Pobierz plik - Robert Sobkow

advertisement
Sprawy organizacyjne
1. Wzajemne przedstawienie się
2. Wytłumaczenie dlaczego w programie studiów
znalazł się przedmiot „Finanse
przedsiębiorstwa”
3. Omówienie programu przedmiotu
4. Omówienie literatury do przedmiotu
5. Omówienie czynników wpływających na
rezultaty osiągane przez studentów
6. Omówienie kryteriów oceny studenta
7. E-learning : instytucjonalny, indywidualny.
Definicja
• Finanse to :
dziedzina nauki (wiedzy) o lokowaniu zasobów
(w czasie)
• Finanse przedsiębiorstwa to część działu
wiedzy - finansów
Na co zwrócić uwagę w definicji
1. dziedzina wiedzy
2. lokowanie zasobów
Dwa fundamenty skutecznego
zarządzania finansami
przedsiębiorstwa
• Oszczędzanie
• Przy podejmowanych decyzjach inwestycyjnych
- stosowanie metod dyskontowych
Umiejscowienie służb finansowych w
strukturze organizacyjnej
przedsiębiorstwa
Umiejscowienie służb finansowych w
strukturze organizacyjnej
przedsiębiorstwa
• V-ce Prezes / Dyrektor ds. finansowoksięgowych
• Departamenty : księgowy, finansowy,
planowania.
Departament księgowy
• Omówiony na wykładach „Rachunkowość
finansowa” – II rok studiów na EWSB
Departament finansowy
• Pozyskiwanie środków na inwestycje –
koordynacja źródeł finansowania
• Współpraca z bankami i instytucjami
leasingowymi oraz inwestorami bezpośrednimi
• Zarządzanie zobowiązaniami krótkoterminowymi
• Zarządzanie gotówką bieżącą (w tym kasa i
obsługa kont bankowych) – płatności
kontrahentom oraz krótkoterminowe inwestycje
pieniężne
Departament analiz i planowania
• Analizy ekonomiczne
• Planowanie finansowe
(szczegółowo omówione na kolejnych wykładach)
Decyzje inwestycyjne a decyzje
finansowe
• Decyzje inwestycyjne:
- związane ze stroną aktywów spółki
- pierwotne wobec decyzji finansowych
• Decyzje finansowe:
- związane ze stroną pasywów spółki
- wtórne wobec decyzji inwestycyjnych
Decyzje inwestycyjne
• Konieczność selekcji w dziale finansowym nadmiar chęci inwestycyjnych w spółkach
• Budowanie optymalnej struktury aktywów:
- bezpiecznej dla spółki
- atrakcyjnej dla potencjalnych inwestorów
Decyzje finansowe
• Podążanie za wymogami potrzeb inwestycyjnych
• Budowanie optymalnej struktury pasywów
- relacja Debt/Equity
- relacja kapitały długoterminowe/kapitały
krótkoterminowe
• Decyzje w zakresie kapitału własnego:
- polityka dywidend
- kreowanie wielkości i struktury kapitałów
własnych (nowe emisje/wykup)
Które decyzje są ważniejsze:
inwestycyjne czy finansowe
• To decyzje inwestycyjne tworzą główną
wartość w spółkach
• Ale błędne decyzje finansowe mogą
doprowadzić do bankructwa
Materiały uzupełniające
• Rutkowski A. (2016), Zarządzanie Finansami,
PWE, Warszawa, rozdz. 1.
Tytuł kolejnego wykładu
„Oczekiwana przez inwestora stopa
dochodu”
Download