prawo-administracyjne-notatki-z-wykladu

advertisement
11
Z notatki można dowiedzieć się czym jest administracja, jakie są cechy i funkcje działania
administracji publicznej, czym jest prawo administracyjne i jakie są jego źródła. Notatka z wykładu
w wyczerpujący sposób omawia zagadnienie stosunku administracyjno - prawnego i teorię organu
administracji publicznej. Z treści notatki wynika czym jest organ administracyjny i jakie są
klasyfikacje i podziały organów administracyjnych. Notatka z wykładu prawo administracyjne
zawiera definicję wykładni prawa administracyjnego oraz zasady wykładni prawa
administracyjnego. Notatka umożliwia zapoznanie się ze strukturą administracji, omawia Radę
Ministrów, instytucję premiera i ministra, wraz z ministerstwami i resortami, prezydenta i
administrację terenową. W notatce wyjaśniono pojęcie kontroli, nadzoru i kierownictwa. Bardzo
dokładnie omówiona została również struktura administracji terenowej, w tym administracja
zespolona i niezespolona. Opisano również specyfikę zakładu administracyjnego, organizacji
społecznych i samorządów.W notatce wyodrębniono sześć form działania administracji,takich jak,
stanowienie aktów prawa przez administrację (ustanowienie przepisów prawa powszechnie
obowiązującego), stanowienie aktów administracyjnych, ugoda (względnie umowa administracyjnoprawna, czynności materialno-techniczne (wywołanie skutków prawnych przez działalność
praktyczną), porozumienie administracyjne, umowy cywilno-prawne. W notatce Prawo
administracyjne notatki z wykładu znalazł się również podstawowa dla prawa administracyjnego
decyzja i nie-akt. Wyjaśniono zagadnienie prawa publicznego oraz system kontroli administracyjnej,
w tym kontrola parlamentarna i kontrola sprawowana przez Trybunał Konstytucyjny, przez
Najwyższą Izbę Kontroli, oraz sądowa kontrola administracji. W końcowej części notatki
przeanalizowano działanie partii politycznych i funkcjonowanie kościołów i związków
wyznaniowych, ochronę danych osobowych, których strzeże Główny Inspektor Danych
Osobowych, jak również prawo ochrony środowiska.
Prawo administracyjne
wykład1
ADMINISTRACJA
Z administracją możemy się spotkać jeszcze w okresie p.n.e. Już wtedy były instytucje związane z
administracją, już wtedy administracja rozwijała się. Władza tworzyła pewne struktury, następował
większy rozwój cywilizacyjny. Władza czuła się w obowiązku zorganizować ludziom pewne
urzędy, struktury różnego typu (w miarę potrzeb ludzkości). Administracja skarbowa jest jedną z
najstarszych. Państwo w coraz większy sposób musi zaspokajać potrzeby społeczeństwa.
ADMIN. JAKO TRZON DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWA
1).Od strony podmiotowej (kto to jest?)
Chodzi o wszelkie podmioty państwowe i niepaństwowe, które realizują zadania administracji
publicznej (jest to ich obowiązek). Głównym celem jest wykonywanie administracji publicznej. 2).
Od strony przedmiotowej (co to jest?)
Przez administrację rozumiemy ogół funkcji organizatorskich państwa (tworzenie czegoś nowego).
Na przestrzeni wieków organizacja ta uległa ewolucji, w związku z tym można mówić o różnych
systemach organizacji. Władza państwowa składa się z trzech elementów:
władza ustawodawcza władza wykonawcza
władza sądownicza
Dominująca jest wł. wykonawcza. O tym jak każdy program jest realizowany decyduje wł.
wykonawcza. Rola wł. ustawodawczej kończy się w momencie uchwalenia ustawy.
Administracja jest najważniejszą władzą w państwie, dysponuje ona środkami finansowymi, ona
budżet układa i wydatkuje go. Wszystkie kryzysy od 1945r wywołała administracja, która źle dy
Administracja rządowa niezespolona - omówienie (II sem)
Administracja rządowa - Wojewoda
Kontrola tworzenia prawa przez organy administracji publicznej
Prawo administracyjne - Terenowa administracja rz_dowa zespolona (2)
Podział aktów administracyjnych
Źródła prawa administracyjnego- wykład 4
Reklama
Powiązane zagadnienia

Polski Komitet Normalizacyjny




Państwowa Inspekcja Sanitarna
Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej
Swobodne uznanie
Ustawa o partiach politycznych































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download