Prezentacja Programu Rozwoju Społeczeństwa

advertisement
Program
Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego
Województwa Lubuskiego
na lata 2009-2015
Zielona Góra, dnia 16 sierpnia 2010r.
Powiązania Programu Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata
2009-2015 z innymi dokumentami strategicznymi
Strategia Lizbońska – 2000 rok
Strategia Komisji Europejskiej i2010 – Europejskie
Społeczeństwo Informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia
Plan Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010
Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku
2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji
Społeczeństwa Informacyjnego do roku 2020
Strategia budowy Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce
na lata 2009-2015
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
Analiza problemów metodą Konsultatywy
Głównym problemem województwa lubuskiego jest
niewykorzystywanie szans rozwojowych, jakie daje rozwój
Społeczeństwa Informacyjnego opartego na wiedzy oraz inwestycje
w infrastrukturę i szkolenia.
Osiąganie celów strategicznych jest blokowane przez:
Brak powszechnego dostępu do sieci szerokopasmowych;
Brak wiedzy i wystarczających działań decydentów na rzecz
rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego;
Brak wystarczającej wiedzy wśród mieszkańców województwa
lubuskiego na temat Społeczeństwa Informacyjnego;
Brak spójnej koncepcji realizacji budowy Społeczeństwa
Informacyjnego;
Słabą podaż e-usług.
Wizja rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
w województwie lubuskim
„Dzięki Społeczeństwu Informacyjnemu województwo
wykorzystuje szansę rozwoju wynikającą z dostępu
do sieci szerokopasmowych na terenie całego
województwa, bogatej oferty e-usług i powszechnego
wykorzystania możliwości Internetu.”
Misja rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
w województwie lubuskim
„Samorząd Województwa Lubuskiego działa skutecznie
na rzecz rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego poprzez
długofalową realizację projektów infrastrukturalnych
w zakresie rozwoju sieci szerokopasmowych, administracji
elektronicznej i publicznych e-usług oraz projektów
przeciwdziałających wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców
województwa.”
Cele strategiczne rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego w województwie lubuskim
Cel programu: województwo lubuskie wykorzystuje
szanse rozwojowe wynikające ze Społeczeństwa
Informacyjnego
I cel szczegółowy: Istnieje powszechny dostęp do sieci
szerokopasmowych
II cel szczegółowy: wyedukowani decydenci skutecznie
działają na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego
III cel szczegółowy: społeczeństwo powszechnie
wykorzystuje możliwości wynikające z dostępu do sieci
szerokopasmowych
IV cel szczegółowy: w województwie istnieje consensus
dotyczący rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Projekty główne na rzecz rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego w województwie lubuskim
na lata 2009-2015
Lubuski e-Urząd
Lubuska Sieć Szerokopasmowa
Lubuski e-Urząd
Zakres: umożliwienie używania technologii informacyjnych
i Internetu przez obywateli, przedstawicieli biznesu oraz
interakcja pomiędzy wymienionymi a administracją publiczną.
Cel: redukowanie odwiedzin obywateli w urzędach, migracja
tego typu kontaktów do Internetu i prosty dostęp do
informacji publicznych.
Efekt: tańsze koszty administracji publicznej oraz prosty
dostęp do danych będących w dyspozycji administracji
publicznej.
Koszt projektu 25 mln zł, w tym 85% dofinansowania z LRPO;
Urząd Marszałkowski 47,3% = 0,710 mln zł (0,704 zł/m-ca),
razem gminy 22,7%
= 0,341 mln zł (0,445 zł/m-ca),
razem powiaty 30,0%
= 0,449 mln zł (0,445 zł/m-ca),
Lubuska Sieć Szerokopasmowa
Cel: zapewnienie mieszkańcom województwa lubuskiego
dostępu do Internetu szerokopasmowego.
Idea: świadczenie usług elektronicznych mieszkańcom
województwa lubuskiego. Infrastruktura Internetu
szerokopasmowego ma zostać wykorzystana jako medium do
świadczenia usług.
Poszukiwanie partnerów w postaci firmy lub konsorcjów firm
telekomunikacyjnych do PPP.
Koszt projektu 122 mln zł.:
Urząd Marszałkowski 9% - 11 mln zł.
LRPO 50%
- 61 mln zł.
Partner prywatny 41% - 50 mln zł.
Koncepcja realizacji e-usług w ramach PRSI
Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015
e-Edukacja;
e-Zdrowie;
e-Turystyka;
Podwyższenie kwalifikacji mieszkańców województwa
lubuskiego w zakresie e-usług
Dziękuję za uwagę
Download