prezentacja

advertisement
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Doświadczenia z funkcjonowania
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
w województwie opolskim
Warszawa, 6 lipca 2012
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Zakres prezentacji
I.
Struktura organizacyjna SR KSOW
II.
Wydatkowanie środków w latach 2008 - 2011
III. Budżet 2012 - 2015
IV. Pomoc techniczna
V.
Partnerzy KSOW w województwie opolskim
VI. Przykłady projektów realizowanych w ramach KSOW
VII. Wnioski
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
I.
Struktura organizacyjna SR KSOW
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
od 1.11.2008
od 1.06.2012
Departament
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Departament
Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich
Referat Sekretariatu
Regionalnego KSOW
Referat Pomocy
Technicznej i SR KSOW
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
I.
Struktura organizacyjna SR KSOW
2008
2009
2010
2011
• 1 pracownik
• 2 pracowników
• 3 pracowników
• 4 pracowników
• kierownik
2012 • 4 pracowników
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
II.
Wydatkowanie środków w latach 2008 - 2011
netto pln
2008
Plan działania
Struktura
Razem
Ilość
przedsięwzięć
2009
2010
2011
0
820 763
748 599
962 040
13 910
161 807
158 536
191 810
13 910
982 570
907 135
1 153 850
ŁĄCZNIE
3 057 465
64
63
ŁĄCZNIE
189
0
62
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
III. Budżet 2012 - 2015
netto pln
Limit
Wykonanie
2008-2011
Budżet 2012
Pozostało
Plan działania
8 800 000
2 531 401
2 522 000
3 746 599
Struktura
2 090 000
526 063
429 000
1 134 937
10 890 000
3 057 465
2 951 000
4 881 535
Razem
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
IV. Pomoc techniczna
(netto pln)
Wydatkowanie
2008-2011:
3 057 465
Kwota
przedstawiona do
refundacji (75%):
2 150 128
Kwota otrzymanej
refundacji:
613 740
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
V.
Partnerzy KSOW w województwie opolskim
174 partnerów:
stan na koniec maja 2012
Strefa publiczna:
 Opolski Urząd Wojewódzki
 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa O/Opole
 Agencja Rynku Rolnego OT Opole
 Gminy województwa opolskiego
 Departamenty merytoryczne UMWO
Strefa społeczno - gospodarcza:
 Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
 Izba Rolnicza w Opolu
 Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych
 Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
 Opolski Związek Rewizyjny RSP
 Fundacja Promocji Innowacji Gospodarczych
 Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
V.
Partnerzy KSOW w województwie opolskim
174 partnerów:
stan na koniec maja 2012
Strefa naukowa:
 Uniwersytet Opolski
 Politechnika Opolska
 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Strefa organizacji pozarządowych:
 Lokalne Grupy Działania woj. opolskiego
 Stowarzyszenia Odnowy Wsi
 Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
 Związek Śląskich Rolników
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
VI. Przykłady projektów realizowanych w ramach KSOW
 Rolnictwo
 Grupy Producentów Rolnych
 Idea Odnowy wsi
 Dziedzictwo kulturowe, w tym kulinarne
 Lokalne Grupy Działania
 Zrównoważony rozwój, w tym OZE
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
VI. Przykłady projektów realizowanych w ramach KSOW
Grupy Producentów Rolnych
 Realizacja Programu pn. „Konsolidacja gospodarcza
towarowych producentów rolnych województwa
opolskiego”
Cele Programu:

Propagowanie idei tworzenia grup producentów rolnych.

Tworzenie grup producentów rolnych i form współpracy
pomiędzy grupami i przedsiębiorstwami rolnymi.

Tworzenie powiązań gospodarczych pomiędzy
producentami rolnymi a przetwórcami.
Partnerzy Programu:




Województwo Opolskie
Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Opolu
Opolski Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych
Izba Rolnicza w Opolu
Współudział w Programie:

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
VI. Przykłady projektów realizowanych w ramach KSOW
Grupy Producentów Rolnych
 Uroczyste podpisanie Porozumienia pomiędzy
województwami
opolskim
i
lubuskim
–
6 października 2010 r.
 Podróże studyjne do woj. wielkopolskiego,
lubuskiego, zachodniopomorskiego, śląskiego i
podkarpackiego oraz do Saksonii (Niemcy)
 Cykl szkoleń dla rolników zainteresowanych
tworzeniem GPR w województwie opolskim
 Katalogi grup
Opolskiego
producentów
rolnych
woj.
 Związek
Grup
Producentów
Rolnych
Spółdzielnia Grup Producentów Rzepaku Polski
Rzepak – zarejestrowana w MRiRW 16 maja
2012r.
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
VI. Przykłady projektów realizowanych w ramach KSOW
Idea Odnowy wsi
Rok 2012: obchody XV-lecia Programu Odnowy Wsi
 Album „Piękna Wieś Opolska w latach 1999-2009”
 Konferencje:
 „Fundusz sołecki – dobre przykłady realizacji”
 „Wiejska przestrzeń – zagrożone dziedzictwo„
 Inwentaryzacja zasobów dóbr
wybranych wsi woj. opolskiego
kultury
materialnej
 Szkolenia dla liderów sołectw i stowarzyszeń wiejskich
 Warsztaty dot. planowania w procesie odnowy wsi
 Ogólnopolski Zjazd Sołtysów w Nysie w 2010
 Projekt „Najpiękniejsze Wsie Opolszczyzny”
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
VII. Wnioski
 Realizacja przedsięwzięć zintegrowanych
obejmujących swym zakresem większy obszar
interwencji - efekt dodany dla rozwoju obszarów
wiejskich
 Wdrażanie pomocy technicznej w ramach jednego
departamentu – zapewnić komplementarność
podejmowanych działań
 Promocja obszarów wiejskich poprzez prezentację
działań realizowanych w ramach Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich
Download