Sieć obszarów wiejskich powstaje w całej Unii Europejskiej

advertisement
„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W WYJEŹDZIE STUDYJNYM
Niniejszym zgłaszam udział w wyjeździe studyjnym do województwa podlaskiego
organizowanym przez Jednostkę Regionalną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
w województwie wielkopolskim.
Termin wyjazdu: 6-10 listopada 2016r.
Jednostka Samorządu
Terytorialnego
Imię i nazwisko
uczestnika
Adres
Telefon
E-mail
………………………………..
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
Deklarując chęć uczestnictwa jednocześnie wyrażam zgodę na:
1. Przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym.
2. Wykorzystywanie mojego wizerunku w działaniach informacyjno-promocyjnych KSOW poprzez publikację w Internecie oraz w druku.
Oświadczam, iż przyjmuje do wiadomości, że:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego (Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań).
2. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia oraz rozliczenia go
w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 i nie będą udostępniane odbiorcom danych.
3. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
4. Podanie danych oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku są dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości uczestnictwa w przedsięwzięciu.
Download