Prezentacja ze spotkania z dnia 2 lutego 2017 r.

advertisement
Spotkanie dla partnerów KSOW
Nabór wniosków do planu
operacyjnego na lata 2016-2017
etap II rok 2017
Katowice, 02-02-2017 roku
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Wydział Terenów Wiejskich (UMWŚ).
Informacje ogólne
Formularz wniosku o wybór
operacji
Wypełnia pracownik
UMWŚ
Wypełnia pracownik
UMWŚ
!!! Tylko partnerzy KSOW mogą składać
wnioski w ramach ogłoszonego konkursu !!!
Pełna nazwa Partnera zgodna z Bazą Partnerów KSOW, spójna z
odpowiednimi dokumentami (np. KRS, Statut, itp. )
Właściwy, w przypadku osób fizycznych
Prawidłowy format 111-111-11-11
Tytuł powinien zwięźle określać charakter operacji. Nazwa powinna być krótka
(nie więcej niż 9 słów) i nawiązywać do planowanej operacji, np. „Lokalna
żywność dla lokalnej społeczności”
Wyrażona w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zgodna z kwotą wskazaną w kolumnie 9 Załącznika nr 1
Zestawienie rzeczowo- finansowe
Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku w pkt. 4
należy
wskazać
miejsce,
gdzie
będzie
przeprowadzona dana operacji.
Rozpoczęcie realizacji operacji nie może nastąpić wcześniej niż w dniu następującym po dniu
złożenia wniosku.
Zakończenie realizacji operacji nie może nastąpić wcześniej niż w dniu podpisania umowy,
a zgodnie z ogłoszonym konkursem nie później niż do dnia 15 listopada 2017 r.
Zgodnie z umową: termin realizacji operacji – termin, w jakim Partner KSOW zrealizuje
wszystkie formy i poniesie wszystkie koszty realizacji operacji, określone w zestawieniu
rzeczowo-finansowym.
!!! Partner, który rozpoczął realizację operacji przed zawarciem umowy, realizuje ją na własne
ryzyko !!!
Należy wpisać dane osoby upoważnionej do reprezentowania, której partner KSOW
udzielił stosownego upoważnienia, bądź której reprezentacja wynika z dokumentów
takich jak np. KRS, umowa spółki, pełnomocnictwa.
Należy wypełnić w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres
siedziby. W przypadku gdy jest taki sam należy wstawić „n/d”.
!!! Należy pamiętać o zgłaszaniu wszelkich zmianach adresu siedziby lub
adresu do korespondencji !!!
Partner wybiera
tylko jedno
działanie KSOWw przypadku
wniosków
składanych do JR
za wyjątkiem
działania nr 5
Należy wybrać
tylko jeden
priorytet PROW
Musi istnieć ścisły związek zakresu tematycznego operacji z wybranym priorytetem tzn. publikacja,
wydarzenie, szkolenie, konferencja itp., zostały poświęcone danemu tematowi.
Przy przyporządkowaniu operacji do priorytetu należy kierować się celem operacji, jej zakresem
tematycznym oraz grupą odbiorców zdefiniowaną we wnioski. Nie należy brać pod uwagę efektów
niezamierzonych.
6, 9, 13
10, 12
10, 13
!!! 5
4, 11
Należy wskazać cel, w ramach którego będzie realizowana operacja.
Istnieje możliwość zaznaczenia więcej niż jednego celu- wówczas
operacja musi być zgodna ze wszystkimi wybranymi celami.
Wybór celu zgodnie z logiką interwencji KSOW wskazaną w Instrukcji.
Te działania
realizują
poszczególne
cele
Należy wybrać
temat, którego
dotyczyć będzie
realizowana
operacja
...
Należy opisać:
•problem, do rozwiązania którego przyczyni się realizacja celu operacji;
•cel oraz cele szczegółowe operacji oraz uzasadnienie ich spójności z wybranym
działaniem KSOW, priorytetem PROW oraz celem / celami KSOW;
•Związek operacji z wybranym tematem.
Wszystkie sformułowane cele szczegółowe operacji muszą być:
•mierzalne- czyli możliwe do weryfikacji mierzalnymi wskaźnikami,
•realne do wykonania,
•określone w czasie,
•składać się na realizację celu operacji,
•spójne z zakładanymi efektami realizacji operacji (cz. III pkt. 9 wniosku).
