społeczeństwa globalnego,
- socjalizacyjna i aktywizująca – mobilizacja osób czasowo lub stale wyłączonych z
możliwości swobodnego funkcjonowania społeczeństwa, możliwość wykonywania
zawodu bez konieczności wychodzenia z domu i aktywizacją niepełnosprawnych,
- partycypacyjna – możliwość prowadzenia debat i głosowania w internecie,
- organizatorska – tworzenie warunków konkurencyjności na rynku,
- ochronna i kontrolna – stworzenie mechanizmów obrony obywateli i instytucji przed
wirtualną przestępczością.
Przemiany społeczne w erze informacji
Przemiany społeczne w erze informacji
Nasze życie i świat ulegają znaczącym przemianom.
Jest to pierwsze pokolenie dorastające w otoczeniu cyfrowych środków przekazu.
Nowa era oferuje nieograniczone możliwości wyboru własnej przyszłości – era, w
której dosłownie wszystko jest możliwe. Przyszłość zależeć będzie od umiejętności
przyswajania nowych pojęć, dokonywania nowych wyborów oraz uczenia się i
przystosowywania przez całe życie.
Kraje wysoko rozwinięte już dokonały przejścia od społeczeństwa uprzemysłowionego
do informacyjnego, w którym rozum i wiedza człowieka stopniowo przejmują pozycję
maszyn i dóbr materialnych jako głównego kapitału społeczeństwa.
Kraje biedniejsze mają przed sobą niezwykłą możliwość skrócenia cyklu rozwojowego
i przeskoczenia ponad etapem gospodarki przemysłowej prosto w erę Internetu.
Przemiany społeczne w erze informacji
Gdyby produkty, takie jak samochody i płatki
śniadaniowe, podlegały takim samym
tendencjom rozwojowym jak komputery
osobiste, to średniej wielkości samochód
kosztowałby dwadzieścia siedem dolarów, a
pudełko płatków centa.
Bill Gates, Prezes firmy Microsoft
Przemiany społeczne w erze informacji
Można oczekiwać, że jutro na
naszym nadgarstku znajdzie się to,
co dziś zajmuje biurko,
a wczoraj wypełniało cały pokój.
Nicolas Negroponte, Being Digital
Przemiany społeczne w erze informacji
Internet jest jak przypływ.
Zaleje przemysł komputerowy i
wiele innych, zatapiając tych, którzy
nie nauczą się pływać w jego falach.
Bill Gates, Prezes firmy Microsoft
Download