PODSTAWOWE ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE Z PRAWA

advertisement
PODSTAWOWE ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE Z PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
1. Istota administracji i cechy charakterystyczne prawa administracyjnego.
2. Kształtowanie się administracji i prawa administracyjnego.
3. Definicje administracji i prawa administracyjnego.
4. Tworzenie się doktryny nowoczesnego prawa administracyjnego.
5. Tzw. klasyczna triada nauk administracyjnych: nauka prawa administracyjnego, nauka administracji, nauka
polityki administracyjnej.
6. Prawo administracyjne jako część składowa systemu prawa.
7. Prawo administracyjne a prawo konstytucyjne, cywilne, karne oraz teoria organizacji i zarządzania?
8. Kształtowanie się kierunków badawczych administrowania i zarządzania: kameraliści, policyści, legiści, szkoła
naukowego zarządzania, szkoła administracyjna, szkoła stosunków międzyludzkich, szkoła empiryczna
(menedżeryzm), szkoła psychologiczna.
9. Style zarządzania i administrowania.
10. Ewolucja administracji państwowej w Polsce do 1918 roku.
11. Administracja polska w okresie między I a II wojną światową.
12. Ewolucja polskiej administracji publicznej po II wojnie światowej
13. Źródła prawa administracyjnego.
14. Zagadnienia promulgacji i zasady tworzenia prawa.
15. Stosunek administracyjno-prawny.
16. Władza - istota, rodzaje, uzasadnianie istnienia, delegowanie, władztwo administracyjne.
17. Podmioty działalności administracyjnej..
18. Organ administracji.
19. Właściwości organu administracji: rzeczowa, miejscowa, instancyjna, funkcjonalna.
20. Rodzaje organów administracji: centralne, naczelne, terenowe, monokratyczne, kolegialne, decydujące,
pomocnicze, zawodowe, społeczne.
21. Urzędy administracyjne.
22. Działy administracji rządowej, resorty, ministerstwa.
23. Pozycja prawna, rola, organizacja, kompetencje Rady Ministrów.
24. Pozycja Prezydenta RP w państwie, kompetencje administracyjno-prawne.
25. Zasady działania podmiotów administracji, m in. demokratyzm, koncentracja, centralizacja, decentralizacja,
dekoncentracja, hierarchiczne podporządkowanie, koordynacja, kierownictwo.
26. Nadzór w administracji, istota, rola, rodzaje.
27. Kontrola w administracji: istota, rola, rodzaje, kryteria,
28. Podział terytorialny.
29. Ewolucja, czynniki kształtujące podział terytorialny.
30. Regionalizacja.
31. Zasady ogólne postępowania administracyjnego.
32. Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego w administracji.
33. Prawne formy działania administracji m. in. akt administracyjny, akt normatywny, porozumienie, ugoda,
zaświadczenie, polecenie służbowe.
34. Swobodne uznanie administracyjne.
35. Istota, rodzaje, struktury samorządu.
36. Tradycje i podstawowe teorie samorządu terytorialnego.
37.Samorządy specjalne m. in. gospodarczy, zawodowy, pracowniczy, akademicki.
38.Organy samorządu terytorialnego, ich rola, kompetencje, zasady tworzenia, organizacja.
39. Samorządowe kolegia odwoławcze.
40. Pozycja prawna radnego, mandat wolny i związany.
41. Zasady prawa wyborczego.
42. Nadzór nad samorządem terytorialnym..
43. Zakres działania i zadania gminy, powiatu, województwa.
44. Tzw. zadania własne i zlecone, ich przekazywanie i wykonywanie
45. Pozycja prawna wojewody.
46. Pracownicy administracji rządowej, samorządowej, służba cywilna
47. Przedsiębiorstwo państwowe.
48. Wolność gospodarcza, reglamentacja działalności gospodarczej
49. Spółdzielczość, rola, organizacja, zasady działania.
50. Zakład administracyjny.
51. Podstawy prawne obywatelstwa
52. Zagadnienia administracyjnoprawne imienia i nazwiska.
53. Ordery i odznaczenia, polityka odznaczeniowa.
54. Podstawy prawne funkcjonowania stowarzyszeń.
55. Podstawy prawne funkcjonowania i rola partii politycznych
56. Podstawy prawne funkcjonowania związków zawodowych.
57. Podstawy prawne działalności związków wyznaniowych i kościołów
58. Wolność sumienia i wyznania.
59. Regulacja prawna zgromadzeń.
60. Stopnie naukowe, tytuł naukowy, tytuł zawodowy, stanowisko.
61. Podstawy prawne funkcjonowania oświaty, szkół wyższych i nauki.
62. Ochrona dóbr kultury.
63. Ochrona środowiska i przyrody.
64. Kultura fizyczna, turystyka, sport, rekreacja.
65. Bezpieczeństwo i porządek publiczny.
66. Zwalczanie klęsk żywiołowych, stan wyjątkowy.
67. Administracja obrony narodowej.
68. Administracja wymiaru sprawiedliwości.
69. Administracja zdrowia.
70. Przeciwdziałanie alkoholizmowi, nikotynizmowi, narkomanii.
71. Podstawy prawne wywłaszczeń.
72. Podstawowe zagadnienia prawa wodnego.
73. Podstawowe zagadnienia prawa geologicznego i górniczego.
74. Podstawowe zagadnienia prawa budowlanego i planowania przestrzennego.
75 Prawna ochrona zwierząt.
76. Podstawy prawne ochrony przeciwpożarowej.
77. Reformy i reorganizacje w administracji.
Podstawowa literatura:
Jan Szreniawski „Wstęp to nauki administracji”
Elżbieta i Edward Ura „Prawo administracyjne”
Eugeniusz Ochendowski „Prawo administracyjne - cześć ogólna”
Download