1 - Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania

advertisement
1. Prawoznawstwo
Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące teorii państwa (koncepcje genezy państwa,
cechy państwa, typy i formy państwa, koncepcje roli państwa w życiu społecznym,
aparat państwowy) oraz prawa (przepis prawny a norma prawna, stosunek prawny,
źródła prawa, system prawa, stosowanie i wykładnia prawa).
2. Historia państwa i prawa
Obejmuje podstawowe wiadomości o rozwoju instytucji ustrojowych państwa i
organizacji administracji państwowej oraz o rozwoju prawa – przede wszystkim w
Polsce.
3. Prawo konstytucyjne
Przedmiot obejmuje omówienie m.in. podstawowych zasad prawa konstytucyjnego,
wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela, źródeł prawa w ujęciu
konstytucyjnym oraz organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.
4. Prawo administracyjne
Przedmiot obejmuje m.in. wiadomości o źródłach prawa administracyjnego, formach
działania administracji publicznej, podmiotach administracji publicznej, zasadach ich
organizacji oraz kompetencjach.
5. Ekonomia
Przedmiot obejmuje elementarne zagadnienia z dziedziny mikroekonomii (gospodarka
rynkowa, podstawy decyzji ekonomicznych konsumenta i producenta, koszty
produkcji, formy organizacji rynku, konkurencja) oraz wybrane zagadnienia
makroekonomiczne (ustroje gospodarcze, determinanty dochodu narodowego, wzrost
gospodarczy, bezrobocie, inflacja i inne).
6. Teoria organizacji i zarządzania
Geneza oraz główne kierunki i szkoły organizacji i zarządzania, podstawy teoretyczne
nauki organizacji i zarządzania, podstawowe metody projektowania i doskonalenia
organizacji, zagadnienia występujące w kierowaniu zespołem.
7. Socjologia
Celem przedmiotu jest nauczanie umiejętności analizy współczesnego społeczeństwa,
ze szczególnym akcentem na jego struktury, organizację i zarządzanie, jak również
więzi społeczne.
8. Statystyka społeczno-ekonomiczna
W ramach przedmiotu omawiana jest rola statystyki w administracji, rodzaje badań
statystycznych i ich organizacja, System Informacyjny Statystyki Publicznej, opisowa
analiza struktura zjawisk masowych, analiza współzależności zjawisk ekonomicznych
oraz metody analizy dynamiki zjawisk masowych.
9. Lektorat języka obcego
Studenci mają możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia nauki języków: angielskiego,
niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego. Lektoraty realizowane są przez Studium
Języków Obcych Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego.
10. Postępowanie administracyjne
Zagadnienia związane z procedurą administracyjną (wszczęcie i przebieg
postępowania administracyjnego, postępowanie odwoławcze) i sądowoadministracyjną (skarga do sądu administracyjnego), postępowaniem egzekucyjnym w
administracji oraz aktualnym orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego.
11. Logika
Przedmiotem zajęć jest rachunek zdań, zbiory, relacje, język, definicje, wnioskowanie.
12. Wychowanie fizyczne
Program zajęć jest opracowany i realizowany przez Studium W–F Uniwersytetu im.
Kazimierza Wielkiego i obejmuje między innymi zajęcia lekkoatletyczne, pływanie,
siatkówkę, koszykówkę.
13. Zarys prawa cywilnego
Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia z dziedziny prawa cywilnego, m.in.
takie jak podmioty stosunków cywilnoprawnych, czynności prawne,
przedstawicielstwo, przedawnienie, prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste,
ograniczone prawa rzeczowe, zobowiązania, rodzaje umów cywilnoprawnych, zasady
odpowiedzialności cywilnej.
14. Zarys prawa karnego i prawa wykroczeń
W ramach przedmiotu wykładane są m.in.: pojęcie przestępstwa, rodzaje przestępstw,
pojęcie i funkcje kary, zasady sądowego wymiaru kary, przedawnienie i zatarcie
skazania, wybrane kategorie przestępstw, a ponadto pojęcie wykroczenia, zasady
wymiaru kary za wykroczenia, systematyka i najważniejsze kategorie wykroczeń oraz
zasady postępowania w sprawach o wykroczenia.
15. Prawo finansowe
W ramach przedmiotu omawiana jest ustawa o finansach publicznych, formy
organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych, budżet państwa i prawo
budżetowe, gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, pozycja
prawna, organizacja i instrumenty działania Narodowego Banku Polskiego oraz
wybrane zagadnienia prawa podatkowego.
16. Prawo ochrony środowiska
W ramach przedmiotu omawiana jest ochrona środowiska w świetle dokumentów
ONZ, obowiązujące w tym względzie prawo Unii Europejskiej, prawo ochrony
środowiska w Polsce, w tym cechy i struktura obowiązującego porządku prawnego
oraz aspekt gospodarczy, sanitarny i zachowawczy ochrony prawnej środowiska.
17. Polityka społeczna
Geneza rozwoju polityki społecznej, instrumenty i podstawowe zasady polityki
społecznej, uwarunkowania rozwoju, główne obszary polityki społecznej w Polsce
(bezrobocie, kwestia mieszkaniowa, ochrona zdrowia, edukacja, rehabilitacja
społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, patologie społeczne).
