Temat: Charakterystyka Polskich modeli administracji w latach 1791

advertisement
Temat: Charakterystyka Polskich modeli administracji w latach 1791 i 1997 Kształtowanie się
współczesnych modeli administracji publicznej przebiegało w różnych warunkach politycznych i
społeczno – ekonomicznych. Różnice, które do dzisiaj rysują się pomiędzy wieloma narodowymi
modelami administracji, wynikają w znacznej mierze z różnic, jakie dzieliły te kraje już w dobie
kształtującego się i rozwiniętego Oświecenia, to jest w XVII i XVIII wieku ; które pozostawiły
wciąż zauważalne różnice między nimi w zakresie kultury politycznej i tego, co określa się jako
kultura administracyjna; zarówno kultura polityczna, jak i kultura administracyjna łącząca się ściśle
z problematyką ogólnej kultury właściwej danemu społeczeństwu. Administracja Rzeczypospolitej
ukształtowana jeszcze w dobie monarchii stanowej przetrwała bez większych zmian do połowy
XVIII wieku. Była ona z jednej strony silnie zdecentralizowana, ze znaczną pozycją organów
samorządu szlacheckiego – sejmików ziemskich, z ugiej zaś wyraźnie anachroniczna i odbiegająca
od rozwiązań stosowanych w tym czasie w innych państwach europejskich. Uchwalona 3 maja 1791
roku konstytucja, realizując postulaty rzeczników reformy państwa, stworzyła nowoczesną strukturę
administracji państwowej szczebla centralnego, kształtując zarazem podstawy odpowiedzialności
konstytucyjnej i parlamentarnej ministrów. Także administracja lokalna, pozostająca dotychczas w
rękach organów samorządowych, została wówczas w znacznym stopniu przekazana władzy
rządowej. Jedynie administrację wiejską z uwagi na zdecydowany opór szlachty, pozostawiono w
gestii właścicieli dóbr ziemskich. Wytworzona została wówczas w zasadzie hierarchiczna struktura
władz wykonawczych z kró
Temat: Charakterystyka Polskich modeli administracji w latach 1791 i 1997
Kształtowanie się współczesnych modeli administracji publicznej przebiegało w różnych warunkach
politycznych i społeczno - ekonomicznych. Różnice, które do dzisiaj rysują się pomiędzy wieloma
narodowymi modelami administracji, wynikają w znacznej mierze z różnic, jakie dzieliły te kraje
już w dobie kształtującego się i rozwiniętego Oświecenia, to jest w XVII i XVIII wieku ; które
pozostawiły wciąż zauważalne różnice między nimi w zakresie kultury politycznej i tego, co określa
się jako kultura administracyjna; zarówno kultura polityczna, jak i kultura administracyjna łącząca
się ściśle z problematyką ogólnej kultury właściwej danemu społeczeństwu.
Administracja Rzeczypospolitej ukształtowana jeszcze w dobie monarchii stanowej przetrwała bez
większych zmian do połowy XVIII wieku. Była ona z jednej strony silnie zdecentralizowana, ze
znaczną pozycją organów samorządu szlacheckiego - sejmików ziemskich, z ugiej zaś wyraźnie
anachroniczna i odbiegająca od rozwiązań stosowanych w tym czasie w innych państwach
europejskich. Uchwalona 3 maja 1791 roku konstytucja, realizując postulaty rzeczników reformy
państwa, stworzyła nowoczesną strukturę administracji państwowej szczebla centralnego,
kształtując zarazem podstawy odpowiedzialności konstytucyjnej i parlamentarnej ministrów. Także
administracja lokalna, pozostająca dotychczas w rękach organów samorządowych, została wówczas
w znacznym stopniu przekazana władzy rządowej. Jedynie administrację wiejską z uwagi na
zdecydowany opór szlachty, pozostawiono w gestii właścicieli dóbr ziemskich. Wytworzona została
wówczas w zasadzie hierarchiczna struktura władz wykonawczych z królem, Strażą Praw pełniącą
funkcję rządu, komisjami rządow
(…)
… reforma kompetencyjna - terytorialna miała dwa zasadnicze cele, charakterze bezpośrednim. Po
pierwsze miała ona wzmocnić rząd, realizując zasadę oddzielenia funkcji politycznych (rządzenia)
od funkcji wykonawczych z zakresu administracji publicznej. ugim bezpośrednim celem reformy
było wzmocnienie integracji społecznej poprzez odbudowę wspólnot lokalnych i przekazania im
kompetencji w zakresie…
Administracja publiczna - Trójpodział władzy
Administracja Publiczna-pytania i odpowiedzi
Administracja publiczna-opracowanie - Postępowanie administracyjne
Reforma administracji w krajach postsocjalistycznych - na przykładzie Polski
Reforma administracji - referat
Stosunek prawa administracyjnego do innych gałęzi prawa
Reklama













Administracja publiczna
Działalność gospodarcza
Kodeks postępowania administracyjnego


















.
Download