Ankieta Oceny Poziomu Szkolenia

advertisement
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Przedsięwzięcie realizowane przez Sekretariat Regionalny KSOW województwa podlaskiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach II schematu Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
ROR-II.3053.2.16.2017
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
Zgłaszam uczestnictwo w konferencji pn. „Perspektywy rozwoju produkcji rolnej na Podlasiu w latach
2017-2020” organizowanym przez SR KSOW Województwa Podlaskiego
w dniu 11 czerwca 2017 r. w miejscowości Janów w ramach przedsięwzięcia pn. „Forum rolnicze
w Janowie z udziałem samorządu rolniczego” .
Imię i nazwisko:
Miejsce zamieszkania:
Nr telefonu:
e-mail:
Deklarując chęć uczestnictwa w przedsięwzięciu Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, którego nazwę wskazano
w nagłówku, jednocześnie wyrażam zgodę na:
1. przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym;
2. wykorzystywanie mojego wizerunku w działaniach informacyjno-promocyjnych KSOW poprzez publikację w Internecie oraz
w druku.
Oświadczam, iż przyjmuje do Wiadomości, że:
1. administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Podlaskiego (Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok);
2. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia oraz rozliczenia
go w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 i nie będą udostępniane odbiorcom danych;
3. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania;
4. podanie danych oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku są dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości uczestnictwa w przedsięwzięciu.
…………………..……………………
(podpis, miejscowość i data)
Download