Należy opisać:
•grupę docelową operacji, ze wskazaniem liczebności, charakterystyki;
•uzasadnienie wyboru grupy docelowej biorąc pod uwagę cel operacji, zakres
i przewidywane efekty realizacji operacji;
•sposób rekrutacji uczestników grupy docelowej biorąc pod uwagę charakterystykę
grupy, obszar realizacji operacji, wskazując np. ogłoszenie na stornie www, zaproszenie
imienne, ogłoszenie w prasie.
Ocena:
•prawidłowość identyfikacji grupy docelowej ocenia się w odniesieniu łącznie do celu,
zakresu i przewidywanych efektów realizacji operacji;
•brak prawidłowej identyfikacji w odniesieniu do jednego z tych trzech elementów
oznacza, że kryterium nie zostało spełnione, i nie przyznaje się za nie punktu;
•!!! kryterium obligatoryjne- w przypadku niespełnienia kryterium operacja nie może
zostać wybrana !!!.
Należy wybrać
formy realizacji
operacji
Wszystkie wskazane w tym polu formy realizacji operacji, należy szczegółowo opisać
poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik nr 3 do wniosku Formy realizacji
operacji
Forma realizacji operacji winna być adekwatna do celu operacji, zakresu i przewidywanych
efektów realizacji operacji.
Należy uzasadnić adekwatność wybranych form realizacji operacji do:
•celu operacji,
•zakresu,
•przewidywanych efektów jej realizacji.
Należy wykazać niezbędność każdej z wybranych form do osiągnięcia celów operacji,
opisanych w cz. III pkt. 5 wniosku.
Ocena:
•Adekwatność jest oceniana łącznie w stosunku do celu, zakresu i przewidywanych
efektów realizacji operacji;
•brak adekwatności choć jednej z form realizacji operacji do jednego z tych trzech
elementów oznacza, że kryterium nie zostało spełnione, i nie przyznaje się za nie punktu;
•!!! kryterium obligatoryjne- w przypadku niespełnienia kryterium operacja nie może
zostać wybrana !!!.
Należy wskazać minimum dwa efekty, podając:
•uzasadnienie zgodności przewidywanych efektów z celami KSOW,
•uzasadnienie zgodności przewidywanych efektów z wybranym działaniem KSOW,
•opis przewidywanego wpływu realizowanej operacji na rozwój obszarów wiejskich.
Należy wykazać:
•efekty natychmiastowe jakie nastąpią w wyniku realizacji operacji np. liczba
przeszkolonych osób,
•efekty, które mogą zostać osiągnięte w dłuższej perspektywie czasu.
Ocena:
•należy wskazać we wniosku co najmniej 2 przewidywane efekty realizacji operacji.
Wskazanie jednego efektu nie spełnia kryterium.
•!!! kryterium obligatoryjne- w przypadku niespełnienia kryterium operacja nie może
zostać wybrana !!!.
Należy wskazać co najmniej jedną operację dotychczas zrealizowaną, porównywalną
z opisaną we wniosku, podając następujące informacje:
•zakres zrealizowanej operacji,
•wartość zrealizowanej operacji,
•grupa docelowa zrealizowanej operacji,
•formy zrealizowanej operacji.
Doświadczenie podlega ocenie- kryterium fakultatywne (w przypadku jego niespełnienia
operacja może zostać wybrana).
Kryterium uznaje się spełnione, jeżeli operacja jest porównywalna w jednym z czterech
wymienionych powyżej elementów.
Należy
zaznaczyć
właściwe
Rola partnera w realizacji operacji powinna być zgodna z zapisami umowy partnerstwa / umowy
konsorcjum / listu intencyjnego.
Pole Doświadczenie – należy wskazać co najmniej jedną zrealizowaną operację porównywalną z
opisywaną we wniosku.
W polu liczba należy
wskazać dokładną liczbę
poszczególnych
załączników.
W przypadku, gdy któryś
z załączników nie
dotyczy lub nie jest
składany- należy
wstawić „n/d”
Załączniki nr 1,2,3 są
wypełniane na
formularzach
załączonych do wniosku,
pozostałe dokumenty
należy dostarczyć w
oryginalne lub kopii
potwierdzonej za
zgodność z oryginałem
Do wniosku należy dołączyć edytowalną wersję wniosku i załączników zapisaną
na informatycznym nośniku danych.
