5 - bip.poznan.pl

advertisement
ZARZĄDZENIE NR 47/2004/K
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 4.10. 2004r.
w sprawie
zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miasta Poznania.
Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2002r. Nr 142 poz.1591, Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr
214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.
1203) w związku z art. 31 i art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z
1998r. Nr 21 poz. 94, Nr 113 poz. 717, Nr 106 poz. 668; z 1999r. Nr 99 poz. 1152; z 2000r. Nr 19
poz. 239, Nr 43 poz. 489, Nr 107 poz. 1127, Nr 111 poz. 1194, Nr 120 poz. 1268, z 2001r. Nr 11
poz. 84, Nr 28 poz. 301, Nr 52 poz. 538, Nr 99 poz. 1075, Nr 128 poz. 1405, Nr 123 poz. 1354, Nr
154 poz. 1805; z 2002r. Nr 74 poz. 676, Nr 135 poz. 1146, Nr 196 poz. 1660, Nr 199 poz. 1673,
Nr 200 poz. 1679; z 2003r. Nr 166 poz. 1608, Nr 213 poz. 2081; z 2004r. Nr 96 poz. 959, Nr 99
poz. 1001, Nr 120 poz. 1252), w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o
pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593; Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz.
984, Nr 214 poz. 1806), w porozumieniu z Międzyzakładową Komisją NSZZ „Solidarność”
Pracowników Urzędu Miasta Poznania i Gospodarstwa Pomocniczego UMP „Pozserwis” zarządza
się, co następuje:
§1
W Regulaminie pracy Urzędu Miasta Poznania wprowadzonym w życie zarządzeniem nr
29/2004/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 7 czerwca 2004r. wprowadza się następujące
zmiany:
1) §7 otrzymuje brzmienie:
1. „Kandydaci wyłonieni zgodnie z odpowiednią procedurą, określoną odrębnym
zarządzeniem
Prezydenta
Organizacyjnym:
1) list motywacyjny;
2) kwestionariusz osobowy;
Miasta,
zobowiązani
są
przedłożyć
w
Wydziale
3) świadectwa potwierdzające posiadane wykształcenie;
4) świadectwa pracy z poprzednich zakładów pracy;
5) świadectwo lekarskie potwierdzające zdolność do pracy;
6) dwa zdjęcia.”
2. Wnioski o sporządzenie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 1, wraz z propozycją
stanowiska i wynagrodzenia, na mocy odrębnego zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania
składają, w Wydziale Organizacyjnym – Oddziale Spraw Pracowniczych, dyrektorzy
wydziałów.
3. Po zaopiniowaniu wniosku o sporządzenie umowy o pracę pod względem formalnym,
Wydział Organizacyjny - Oddział Spraw Pracowniczych przygotowuje umowę o pracę i
przedkłada ją do podpisu dyrektora właściwego wydziału, z wyłączeniem dyrektora Biura
Prawnego w odniesieniu do radców prawnych.
4. W odniesieniu do osób ubiegających się o stanowiska dyrektora wydziału, Wydział
Organizacyjny uzgadnia warunki płacowe z Prezydentem Miasta lub decernentem.”
2) §5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza
Miasta, Skarbnika Miasta, dyrektorów wydziałów oraz radców prawnych zatrudnionych w
Biurze Prawnym dokonuje Prezydenta Miasta.”
3) §5 ust. 2 otrzymuje brzmienie
„Pracowników Urzędu Miasta nie wymienionych w ust.1 powyżej zatrudniają oraz podejmują
w stosunku do nich inne czynności z zakresu prawa pracy dyrektorzy wydziałów na mocy
odrębnego zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania.”
4) §16 ust.1 zdanie 1 otrzymuje brzmienie:
„Okresowa ocena pracownicza realizowana jest jeden raz w roku kalendarzowym w miesiącu
lutym oraz każdorazowo przed upływem terminu rozwiązania umowy o pracę na czas
określony”.
