Pytanie ogólne na egzamin dyplomowy (prawo, administracja I

advertisement
Egzamin dyplomowy 30 pytań ogólnych (prawo)
1. Atrybuty państwa jako podmiotu prawa międzynarodowego
2. Źródła prawa Unii Europejskiej
3. System instytucjonalny Unii Europejskiej
4. Zasady obowiązywania prawa Unii Europejskiej
5. Zasada proporcjonalności
6. Zasada pomocniczości
7. Prawo publiczne a prawo prywatne
8. Rodzaje spółek handlowych
9. Pojęcie przestępstwa
10. Niepoczytalność w prawie karnym
11. Środki zapobiegawcze w kodeksie postępowania karnego
12. Sposoby zawarcia umowy
13. Treść i granice wykonywania prawa własności
14. Swoboda umów i jej granice
15. Ustroje majątkowe małżeńskie
16. Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym
17. Decyzja administracyjna
18. Kognicja sądów administracyjnych
19. Zasady ogólne postępowania administracyjnego
20. System źródeł prawa w Polsce
21. Zasada podziału władzy
22. Organy ochrony prawnej w Konstytucji
23. Podmioty stosunku pracy
24. Pojęcie stosunku pracy
25. Gmina, powiat, województwo
26. Nadzór nad samorządem terytorialnym
27. Dziedziczenie w prawie polskim
28. Podatki państwowe i samorządowe
29. Swoboda działalności gospodarczej
30. Etyka w zawodach prawniczych
Egzamin dyplomowy 30 pytań ogólnych (administracja I stopnia)
1. Co jest treścią nauki o administracji, prawa administracyjnego oraz polityk
administracyjnych?
2. Pojęcie administracji publicznej
3. Kryteria wartościowania decyzji publicznych
4. Rola ewaluacji w cyklu polityk publicznych
5. Źródła prawa Unii Europejskiej
6. System instytucjonalny Unii Europejskiej
7. Decyzja administracyjna
8. Właściwość sądów administracyjnych
9. Zasady ogólne postępowania administracyjnego
10. System źródeł prawa w Polsce
11. Zasada podziału władzy
12. Organy ochrony prawnej w Konstytucji
13. Gmina
14. Powiat i miasto na prawach powiatu
15. Województwo
16. Nadzór nad samorządem terytorialnym
17. Atrybuty państwa jako podmiotu prawa międzynarodowego
18. Centralizacja i decentralizacja administracji publicznej
19. Dostęp do informacji publicznej
20. Prawne formy działania administracji publicznej
21. Rządowa administracja zespolona w województwie i administracja niezespolona
22. Pozycja prawna radnego
23. Prawo miejscowe
24. Nabycie i utrata obywatelstwa polskiego
25. Status prawny cudzoziemców
26. Etyka w administracji
27. Dowody w postępowaniu administracyjnym
28. Stowarzyszenia i fundacje
29. Swoboda działalności gospodarczej
30. Rodzaje podatków w Polsce
Egzamin dyplomowy 30 pytań ogólnych (administracja II stopnia)
1. Formy współpracy organów administracji publicznej i organizacji pozarządowych
2. Formy organizacyjne w polskim trzecim sektorze
3. Różnice między menedżerskim modelem zarządzania administracją publiczną a
modelem partycypacyjnym
4. Pojęcie i przykłady przedsiębiorczości publicznej
5. Co to jest polityka oparta na dowodach?
6. Źródła prawa Unii Europejskiej
7. System instytucjonalny Unii Europejskiej
8. Elementy i istota decyzji administracyjnej
9. Kognicja sądów administracyjnych
10. Zasady ogólne postępowania administracyjnego
11. System źródeł prawa w Polsce
12. Zasada podziału władzy
13. Organy ochrony prawnej w Konstytucji
14. Gmina
15. Powiat i miasta na prawach powiatu
16. Województwo
17. Nadzór nad samorządem terytorialnym
18. Wojewoda
19. Pojęcie samorządu terytorialnego
20. Zasady prawa administracyjnego
21. Egzekucja w administracji
22. Służba cywilna w Polsce
23. Etyka w administracji
24. Uznanie administracyjne
25. Formy działania administracji publicznej
26. Prawo do dobrej administracji
27. Zasady ustroju politycznego w Polsce
28. Instytucja wyłączenia pracownika organu w postępowaniu administracyjnym
29. Zakres stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego
30. Podstawowe problemy administracji publicznej w Polsce – uzasadnij swoje
stanowisko.
Download