Partner zapoznaje się z treścią
oświadczeń, zobowiązań oraz
wyraża zgodę, składając czytelny
podpis i datę wypełnienia wniosku
o wybór operacji potwierdzając
prawdziwość wpisanych danych
oraz znajomość zasad
dokonywania oceny wniosku i
operacji oraz zobowiązanie do ich
przestrzegania.
Wniosek czytelnie (w przypadku
pieczątki imiennej podpis może
być nieczytelny) podpisuje partner
KSOW wymieniony w I części
wniosku.
Załączniki
Załącznik nr 1- Zestawienie rzeczowo- finansowe operacji
•załącznik obowiązkowy,
•dane finansowe winny być przedstawione z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku;
•koszty wskazane w Zestawieniu nie obejmują wkładu własnego
(patrz
załącznik nr 2 do wniosku);
•zestawienie winno zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji operacji
w zależności od formy jej realizacji (patrz
załącznik nr 3 do wniosku)należy podać koszty cząstkowe np. w przypadku organizacji konferencji
kosztami będą: wynajem sali, wyżywienie, druk materiałów szkoleniowych,
wynagrodzenie eksperta, wynagrodzenie wykładowcy.
Zał. nr 1 "Zestawienie rzeczowo-finansowe"
Lp.
1
1
Wyszczególnienie poszczególnych
form realizacji operacji
2
(nazwa formy realizacji operacji nr 1 )
1.1
wynajem sali
1.2
wyżywienie
1.3
druk materiałów
1.4
ekspert z zakresu …
2.
(nazwa formy realizacji operacji nr 2)
Jednostka miary
Ilość
3
4
Cena
jednostkowa Kwota netto
netto
(zł)
(zł)
5
6
Kwota
VAT
(zł)
Kwota brutto
(zł)
Kwota kosztów
kwalifikowalnych
(zł)
7
8
9
Szkolenie na temat: …
Razem kwota kosztów kwalifikowalnych (nazwa formy realizacji operacji nr 1 )
0
Razem kwota kosztów kwalifikowalnych (nazwa formy realizacji operacji nr 2 )
Razem koszty kwalifikowalne
0
0
2.1
2.2
2.3
2.4
……………………………………………….
Data
…………………………………………………………….
Czytelny podpis partnera KSOW
Uzasadnienie/Uwagi
10
Należy podać formę
realizacji operacji
wraz z tytułem
Należy podać
poszczególne koszty
cząstkowe
składające się na
daną formę
realizacji operacji
tak, aby umożliwiły
one dokonanie
oceny jego
racjonalności
Zał. nr 1 "Zestawienie rzeczowo-finansowe"
Lp.
1
1
Wyszczególnienie poszczególnych
form realizacji operacji
2
(nazwa formy realizacji operacji nr 1 )
Jednostka miary
Ilość
3
4
Cena
jednostkowa Kwota netto
netto
(zł)
(zł)
5
6
Kwota
VAT
(zł)
Kwota brutto
(zł)
Kwota kosztów
kwalifikowalnych
(zł)
7
8
9
1.2
sztuka
1.3
10
Należy podać
odpowiednią do
kosztu jednostkę
miary
osobodzień
ryza
1.1
Uzasadnienie/Uwagi
1.4
Razem kwota kosztów kwalifikowalnych (nazwa formy realizacji operacji nr 1 )
2.
0
(nazwa formy realizacji operacji nr 2)
2.1
2.2
2.3
2.4
Razem kwota kosztów kwalifikowalnych (nazwa formy realizacji operacji nr 2 )
Razem koszty kwalifikowalne
……………………………………………….
Data
…………………………………………………………….
Czytelny podpis partnera KSOW
0
0
Należy podać
ilość
produktów/
usług,
wchodzących
w skład danej
dostawy
/usługi
Zał. nr 1 "Zestawienie rzeczowo-finansowe"
Lp.
1
1
Wyszczególnienie poszczególnych
form realizacji operacji
2
(nazwa formy realizacji operacji nr 1 )
Jednostka miary
Ilość
3
4
Cena
jednostkowa Kwota netto
netto
(zł)
(zł)
5
6
Kwota
VAT
(zł)
Kwota brutto
(zł)
Kwota kosztów
kwalifikowalnych
(zł)
7
8
9
1.1
1.2
1.3
Uzasadnienie/Uwagi
10
Należy uzasadnić dany
koszt pod względem
zgodności z zakresem
operacji, niezbędności
do osiągnięcia celu
operacji oraz
racjonalności.
1.4
2.
