literatura podstawowa

advertisement
Cel nauczania przedmiotu:
Celem dydaktycznym wykładów jest nauczenie studentów podstawowych pojęć z zakresu
administracji i prawa administracyjnego, zapoznanie z systemem organów administracji, ich
ustrojem oraz strukturą wewnętrzną.
Zakres tematyczny przedmiotu:
1. Administracja publiczna
1) Pojęcie,
2) Cechy administracji,
3) Różne postacie administracji publicznej
2. Prawo administracyjne
1) Pojęcie prawa,
2) Rozwój prawa administracyjnego,
3) Prawo administracyjne a inne gałęzie prawa
3. Źródła prawa administracyjnego
4. Formy działania administracji publicznej
5. Stosunki administracyjnoprawne, pojęcie i rodzaje.
6. Podmioty administrujące, pojęcie organu administracyjnego i administrującego
7. Organizacja prawna administracji
1) Władztwo administracyjne,
2) Centralizacja i decentralizacja administracji,
3) Nadzór prawny i kontrola
8. Administracja rządowa
1) Naczelne organy administracji,
2) Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej,
3) Rada Ministrów,
4) Ministrowie,
5) Centralne organy administracji rządowej,
9. Administracja rządowa w województwie
1) Wojewodowie,
2) Wojewódzka administracja zespolona,
3) Organy administracji niezespolonej.
10. Zakłady administracyjne.
11.Samorząd terytorialny
1) Gmina,
2) Powiat,
3) Województwo
12.System kontroli administracji
13.Podstawy odpowiedzialności za działania administracji
14.Obywatel jako podmiot praw i obowiązków osobowych:
- prawo o obywatelstwie polskim
- prawo o zmianie imion i nazwisk
- prawo o dokumentach paszportowych
- prawo o ewidencji ludności
- prawo o dowodach osobistych
- prawo o aktach stanu cywilnego,
- prawo cudzoziemcach
- prawo o partiach politycznych
- prawo o zgromadzeniach
- prawo o stowarzyszeniach
- prawo o fundacjach
- prawo o zbiórkach publicznych
- prawo o ochronie danych osobowych
- prawo o ochronie informacji niejawnych
15.Prawo o informatyzacji administracji publicznej, o podpisie elektronicznym, o
świadczeniu usług drogą elektroniczną
16. Obywatel prowadzący działalność gospodarczą
17. Administracyjnoprawna reglamentacja wolnych zawodów
18.Reglamentacja publiczno-prawna w sferze praw rzeczowych
1) Plany zagospodarowania przestrzennego,
2) Prawo budowlane,
3) Wywłaszczanie nieruchomości
19.Korzystanie z rzeczy powszechnego użytku
1) Drogi publiczne,
2) Wody publiczne,
3) Zakłady publiczne.
20.Pomoc społeczna jako forma administracji świadczącej
21.Bezpieczeństwo i porządek publiczny, obrona narodowa
22.Stany nadzwyczajne, stan klęski żywiołowej, stan wojenny, stan wyjątkowy- zasady
działania administracji, ograniczenia praw i wolności człowieka i obywatela.
23.Dostęp do informacji publicznej
1) Podmiotowy i przedmiotowy zakres dostępu do informacji publicznej,
2) Sposób udostępniania informacji publicznej
24.Mniejszości narodowe i etniczne
25.Prawo prasowe
26.Ustawa o radiofonii i telewizji
LITERATURA PODSTAWOWA:
J. Boć, Prawo administracyjne, Wrocław 2005.
Z. Leoński, Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2004
J. Sługocki, Prawo administracyjne materialne, Bydgoszcz 2005.
E. Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2004.
M. Wierzbowski, Prawo administracyjne, Warszawa 2006.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Z. Niewiadomski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2004.
Download