ETAP 3 W KATEGORII KLAS PIERWSZYCH: Zadanie 1 Zaznacz

advertisement
ETAP 3 W KATEGORII KLAS PIERWSZYCH:
Zadanie 1
Zaznacz zestaw, w którym prawidłowo wymieniono nazwy er geologicznych w kolejności od
najstarszej do najmłodszej.
a) prekambryjska, paleozoiczna, kenozoiczna, mezozoiczna
b) paleozoiczna, prekambryjska, kenozoiczna, mezozoiczna
c) kenozoiczna, mezozoiczna, paleozoiczna, prekambryjska
d) prekambryjska, paleozoiczna, mezozoiczna, kenozoiczna
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Zadanie 2
Każde z zamieszczonych poniżej zdań uzupełnij właściwym terminem geograficznym.
a) Teren, z którego wody powierzchniowe spływają do określonego morza lub oceanu to…………………..
b)Teren, z którego wody powierzchniowe nie są odprowadzane do mórz to …………………………………
C. Rzeka główna wraz z wszystkimi dopływami tworzy ………………………………………………………
Zadanie 3
Zaznacz zestaw, w którym wszystkie wymienione skały są skałami osadowymi.
a) zlepieniec, piaskowiec, dolomit, wapień
b) piasek, gnejs, marmur, żwir
c) zlepieniec, węgiel kamienny, wapień, marmur
d) glina, granit, bazalt, węgiel brunatny
Zadanie 4
Na podstawie układu poziomic rozpoznaj i podpisz wypukłe oraz wklęsłe formy terenu. Wykorzystaj
pojęcia: kotlina, góra, dolina, pagórek
A
B
C
D
Zadanie 5
Zaznacz w drugiej kolumnie tabeli dokończenie każdego zdania tak, aby zdanie zawierało prawdziwe
informacje o trzęsieniach ziemi. Wskaż odpowiedź A lub B.
1.Trzęsienie ziemi to
A. drgania skorupy ziemskiej.
B. przesunięcie mas skalnych.
2.Miejsce na powierzchni ziemi, gdzie wstrząsy w czasie trzęsienia ziemi są najsilniejsze,
nazywane jest
A. ogniskiem trzęsienia ziemi.
3.Obszary częstych i silnych trzęsień ziemi to obszary
B. epicentrum.
A. asejsmiczne
B. sejsmiczne
Zadanie 6
Zaznacz zestaw, w którym wszystkie wyrazy są nazwami produktów wybuchu wulkanu.
A. lawa, kaldera, gejzery
B. magma, gejzery, popioły
C. lawa, gazy, popioły
D. lawa, komin, ognisko magmy
Zadanie 7
Wyjaśnij terminy:
a) erozja
b) ruchy masowe.
Zadanie 8
a)Wymień nazwy powierzchniowych form rzeźby krasowej:
żłobki, jaskinie, polja, stalaktyty, mogoty, stalagnaty.
b)Wymień nazwy podziemnych form rzeźby krasowej:
żłobki, jaskinie, lejki, stalaktyty, mogoty, stalagmity.
Zadanie 9
Podkreśl prawidłową definicję wietrzenia fizycznego.
a) Proces niszczenia skał pod wpływem działania wody o wysokiej temperaturze.
b) Proces niszczenia skał, powodujący ich kruszenie oraz powstawanie zwietrzeliny.
c) Proces, w wyniku którego powstają osuwiska.
d) Proces wymywania skał, w wyniku którego powstaje rzeźba krasowa.
Download