Prof

advertisement
Prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski
Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego - prezes Izby Finansowej
Od 1994 roku jest sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego. W
czerwcu 2004 powołany na stanowisko wiceprezesa Naczelnego Sądu
Administracyjnego przez Prezydenta RP.
W 1998 roku otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, w 2003 roku Krzyż
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, a w roku 2013 Oficerski Krzyż
Odrodzenia Polski.
Ukończył studia prawnicze w 1973 roku. Również na Uniwersytecie
Łódzkim studiował filozofię (1972-76).
Karierę naukową związał z UŁ, poczynając od stanowiska asystentastażysty (1973). Stopień doktora nauk prawnych otrzymał w 1977 roku
(promotor prof. Jerzy Wróblewski). Stopień doktora habilitowanego uzyskał w
1984 roku. Profesorem nadzwyczajnym został w 1990 roku. Stanowisko
profesora zwyczajnego otrzymał w 2000 roku.
W latach 1993-1999 był prorektorem Uniwersytetu Łódzkiego, zaś przez
dwie kadencje (6 lat) sprawował funkcję dziekana Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie kieruje Katedrą Teorii i
Filozofii Prawa.
Autor wielu prac naukowych, w tym ośmiu książek (cztery jako
współautor), wśród nich: Rozumienie ocen w języku prawnym, Prawo a
uczestniczenie w kulturze. Miał wykłady w większości krajów europejskich oraz
w USA i Japonii.
Do roku 2011 był wiceprezydentem Światowego Stowarzyszenia Filozofii
Prawa i Filozofii Społecznej (IVR), w latach 2006-2007 pełnił funkcję
prezydenta tego Stowarzyszenia.
Przedmiotem jego zainteresowań naukowych jest analityczna teoria
prawa, hermeneutyczna filozofia prawa, filozofia prawa wspólnotowego i teoria
integracji, teoria wykładni prawa administracyjnego.
Jest redaktorem naczelnym „Archiwum Teorii i Filozofii Prawa” (Polska
Sekcja IVR).
Obecnie pełni funkcję p/o Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.
.
Download