Ziemia częścią wszechświata

advertisement
ZIEMIA CZĘŚCIĄ WSZECHŚWIATA
1. Jakie zastosowanie praktyczne w starożytności miała wiedza o ruchach ciał niebieskich?
Zaznacz znakiem „x” trzy poprawne odpowiedzi.
A. opracowanie kalendarza
B. orientacja w terenie i na morzu
C. wyznaczanie kierunków świata
D. określanie sił przyciągania ziemskiego
E. wprowadzenie sztucznych satelitów na orbity okołoziemskie
2. Odczytaj i wypisz wszystkie informacje zamieszczone na kartce z kalendarza.
A. ……………………………………………
B. ……………………………………………
C. ……………………………………………
D. ……………………………………………
E. ………………………………….…………
F. …………………….………………………
G. ……………………………………………
H. ……………………………………………
I. ……………………………………….……
3. Która z poniższych ilustracji przedstawia twórcę teorii heliocentrycznej?
Napisz pod właściwym portretem nazwisko tego uczonego.
A. ……………....……………
B. …………..………………
4. Zaznacz znakiem „x” model przedstawiający teorię heliocentryczną.
Uzasadnij odpowiedź.
A.
B.
Odpowiedź: ……………..........………………………………………………………………
5. Prawo powszechnej grawitacji mówi, że wszystkie ciała we Wszechświecie oddziałują na
siebie siłą grawitacji, której wielkość zależy od masy tych ciał i od odległości między nimi.
Uzupełnij zdania podanymi określeniami w odpowiedniej formie gramatycznej:
większa, mniejsza.
Siła grawitacji jest tym większa, im ……...…………………… są masy oddziałujących ciał
i im ………..………………… jest odległość pomiędzy tymi ciałami.
6. Wśród podanych przykładów różnych oddziaływań między ciałami zaznacz
znakiem „x” oddziaływania grawitacyjne.
A. magnes sztabkowy przyciągający szpilki
B. jabłko spadające z drzewa
C. Ziemia krążąca dookoła Słońca
D. magnes podkowiasty przyciągający opiłki żelaza
E. uginanie się resorów w autobusie
7. Przyporządkuj nazwom ciał niebieskich oznaczonych cyframi właściwe im opisy
oznaczone literami.
1. PLANETA
2. GWIAZDA
3. KOMETA
4. SATELITA
5. GALAKTYKA
A. Ciało niebieskie, które świeci i grzeje
B. Ciało niebieskie krążące wokół Słońca
C. Ciało niebieskie obiegające planetę
D. Ciało niebieskie z jądrem i długim warkoczem
E. Olbrzymie skupiska gwiazd
1. ….….…
2. ….….…
3. ……..…
4. ….….…
5. …..……
8. Na podstawie rysunku przedstawiającego planety Układu Słonecznego odpowiedz
na pytania.
A. Ile planet wchodzi w skład Układu Słonecznego?
………………………
B. Która z planet jest największa?
………………………
C. Która planeta leży najbliżej Słońca?
………………………
D. Które planety sąsiadują z Ziemią?
………………………
E. Która planeta najwolniej obiega Słońce?
………………………
9. Przyporządkuj nazwiska astronautów ich dokonaniom, które były ważnymi
wydarzeniami w historii podboju kosmosu.
1. Pierwszy człowiek w kosmosie
A. Mirosław Hermaszewski
2. Pierwszy Polak w kosmosie
B. Jurij Gagarin
3. Pierwszy człowiek na Księżycu
C. Edwin Aldrin
4. Drugi człowiek na Księżycu
D. Neil Armstrong
1. …….…
2. ….……
3. .………
4. …….…
10. Drogę, którą w ciągu roku przebywa Słońce na niebie, podzielono na 12 równych części.
Ich nazwy pochodzą od nazw gwiazdozbiorów. Są to tak zwane znaki zodiaku.
Poniższe ilustracje przedstawiają niektóre znaki zodiaku. Napisz pod każdym
z nich jego nazwę.
11. Oceń, czy zdania są prawdziwe, czy fałszywe, wpisując w kratki literę P (prawda)
lub F (fałsz).
A. Układ Słoneczny jest częścią galaktyki, zwanej Drogą Mleczną.
B. Planety świecą własnym światłem.
C. Wielka Niedźwiedzica jest gwiazdozbiorem.
D. Merkury, Wenus, Ziemia, Mars to planety zbudowane z gazu.
E. Księżyc nie ma atmosfery.
12. Wybierz i zaznacz znakiem „x” te miasta, w których żył i pracował Mikołaj Kopernik.
A. Poznań
B. Kraków
C. Frombork
D. Olsztyn
E. Zakopane
F. Rzeszów
G. Lidzbark Warmiński
13. Dzieło Mikołaja Kopernika, w którym ogłosił teorię heliocentryczną, zostało wydane
w 1543 roku.
Podaj tytuł dzieła i wiek, w którym zostało opublikowane.
……………………………………………………………
……………………..
Tytuł dzieła
Wiek
14. Planeta Ziemia jest dotychczas jedyną znaną „żyjącą planetą” Układu Słonecznego.
Wymień 4 czynniki warunkujące życie na Ziemi.
A. ………………………………………………………………………………………
B. ………………………………………………………………………………………
C. ………………………………………………………………………………………
D. ………………………………………………………………………………………
15. Uzupełnij zdania:
Planety Układu Słonecznego krążą wokół Słońca po torach zwanych ........…………. .
Siła, która powoduje ten ruch, nazywa się siłą ……………..…………………....…… .
16. Zaznacz znakiem „x” poprawną odpowiedź: Zjawisko powszechnego ciążenia, czyli
grawitacji, odkrył:
A. Mikołaj Kopernik
B. Galileusz
C. Isaac Newton
D. Johannes Kepler
17. Na orbity okołoziemskie wysłano tysiące sztucznych satelitów naukowo-badawczych,
meteorologicznych, radiokomunikacyjnych.
Wymień trzy zastosowania sztucznych satelitów, z których korzystasz na co dzień.
A. ………………………………………………………………………………………
B. ………………………………………………………………………………………
C. ………………………………………………………………………………………
18. Wyjaśnij, w jaki sposób można się przekonać o istnieniu pola grawitacyjnego?
Odpowiedź: ……………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………...……
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards