Karta pracy z HISTORII nr 5

advertisement
Karta pracy z HISTORII nr 5
klasa II G
Miesiąc – luty - marzec
Dział: OŚWIECONY WIEK XVIII
l.p Tematyka
1 Oświecenie
w Europie
2 Społeczeństwo
i gospodarka
Europy w XVIII w.
3 Sztuka
i architektura
klasycyzmu
4 Niebezpieczne
sąsiedztwo - Rosja
w XVIII w.
5 Niebezpieczne
sąsiedztwo - Prusy
w XVIII w.
6
7
8
9
10
11
Wiedza i umiejętności
przełom umysłowy XVIII w., rozwój nauki - empiryzm i
racjonalizm, deizm i ateizm, przedstawiciele oświecenia,
encyklopedyści, fizjokratyzm, filozofia oświecenia - prawa
naturalne, liberalizm, umowa społeczna, trójpodział władzy,
absolutyzm oświecony
rozwój demograficzny, rozwój techniki - wynalazki, początek
rewolucji przemysłowej, zmiany w rolnictwie.
korzenie klasycyzmu, cechy charakterystyczne klasycyzmu,
twórcy, klasycyzm w Polsce
Rosja w I poł. XVII w. kryzys wewnętrzny tzw. wielka smuta,
dynastia Romanowów, reformy Piotra I, rządy Katarzyny II i
dominująca pozycja Rosji w Europie Środkowej
wzrost znaczenia Prus w polityce europejskiej, zmiany
terytorialne, Fryderyk Wilhelm - Wielki Elektor, Fryderyk I pierwszy król Prus, Fryderyk Wilhelm I - stworzenie potęgi
militarnej Prus, reformy Fryderyka II,
sytuacja w monarchii habsburskiej na początku XVIII w.
Niebezpieczne
terytorium, ludność, rządy i reformy Marii Teresy,
sąsiedztwo Austria w XVIII w. rządy i reformy Józefa II
Stany Zjednoczone sytuacja w koloniach angielskich w II poł. XVIII w. - stosunek
metropolii do kolonii, przyczyny wojny o niepodległość,
Ameryki
Deklaracja Niepodległości i konstytucja USA, Polacy w wojnie
o niepodległość USA.
Początek rewolucji sytuacja Francji za Ludwika XVI, zwołanie Stanów
Generalnych,utworzenie Konstytuanty, zdobycie Bastylii francuskiej
wybuch rewolucji, Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela,
ugrupowania polityczne, uchwalenie konstytucji
monarchia konstytucyjna - Legislatywa, wojna z państwami
Dyktatura
europejskimi, aresztowanie i śmierć Ludwika XVI,
jakobinów i
schyłek rewolucji wprowadzenie republiki, dyktatura jakobinów - "wielki terror" i
Maksymilian Robespierre, przewrót termidoriański i nowa
konstytucja
Wiadomości karty nr 4
Lekcja
powtórzeniowa
Wiadomości karty nr 4
Sprawdzian
Zadanie
domowe
Download