pobierz plik

advertisement
ZARZĄDZENIE NR 132/2016
WOJEWODY PODLASKIEGO
z dnia 29 grudnia 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku
Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525 i 1960) zarządza się, co następuje:
§ 1. W regulaminie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, stanowiącym
załącznik do zarządzenia nr 203/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 28 grudnia 2015 r. 1),
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz innych przepisów
szczególnych;
2) statutu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku;”;
2) w § 82:
a) pkt 32 otrzymuje brzmienie:
„32) udział w opracowywaniu planu zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty
budowlane finansowane ze środków budżetu Wojewody będących w dyspozycji wydziału,
których wydatkowanie podlega zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień
publicznych oraz udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, na zasadach określonych w rozdziale 13 regulaminu;”,
b) w pkt 41 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 42 w brzmieniu:
„42) prowadzenie spraw związanych z rejestracją zbiorów danych osobowych poprzez
składanie wniosków o rejestrację, zmianę lub wykreślenie zbioru danych z rejestru GIODO.”;
3) w § 85 w ust. 3:
a) w pkt 2 w lit. q średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. r w brzmieniu:
„r) realizacja ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;”,
b) w pkt 3 uchyla się lit. m,
c) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) kontrola wykonywania przez organy samorządu terytorialnego i inne podmioty zadań
z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustaw bądź zawartych porozumień, w
zakresie określonym działami administracji rządowej: kultura i ochrona dziedzictwa
zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami: nr 18/2016 z dnia 16 lutego 2016 r., nr 53/2016 z dnia 31 maja
2016 r. i nr 119/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
1)
1
narodowego, kultura fizyczna, oświata i wychowanie, praca, rodzina, zabezpieczenie
społeczne, zdrowie - z zastrzeżeniem § 11 pkt 4 statutu;”,
d) uchyla się pkt 11;
4) w § 86:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W wydziale tworzy się następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:
1) Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji - symbol „WI-I”;
2) Oddział do Spraw Inwestycji - symbol „WI-II.”;
3) Oddział do Spraw Monitoringu i Budżetu – symbol „WI-III.”;
4) stanowisko pracy do spraw organizacyjnych - symbol „WI-IV.”
5) Oddział Obsługi Przejść Granicznych w Bobrownikach – symbol „WI-V.”, obejmujący
swoim działaniem międzynarodowe drogowe przejście graniczne Bobrowniki-Bierestowica
oraz kolejowe przejście graniczne Zubki Białostockie-Bierestowica”;
6) Oddział Obsługi Przejść Granicznych w Kuźnicy Białostockiej – symbol „WI-VI.”,
obejmujący swoim działaniem międzynarodowe drogowe przejście graniczne Kuźnica
Białostocka-Bruzgi oraz kolejowe przejście graniczne Kuźnica Białostocka-Grodno;
7) Oddział Obsługi Rzecznego Przejścia Granicznego w Rudawce – symbol „WI-VII.”,
obejmujący swoim działaniem przejście graniczne Rudawka – Lesnaja na Kanale
Augustowskim;
8) Oddział Obsługi Przejść Granicznych w Połowcach – symbol „WI-VIII.”, obejmujący
swoim działaniem drogowe przejście graniczne Połowce-Pieszczatka i kolejowe przejście
graniczne Czeremcha-Wysokolitowsk;
9) Oddział Obsługi Drogowego Przejścia Granicznego w Białowieży – symbol „WI-IX.”,
obejmujący swoim działaniem drogowe przejście graniczne Białowieża-Piererow;
10) Oddział Obsługi Kolejowego Przejścia Granicznego w Siemianówce – symbol „WI-X.”,
obejmujący swoim działaniem kolejowe przejście graniczne Siemianówka-Swisłocz.”;
b) w ust. 3 w pkt 5 uchyla się lit. l;
5) w § 90 w ust. 3:
a) w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) realizacja zadań związanych z opiniowaniem, analizą i tworzeniem materiałów
dotyczących rozwoju regionalnego,”,
b) w pkt 4:
2
- uchyla się lit. a,
- w lit. b:
-- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„koordynacja zadań związanych z obsługą projektów realizowanych w ramach:”,
-- uchyla się tiret drugie,
c) w pkt 6 lit. e otrzymuje brzmienie:
„e) zapobieganie, wykrywanie i korygowanie nieprawidłowości oraz raportowanie
nieprawidłowości zgodnie z art. 122 ust. 2 Rozporządzenia UE nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r.,”,
d) po pkt 12 dodaje się pkt 13 – 16 w brzmieniu:
„13) realizacja zadań związanych z:
a) programem badań statystycznych,
b) programami:
- „Senior+”,
- „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastepczej”,
- „Programem ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej
im.Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”,
- „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”,
- „Bezpieczna+”,
14) monitorowanie realizacji przez powiat zadania polegającego na udzielaniu
nieodpłatnej pomocy prawnej;
15) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem samorządowi województwa
podlaskiego dotacji celowej na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania,
ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami oraz współdziałanie w tym zakresie
z Wydziałem Finansów i Budżetu;
16) kontrola wykonywania przez organy samorządu terytorialnego i inne podmioty
zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustaw bądź zawartych porozumień,
w zakresie określonym działem administracji rządowej sprawiedliwość – dotyczących
nieodpłatnej pomocy prawnej;”
6) w § 93 w ust. 3 w pkt 3 lit. e otrzymuje brzmienie:
„e) prowadzenie spraw w zakresie powielania i drukowania dokumentów,”;
7) w § 96 w ust. 3 w pkt 2 uchyla się lit. a;
8) w załączniku do regulaminu, w tabeli:
3
a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
2a.
Wydział Certyfikacji
i Funduszy
Europejskich
Dyrektor Urzędu Statystycznego
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
4.
Wydział
Infrastruktury
- Podlaski Wojewódzki Inspektor
Inspekcji Handlowej
- Naczelnik Obwodowego Urzędu
Miar
- Podlaski Wojewódzki Inspektor
Transportu Drogowego
- Dyrektor Okręgowego Urzędu
Probierczego
- Komendant Podlaskiego Oddziału
Straży Granicznej
- Dyrektor Izby Celnej
- Naczelnicy urzędów celnych
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Generalnemu oraz dyrektorom
wydziałów i biur, których dotyczą zmiany.
§ 3. Zarządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. z wyjątkiem § 1 pkt 1, który
obowiązuje od 1 grudnia 2016 r.
WOJEWODA PODLASKI
Bohdan Paszkowski
4
Download