Razem kwota kosztów kwalifikowalnych (nazwa formy realizacji operacji nr 1 )
0
Razem kwota kosztów kwalifikowalnych (nazwa formy realizacji operacji nr 2 )
Razem koszty kwalifikowalne
0
0
(nazwa formy realizacji operacji nr 2)
2.1
2.2
2.3
2.4
……………………………………………….
Data
…………………………………………………………….
Czytelny podpis partnera KSOW
Należy podać metody
rozeznania rynku,
nazwy wykonawców
(sprzedających), u
których dokonano
rozeznania rynku z
podaniem
proponowanych cen
oraz uzasadnienie
dokonanego wyboru
cenowego.
ROZEZNANIE RYNKU:
-oznacza oszacowanie wartości zamówienia poprzez porównanie cen u co
najmniej trzech potencjalnych dostawców towarów lub usługodawców, o ile na
rynku istnieje trzech potencjalnych dostawców;
-w przypadku gdy partner KSOW stwierdzi, że na rynku nie istnieje trzech
potencjalnych dostawców towarów lub usługodawców, może zostać wezwany do przedstawienia uzasadnienia takiej sytuacji;
-dopuszczalne jest rozeznanie mailowe, korzystanie ze stron internetowych, czy
też poprzez wysłanie/otrzymanie ofert cenowych drogą pocztową.
Załącznik nr 2- Wkład własny
•załącznik fakultatywny,
•załącznik prezentuje wartość wkładu rzeczowego partnera KSOW lub / i
partnerów dodatkowych zaangażowanych w realizację operacji, a także
wielkość udziału tego wkładu w kosztach operacji,
•dokument podpisuje partner KSOW wymieniony w I części wniosku lub
osoba /osoby upoważnione,
•wkład własny może mieć postać- wkładu pieniężnego, wkładu zasobów
rzeczowych lub wkładu zasobów osobowych- należy wskazać szczegółowy
sposób kalkulacji wkładu własnego w operacji.
Załącznik podpisuje partner składający wniosek
Załącznik nr 3 Formy realizacji operacji
•załącznik obowiązkowy,
•należy wypełnić odpowiednią formę / formy realizacji operacji zgodnie
z wyborem dokonanym w cz. III pkt. 7 wniosku o wybór operacji;
•forma realizacji operacji winna być adekwatna do celu operacji, zakresu
i przewidywanych efektów realizacji operacji.
Dokumenty
Deklaracja dodatkowego partnera KSOW o zobowiązaniu się do poniesienia
wkładu własnego:
•obowiązkowy w przypadku, gdy partner dodatkowy KSOW będzie
zaangażowany w realizację operacji i do wniosku wprowadzona została
kwota wkładu własnego tego partnera;
•należy dołączyć oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność oryginałem.
Umowa partnerstwa/umowa konsorcjum/listy intencyjne:
•obowiązkowy w przypadku, gdy we wniosku wskazano, iż operacja będzie
realizowana wspólnie z parterem / partnerami;
•Umowa powinna zawierać w szczególności:
- wymieniać podmioty wchodzące w skład partnerstwa/konsorcjum
- określać podział zadań zaplanowanych w ramach operacji miedzy
poszczególne podmioty
•należy dołączyć oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność oryginałem.
Oświadczenie partnera KSOW, że nie została zawarta umowa na realizację tej
operacji lub nie został złożony wniosek o wybór tej operacji do innej jednostki
właściwej do stwierdzenia spełnienia warunków wyboru operacji
•dokument obowiązkowy,
•należy dołączyć oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność oryginałem.
Dokument potwierdzający upoważnienie osoby, która podpisała wniosek, do
reprezentowania partnera KSOW ubiegającego się o wybór operacji –
w przypadku gdy takie upoważnienie zostało udzielone
•należy dołączyć oryginały lub kopie dokumentów upoważniających osobę (lub
osoby), która podpisuje wniosek o wybór operacji do występowania w imieniu
Partnera KSOW (są to np.: uchwała, powołanie, upoważnienie, pełnomocnictwo
itp.), potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika
partnera KSOW;
•Dokument musi zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania,
której Partner KSOW udzielił stosownego upoważnienia oraz zakres upoważnienia.
Dokument powinien być podpisany przez osoby uprawnione.
Dziękujemy za uwagę
Jednostka Regionalna KSOW w województwie śląskim
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
www.ksow.pl
[email protected]
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Wydział Terenów Wiejskich (UMWŚ).
Download