5) §17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Przy ustalaniu wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop
uwzględniane są następujące, zmienne składniki wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy: premia,
wynagrodzenie prowizyjne, dodatek za pracę w porze nocnej oraz wynagrodzenie i dodatek za
pracę w godzinach nadliczbowych.”
6) w §19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Dla osób, które nie wyrażą zgody, o której mowa w ust. 1, wypłaty wynagrodzenia dokonuje
kasa Urzędu w następujących godzinach:
1) w poniedziałki od godz. 10.00 do godz. 16.00;
2) od wtorku do piątku od godz. 10.00 do godz. 14.00.”
7) §38 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Pora nocna obejmuje 8 godzin od godziny 22.00 do godziny 6.00.”
8) §40 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Czas pracy pracowników Urzędu wynosi 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, w
jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.”
9) §40 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„W Oddziale Dowodów Osobistych Wydziału Spraw Obywatelskich obowiązuje następujący
rozkład czasu pracy:
1) w poniedziałki i czwartki
- od godz. 8.00 do godz. 17.00;
2) we wtorki, środy i piątki
- od godz. 7.30 do godz. 18.30;
3) w soboty
- od godz. 7.30 do godz. 15.30.”
10) §40 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„W Wydziale Komunikacji obowiązuje następujący rozkład czasu pracy:
1) w poniedziałki
- od godz. 8.00 do godz. 17.00;
2) w pozostałe dni
- od godz. 7.45 do godz. 15.30;
3) pierwsza i trzecia sobota miesiąca
- od godz. 8.00 do godz. 13.00.
11) w §49 ust. 2 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:
„Polecenie wyjazdu służbowego na terenie kraju dla zastępców Prezydenta, Skarbnika Miasta
i Sekretarza Miasta wydaje Prezydent Miasta.”
12) w §49 ust. 7 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:
„Wypłatę zaliczki zatwierdza Skarbnik Miasta i dyrektor Wydziału Organizacyjnego lub jego
zastępca albo osoby upoważnione przez Skarbnika Miasta i dyrektora Wydziału
Organizacyjnego.”
13) w §49 ust. 8 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:
„Rozliczenie ostatecznie zatwierdza Skarbnik Miasta i dyrektor Wydziału Organizacyjnego
lub jego zastępca albo osoby upoważnione przez Skarbnika Miasta i dyrektora Wydziału
Organizacyjnego.”
14) w §65 ust. 4 dodaje się drugie zdanie o następującej treści:
„Wykaz stanowisk, na których zatrudnieni pracownicy są uprawnieni do posiadania odzieży
służbowej i dodatkowego wyposażenia oraz zasady korzystania z tej odzieży i wyposażenia
oraz czas ich używania określa Prezydent Miasta odrębnym zarządzeniem."
15) §102 ust. 1 pkt. 6 otrzymuje brzmienie:
„w razie korzystania z odzieży służbowej lub wyposażenia usprawniającego pracę, o których
mowa w §65 ust. 3 i 4 Regulaminu, zwrócić pobraną odzież i wyposażenie lub ich
równowartość pieniężną, z uwzględnieniem stopnia zużycia (nie dotyczy odzieży użytkowanej
przed rozwiązaniem stosunku pracy przez okres przekraczający 50% określonego okresu
używalności).”
§2
W załączniku nr 1 „Symbole nieobecności” do Regulaminu pracy skreśla się symbol „Cu” wraz z
opisem.
§3
W załączniku nr 2 „Tabela norm odzieży ochronnej, roboczej i sprzętu ochrony osobistej dla
pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Poznania” do Regulaminu pracy, w punkcie 5
tabeli w kolumnie „Stanowisko pracy” znajdujący się tam zapis otrzymuje brzmienie:
„Kierowcy obsługujący Prezydenta Miasta i Zastępców, Radę Miasta oraz Wydział Spraw
Obywatelskich”
§4
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego oraz dyrektorom
pozostałych wydziałów Urzędu.
§5
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zmiany w Regulaminie pracy Urzędu Miasta Poznania wchodzą w życie po upływie 2 tygodni
od podania ich do wiadomości pracowników.
Download