reformy-zarzadu-w-prusach-w-xviii

advertisement
2
Reformy zarządu w Prusach w XVIII wieku Posiadłości Hohenzollernów od początku XVII wieku
rozległe terytorialnie nie stanowiły zwartej całości i nie posiadały jednolitej i scentralizowanej
administracji.
Zunifikowanie zarządu państwem umożliwiło dopiero powstanie Królestwa Prus, co miało miejsce
w 1701 r
Głównymi autorami reformy administracji państwa, ale także jego potęgi militarnej byli kolejni
władcy Prus : Fryderyk Wilhelm I oraz jego syn Fryderyk II Wielki, którzy rządzili w latach 1713 1786. Administracja oparta na nowej zawodowej kaście urzędników rekrutowanych także spoza
stanu szlacheckiego zorganizowana została zgodnie z założeniami epoki : sprawna, szybka w
działaniu i fachowa.
Administracja w Prusach w II połowie XVIII wieku Król w Prusach sprawował rządy osobiste.
Koordynował całą działalność podległych mu ministrów. Przyjmował ich raporty lecz decyzje
podejmował sam w formie nakazów gabinetowych bądź marginaliów będących odręcznymi
decyzjami władcy.
Przez pewien czas funkcjonowała w Prusach u boku króla Tajna Rada Stanu, jednak z uwagi na
niechęć monarchy szybko zaczęła tracić na znaczeniu i ostatecznie została zniesiona przez
Fryderyka II.
Administracja centralna Centralne, kolegialnie zorganizowane instytucje resortowe oparte zostały na
zasadach centralizmu i biurokratyzmu. Nie utworzono jednak jednego organu rządowego, lecz na
początku XVIII wieku powołano trzy ministerstwa. Generalny Dyrektoriat - powstał z połączenia
Generalnego Komisariatu Wojny z Generalną Dyrekcją Finansów - obradował pod przewodnictwem
króla i zajmował się sprawami administracji (policji), wojska oraz finansów.
Wewnętrznie dzielił się na pięć tzw. realnych departamentów, na których czele stali ministrowie.
Rozdział kompetencji pomiędzy poszczególne departamenty oparty był jeszcze częściowo na
kryterium terytorialnym a częściowo już na rzeczowym (nowocześniejszym).
Z czasem powstawały kolejne departamenty. Te nowe jednostki posiadały już charakter wyłącznie
resortowy. Ministerstwo Gabinetowe - utworzone w 1728 r. - zajmowało się sprawami
zagranicznymi Ministerstwo Sprawiedliwości - wyodrębnione od 1737 r. zajmowało się sprawami
związanymi z wymiarem sprawiedliwości oraz sprawami wyznaniowymi
W praktyce pełna jedność zarządu państwowego realizowana była wyłącznie przez samego króla, w
jego gabinecie (tzw. rządy gabinetowe), a ministrowie zachowywali jedynie uprawnienia czysto
wykonawcze, o ściśle zakreślonych granicach.
Administracja lokalna Scentralizowana i ujednolicona była również od XVIII w. administracja
szczebla lokalnego, której struktura podporządkowana została potrzebom armii.
(…)
… wykonawcze, o ściśle zakreślonych granicach.
Administracja lokalna
Scentralizowana i ujednolicona była również od XVIII w. administracja szczebla lokalnego, której
struktura podporządkowana została potrzebom armii.
W latach 1713-1723 terytorium państwa podzielono na:
Departamenty Kamer - na ich czele stały organy kolegialne - Kamery Wojny i Domen ściśle
podporządkowane Generalnemu Dyrektorium…
Absolutyzm Oświecony XVIII wiek - wykład
Administracja Prus-Niemiec - wykład
Monarchie absolutyzmu - administracja
Prusy i Austria
Reformy państwa w czasie oświecenia w Europie
Niemcy - XVI - XVIII - omówienie
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download