Pytania na egzamin dyplomowy dla kierunku Administracja

advertisement
Pytania na egzamin dyplomowy dla kierunku Administracja
1. Struktura organów administracji publicznej w Polsce (państwowej, rządowej i samorządowej).
2. Organy kontroli państwowej i ochrony prawnej w Polsce.
3. Istota i charakterystyka zasad ogólnych postępowania administracyjnego.
4. Akt administracyjny i mechanizm jego przygotowania.
5. Pojęcie i rodzaje praw człowieka.
6. Akty prawa miejscowego - rola i znaczenie w systemie źródeł prawa administracyjnego.
7. Stosunek administracyjnoprawny a stosunek cywilnoprawny.
8. Nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego.
9. Pojęcie dochodu narodowego, budżetu państwa, deficytu i długu publicznego.
10. Przedawnienie roszczeń i terminy zawarte w prawie cywilnym.
11. Zasady udzielania informacji w ramach dostępu do informacji publicznej.
12. Pojęcie kompetencji pracowniczych i ich rola w organizacji.
13. Scharakteryzuj podstawowe obszary działalności samorządów w kontekście obowiązków
gmin w pełnieniu zadań własnych samorządów.
14. Działania regulacyjne, kontrolne i nadzorcze państwa w gospodarce.
15. Rola organów stanowiących samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnym.
16. Zarządzanie przedsiębiorstwem - rodzaje i funkcje.
17. Ochrona cywilnoprawna i karnoprawno praw autorskich.
18. Podatki i opłaty lokalne - ich rodzaje.
19. Stawki podatkowe występujące w polskich podatkach - rodzaje.
20. Kodeks zawodowy w administracji.
21. Modele polityki społecznej w państwach członkowskich UE.
22. Współczesne problemy UE.
23. Pojęcie społeczeństwa i grupy społecznej.
24. Struktura grupy społecznej i rodzaje grup społecznych.
25. Konstytucja jako podstawa ustroju politycznego państwa.
26. Pozycja ustrojowa i funkcje polskiego Parlamentu.
27. Rola ustrojowa Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu.
28. Zasada podziału i równowagi władz w Konstytucji RP.
29. Właściwość miejscowa organów administracji.
30. Przesłanki pozytywne wznowienia postępowania administracyjnego.
31. Obowiązki organu w postępowaniu skargowym i wnioskowym.
32. Podmioty realizujące zadania administracji publicznej.
33. Działalność gospodarcza - pojęcia podstawowe.
34. Stosunek pracy - pojęcie, podmioty i przedmioty.
35. Rodzaje umowy o pracę.
36. Pojęcie strony postępowania administracyjnego w ujęciu KPA.
37. Analiza kosztów pracy w przedsiębiorstwie.
38. Zezwolenia na działalność gospodarczą.
39. Zadania jednostek samorządu terytorialnego.
40. Zakres obowiązywania Kodeksu postępowania administracyjnego.
Download