1. - Scholaris

advertisement
1.
2. Najważniejsze wydarzenia w dziejach geologicznych Europy
i Polski
1. Cele lekcji
a) Wiadomości
Uczeń:
-
wie, czym zajmuje się geologia historyczna,
-
potrafi wymienić ery w historii Ziemi,
-
wie, co wydarzyło się w danej erze,
-
potrafi podać przykłady najważniejszych wydarzeń w danej erze.
b) Umiejętności
Uczeń potrafi:
- scharakteryzować najważniejsze wydarzenia w dziejach geologicznych Europy i Polski,
-
scharakteryzować procesy wewnętrzne występujące w każdej erze,
-
określić cechy rozwoju życia w poszczególnych erach.
2. Metoda i forma pracy
Pogadanka, karta pracy ucznia, opis, praca z całą klasą, praca indywidualna.
3. Środki dydaktyczne
Podręcznik, okazy skamieniałości, okazy skał, mapa geologiczna Europy i Polski, atlas, tablica
stratygraficzna
4. Przebieg lekcji
i. a) Faza przygotowawcza
Nauczyciel przygotowuje środki dydaktyczne. Nauczyciel wita się z uczniami, podaje temat lekcji:
Najważniejsze wydarzenia w dziejach geologicznych Europy i Polski.
ii. b) Faza realizacyjna
1. Nauczyciel charakteryzuje dzieje Ziemi. Wymienia poszczególne ery: archaik, proterozoik,
paleozoik, mezozoik, kenozoik. Uczniowie przy pomocy tabeli stratygraficznej podają czas
trwania danej ery. Uczniowie mają za zadanie ustalić nazwę ery i okresu, w którym żyjemy i
odpowiedzieć na pytanie, jaki jest czas trwania tej ery? Nauczyciel sprawdza wykonanie
zadania wśród kilku wybranych osób.
2. Era prekambryjska. Nauczyciel wymienia zjawiska, które zachodziły w erze prekambryjskiej na
obszarze dzisiejszej Europy i Polski. Nauczyciel, wykorzystując okazy skał, charakteryzuje
skały występujące w prekambrze (granity, gnejsy, łupki krystaliczne). Uczniowie opisują
proces tworzenia się tych skał na podstawie informacji z poprzedniej lekcji. Wspólnie z
nauczycielem opisują proces formowania się skorupy ziemskiej. Uczniowie, korzystając ze
słownika geograficznego, zapisują w zeszytach definicje pojęć: tarcza krystaliczna, platforma i
płyta.
3. Era paleozoiczna. Nauczyciel podkreśla występujące w tym czasie silne ruchy górotwórcze.
Nauczyciel wymienia nazwy tych ruchów (fałdowania kaledońskie i hercyńskie) i na
przykładzie mapy geologicznej i atlasu przedstawia górotwory Europy pochodzące z tych
fałdowań. Nauczyciel wypisuje na tablicy obszary fałdowań. Uczniowie wykonują zadanie 1
(załącznik 1).
4. Era mezozoiczna. Nauczyciel podkreśla wielką zmienność rozkładu lądów i mórz na Ziemi
spowodowaną ruchami płyt litosfery. Wyjaśnia rozpoczynający się wówczas proces orogenezy
alpejskiej. Nauczyciel opisuje rozwój życia na Ziemi, podkreślając dominację płazów i gadów
w erze mezozoicznej.
5. Era kenozoiczna. Nauczyciel przedstawia przy pomocy atlasu rozkład lądów i mórz ery
kenozoicznej. Podkreśla, że jest to najkrótsza era i trwa nadal. Uczniowie za pomocą tabeli
stratygraficznej dzielą erę kenozoiczną na okresy. Charakteryzują poszczególne okresy
posługując się podręcznikiem i atlasem. Nauczyciel kontroluje prace uczniów. Nauczyciel
wymienia najważniejsze procesy zachodzące w tej erze: orogeneza alpejska, rozwój ssaków.
iii. c) Faza podsumowująca
Nauczyciel podaje treść zadania domowego (załącznik).
5. Bibliografia
1. Atlas geograficzny, Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im
Eugeniusza Romera, Warszawa – Wrocław 1990.
2. Flis J., Szkolny słownik geograficzny, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1985.
3. Modzelewska B., Piełowska E., Podstawy geografii fizycznej i geologii dla klasy I i II liceum
ogólnokształcącego, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Toruń 1999.
4. Stankowski W., Geografia fizyczna z geologią, Podręcznik dla szkoły średniej, Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994.
6. Załączniki
i. a) Karta pracy ucznia
Załącznik 1
Zadanie 1.
Na podstawie mapy geologicznej w atlasie wpisz do tabeli przykłady gór, które były fałdowane
podczas orogenez paleozoicznych i alpejskiej na obszarze dzisiejszej Europy i Polski.
Fałdowanie:
kaledońskie
hercyńskie
Europa
Polska
alpejskie
ii. b) Zadanie domowe
Uzupełnij tabelę.
Tabela 1. Najważniejsze wydarzenie danej ery w Europie
era
wydarzenie
kenozoiczna
mezozoiczna
paleozoiczna
proterozoiczna
archaiczna
iii. c) Karta pracy nauczyciela
Fałdowanie kaledońskie objęło: Appalachy, Szkocję, Skandynawię, Środkową Azję.
Fałdowanie hercyńskie objęło obszary Środkowej Europy, Ural, obszary Środkowej Azji, ponownie
Appalachy i góry Wododziałowe w Australii.
7. Czas trwania lekcji
45 minut
8. Uwagi do scenariusza
brak
Download