18. Postępowanie cywilne
Zagadnienia związane z procedurą cywilną, m.in. organizacja i skład sądu w
postępowaniu cywilnym, właściwość sądów, strony postępowania cywilnego,
przebieg postępowania, orzeczenia sądowe, zaskarżanie orzeczeń nieprawomocnych i
możliwości obalenia orzeczeń prawomocnych.
19. Kontrola administracji
W ramach przedmiotu omawiane są m.in. funkcje i rodzaje kontroli, metody jej
przeprowadzania, zasady postępowania kontrolnego oraz międzynarodowe związki i
organizacje kontroli.
20. Historia filozofii państwa i prawa
Omówienie myśli filozoficznej odnoszącej się do ustroju państwa oraz prawa, w
okresie starożytnym, średniowiecznym, nowożytnym i współczesnym, sprzyjające
kompleksowemu ujmowaniu zjawisk społecznych i prawnych oraz refleksjom nad
formą organizacji ustrojowej państwa.
21. Prawo Unii Europejskiej
Omówienie instytucji Wspólnot Europejskich, prawa i prawodawstwa
wspólnotowego, wybranych zagadnień instytucjonalnych Unii Europejskiej, regionów
w polityce wspólnotowej oraz przykładów samorządów lokalnych w państwach Unii
Europejskiej.
22. Informatyka
Program przedmiotu obejmuje m.in. omówienie systemu operacyjnego komputera,
edytora tekstu Ms Word, arkusza kalkulacyjnego Ms Excel, przygotowywanie
prezentacji przy użyciu Ms Power Point, korzystanie z Internetu (w tym tworzenie
stron WWW) oraz alternatywnych systemów operacyjnych (Linux).
23. Ustrój i funkcjonowanie organów ochrony prawnej
Zagadnienia związane z szeroko rozumianym wymiarem sprawiedliwości, obejmujące
m.in. organizację i funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu,
sądów powszechnych, Sądu Najwyższego i sądów wojskowych, sądownictwa
polubownego, Rzeczników Interesu Publicznego, prokuratury, organów obsługi
prawnej oraz organów ochrony i kontroli prawa.
24. Historia i ustrój samorządu terytorialnego
W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z samorządową naturą wspólnoty
gminnej i państwa, istotą współczesnej demokracji i wartościami stanowiącymi
podstawę działania administracji publicznej, warunkującymi efektywność przemian
ustrojowych. Omawiane są mechanizmy funkcjonowania zasad demokracji,
praworządności, konsultacji, wolności obywatelskich.
25. Prawo gospodarcze
Przedmiot określa relacje państwa w odniesieniu do gospodarki, w szczególności
przedstawia zagadnienia działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne
i osoby prawne.
26. Podstawy prawa pracy
Przedmiot zaznajamia studentów z problematyką prawa pracy (obejmującą m.in.
podstawy prawne zatrudniania osób fizycznych, rodzaje umów o pracę,
odpowiedzialność pracowników), uczy praktycznego zastosowania prawa pracy,
interpretacji aktów prawnych oraz sporządzania pism z zakresu prawa pracy.
27. Podstawy postępowania karnego i kryminalistyki
W ramach przedmiotu wykładane są najistotniejsze zagadnienia związane z procesem
karnym (formy i przebieg postępowania przygotowawczego, postępowanie przed
sądem, postępowanie odwoławcze) oraz zagadnienia z dziedziny kryminalistyki,
mające istotne znaczenie w procesie administracyjnym (przesłuchanie, fałszerstwa
dokumentów).
28. Spółki prawa handlowego
Omówienie zagadnień związanych z zakładaniem, ustrojem, funkcjonowaniem i
rozwiązywaniem spółek prawa Handlowego: spółki jawnej, partnerskiej,
komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz
akcyjnej.
29. Prawo bankowe
Przedmiotem wykładu są m.in.: konstrukcja prawna banków, tworzenie, organizacja i
zasady funkcjonowania banków, rodzaje czynności bankowych, kredyty i pożyczki
pieniężne oraz formy ich zabezpieczania, szczególne obowiązki i uprawnienia banków
oraz nadzór nad działalnością banków.
30. Prawo karne skarbowe
Program przedmiotu obejmuje m.in. omówienie zasad odpowiedzialności karnej
skarbowej, systemu środków penalnych i wymiaru kary, przestępstw i wykroczeń
dewizowych, celnych oraz podatkowych, a także struktury i przebiegu postępowania
karnego skarbowego.
31. Prawo własności intelektualnej
W ramach przedmiotu omawiane jest miejsce prawa autorskiego w systemie ochrony
wartości intelektualnej, autor i jednostka a prawo autorskie oraz prawo autorskie w
odniesieniu do ustawodawstwa europejskiego.
32. Gospodarka przestrzenna
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z obowiązującym prawem w zakresie
planowania i zagospodarowania przestrzennego, orzecznictwem NSA i Trybunału
Konstytucyjnego, a także wdrożenie umiejętności praktycznego posługiwania się
aktami prawnymi, casusami, sporządzania pism procesowych.
Download