Treści wykładów Wydział Wojskowo-Lekarski (26 wykładów) Nr 1

advertisement
Treści wykładów Wydział Wojskowo-Lekarski (26 wykładów)
Nr 1. Przedstawienie podstawowych pojęć z farmakologii. Powiązanie farmakologii jako dyscypliny
naukowej z naukami podstawowymi (anatomią, biochemią, fizjologią, patofizjologią) i przedmiotami
klinicznymi . Zapoznanie z rozporządzeniami Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi sposobu
wystawiania recept oraz z rekomendacjami wybranych towarzystw naukowych dotyczących
standardów leczenia. Zapoznanie ze źródłami informacji o lekach.
Nr 2. Przedstawienie procedur tworzenia nowych leków. Zaznajomienie z pojęciami medycyny
opartej na faktach oraz z rolą ulotek i informacji zawartych na opakowaniach leków.
Nr 3. Omówienie
losów leków w organizmie. Zapoznanie z czynnikami
wpływającymi
na
wchłanianie, dystrybucję, metabolizm i wydalanie leków. Mechanizmy działania leków. Omówienie
podstawowych transporterów błonowych ,
receptorów, kanałów
jonowych, przekaźników
wewnątrzkomórkowych;
Nr 4. Leki działające na układ autonomiczny
Nr 5. Omówienie bezpieczeństwa metabolicznego leków stosowanych w chorobie nadciśnieniowej.
Nr 6. Postępowanie farmakologiczne i grupy leków u chorych z ostrymi i przewlekłymi zespołami
wieńcowymi. Leki hipolipemizujące;
Nr 7. Leki antyarytmiczne i działające inotropowo dodatnio;
Nr 8. Leki wpływające na procesy krzepnięcia; hamujące agregację, antykoagulany, zwiększające
krzepliwość . Leczenia anemii. Zapoznanie z preparatami krwi , lekami
krwiopochodnymi,
krwiozastępczmi, preparatami osocza i osoczo- podobnymi. Leczenie małopłytkowości.
Nr 9. Leki p/histaminowe; farmakoterapia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i astmy.
Nr 10. Farmakoterapia zakażeń bakteryjnych;
Nr 11. Leki przeciwgruźlicze (leki pierwszego i drugiego rzutu); leki przeciwwirusowymi ( leki
stosowane w zakażeniach Herpes simplex, leki p/grypowe i stosowane w leczeniu HIV);środki
odkażające ;
Nr 12. Farmakologia układu immunologicznego. Leki immunostymulujace, szczepionki, leki
immunosupresyjne; Terapia monitorowana stężeniem leku we krwi;
Nr 13. Leki p/zapalne; 5-ASA , pre-, probiotyki. Leki wpływające na czynność zewnątrzwydzielniczą
wątroby i trzustki. Leki stosowane w farmakoterapii jelita drażliwego;.
Nr 14 . Zapoznanie z agonistami i antagonistami
wykorzystaniem w terapii;
receptorów serotoninowych oraz ich
Nr 15. Leki psychotropowe ; Omówienie leków nootropowych i prokognitywnych. Przedstawienie
grup leków stosowanych w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych .
Nr 16. Omówienie leków przeciwbólowych zwłaszcza leków opioidowych pochodzenia naturalnego i
syntetycznego
o
działaniu
agonistycznym,
agonistyczno-antagonistycznym,
mieszanym
i
antagonistów receptorów opioidowych; Farmakoterapia hyperurykemi; schorzeń wątroby i trzustki;
Nr 17. Przedstawienie leków stosowanych w terapii biologicznej tzw. leków modyfikowanych m.in.
przeciwciał, białek fuzyjnych . Przykłady wykorzystania leków biologicznych w terapii. Ryzyko
związane ze stosowaniem leków biologicznych.
Nr 18. Zapoznanie z lekami przeciwnowotworowymi. Podział w zależności od:1/ fazy cyklu
komórkowego w którym działają lub 2/ mechanizmu działania. Omówienie leków alkilujących i
związków naturalnych .
Nr 19. Omówienie hormonów i związków
pokrewnych stosowanych
w onkologii. Poza
onkologiczne wykorzystanie leków onkologicznych
Nr 20. Leki stosowane w znieczuleniu. Usystematyzowanie wiedzy z zakresu leków stosowanych w
zaburzeniach krążenia obwodowego;.
Nr 21. Omówienie hormonów i analogów hormonów podwzgórza, przysadki mózgowej ; hormonów
tarczycy i leków przeciwtarczycowych stosowanych w terapii, hormonów tkankowych ich analogów i
inhibitorów
Nr 22. Omówienie podstaw terapii komórkowej i genowej; Lek roślinny , nutraceutyk; suplement
diety
Nr 23. Omówienie farmakoterapii u dzieci i osób w podeszłym wieku. Zasady prowadzenia
farmakoterapii u kobiet ciężarnych i karmiących.
Nr 24.
Omówienie interakcji lekowych. Podanie przykładów interakcji farmaceutycznej,
farmakokinetycznej i farmakodynamicznej. Zapoznanie z działaniami niepożądanymi leków,
omówienie typów działań niepożądanych oraz monitorowania działań niepożądanych leków.
Nr 25. Przedstawienie elementarnej terminologii z zakresu farmakoekonomiki, omówienie rodzajów
kosztów oraz polityki lekowej państwa.
Nr 26. Podstawowe pojęcia z toksykologii. Uzależnienia lekowe; Dopalacze. Środki ogólno trujące.
Broń biologiczna; Zatrucia alkoholami; Zatrucie grzybami; Zatrucie lekami cz. I; Zatrucie lekami cz.
II.
(kolejność tematów wykładów i treści w nich zawarte mogą ulec zmianie)
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards