51 1. POJECIE I PODZIAŁ ADMINISTRACYJNEGO PRAWA

advertisement
51
1. POJECIE I PODZIAŁ ADMINISTRACYJNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO I JEGO
GŁÓWNE OBSZARY
Prawo administracyjno - gospodarcze tworzy w polskim systemie prawa odrębną grupę norm
prawnych regulujących pozycje organów administracji publicznej (organów wykonujących funkcje
administracji publicznej) oraz ich sytuację ustaloną w celu określenia statusu podmiotów
działalności gospodarczej w formach władczych lub przy stosowaniu innych publiczno - prawnych
form działania tej administracji (porozumienie administracyjne, związek komunalny).
Problematyka prawna zagadnień gospodarczych zamyka się w kręgu stosunków społecznych, które
pojawiają się w związku z działalnością gospodarczą czy funkcjonowaniem gospodarki. Gospodarka
zawiera w sobie procesy związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności o określonym
ekonomicznie, a ujętym w treści normatywnej, charakterze ()...
Tryby udzielania zamówień publicznych
1. przetarg nieograniczony - konkursowy tryb postępowania w sprawie zamówienia, wszczynany
poprzez zamieszczenie ogłoszenia publicznego (w miejscu dostępnym w siedzibie zamawiającego,
na stronie internetowej, niekiedy w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w oficjalnych
publikatorach WE. Uczestniczyć w nim mogą wszyscy zainteresowani jego realizacją, występując o
specyfikację istotnych warunków zamówienia. W oparciu o ten dokument zainteresowani
przygotowują ofertę i składają ją wraz z wadium w wyznaczonym terminie. Wybór wykonawcy
następuje na zasadzie najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu i
złożonych przez podmioty nie podlegające wykluczeniu z postępowania...
1. POJECIE I PODZIAŁ ADMINISTRACYJNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO I JEGO
GŁÓWNE OBSZARY 3
2. PRAWO PUBLICZNE A PRAWO PRYWATNE W SFERZE GOSPODARCZEJ. 3
3. ADMINISTRACYJNE PRAWO GOSPODARCZE JAKO CZĘŚĆ PRAWA PUBLICZNEGO. 3
4. POJĘCIE PRAWA GOSPODARCZEGO 3
5. ZASADY ADMINISTRACYJNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO. 3
6. WŁADZTWO PUBLICZNE W ADMINISTRACJI GOSPODARCZEJ 4
7. ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I PRAWO ADMINISTRACYJNE WOBEC
GOSPODARKI W XIX I XX WIEKU 4
8. USTAWY I ROZPORZĄDZENIA JAKO ŹRÓDŁO ADMINISTRACYJNEGO PRAWA
GOSPODARCZEGO 4
13. MINISTER SKARBU PAŃSTWA JAKO ORGAN ADMINISTRACJI GOSPODARCZEJ 5
14. MINISTER GOSPODARKI JAKO ORGAN ADMINISTRACJI GOSPODARCZEJ 6
15. PODMIOTY ADMINISTRACYJNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO. 6
16. ZADANIA I KOMPETENCJE ORGANÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W
SFERZE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 6
17. OSOBA FIZYCZNA JAKO PODMIOT ADMINISTRACYJNEGO PRAWA
GOSPODARCZEGO 7
18. SPÓŁKI OSOBOWE JAKO PODMIOT ADMINISTRACYJNEGO PRAWA
GOSPODARCZEGO 7
19. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA AKCYJNA JAKO
PODMIOT ADMINISTRACYJNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO 7
20. PRZEDSTAWICIELSTWA I ODDZIAŁY PRZEDSIĘBIORCÓW ZAGRANICZNYCH 8
21. OSOBY ZAGRANICZNE I PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNI JAKO PODMIOTY
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 8
23. FUNDACJI 9
25. POJĘCIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ 10
26. ORGANIZACYJNO - PRAWNE FORMY WYKONYWANIA ZADAŃ GMINY W SFERZE
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I POZA TA SFERĄ 10
27. NAKAZY I ZAKAZY O CHARAKTERZE GENERALNYM JAKO ŹRÓDŁO
OBOWIĄZKÓW PRZEDSIĘBIORCÓW. 10
28. DECYZJA JAKO ŹRÓDŁO PRAW I OBOWIĄZKÓW PRZEDSIĘBIORCÓW. 10
29. PRAWO PODMIOTOWE W ADMINISTRACYJNYM PRAWIE GOSPODARCZYM. 11
30. ADMINISTRACYJNO-PRAWNE FORMY OCHRONY INTERESÓW PRZEDSIĘBIORCÓW
11
31. NADZÓR ADMINISTRACYJNY NAD DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ 11
32. STOSUNEK PRAWNY KONTROLI 11
33. KRYTERIA KONTROLI GOSPODARCZEJ 11
34. DECYZJE NADZORCZE 11
35. WOLNOŚĆ GO
Podstawy prawa - prawo gospodarcze
przedsiębiorca publiczny i monopol - omówienie
zagadnienia na egzamin z prawa administracyjnego gospodarczego na uwr - Prawo
Podejmowanie działalności gospodarczej
Koncesje charakterystyka
Prawo działalności gospodarczej - najważniejsze zagadnienia
Reklama
Powiązane zagadnienia





















Akt konstytutywny
Przetarg ograniczony
Państwowa Inspekcja Sanitarna
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Społeczna gospodarka rynkowa















Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download