program szkolenia wstępnego dla osób pracujących na wysokości

advertisement
PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH NA WYSOKOŚCI
KURS 3 – DNIOWY
Temat
I.
Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy.
a)
b)
Ilość godzin
Ilość godzin
teoretycznych
4
praktycznych
Ogólne przepisy bhp dotyczące pracy na wysokości
Prawa i obowiązki pracowników w zakresie bhp oraz
odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp.
c) Wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz
świadczenia z nimi związane
d) Zasady przydzielania i stosowania odzieży roboczej i
środków ochrony indywidualnej
e) Nadzór i kontrola warunków pracy
II. Czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne
występujące w procesach pracy
a) Omówienie wysokości jako czynnika niebezpiecznego i
uciążliwego w procesach pracy.
b) Odpadnięcie jako czynnik szkodliwy i niebezpieczny dla
zdrowia
c) Współczynnik odpadnięcia, teoria sił działających przy
powstrzymywaniu spadania
III. Zasady kształtowania bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy oraz metod ochrony przed szkodliwym i
niebezpiecznym wpływem czynników występujących w
procesach pracy.
a) Prezentacja i omówienie sprzętu służącego do ochrony
przed upadkiem z wysokości oraz sprzętu służącego do
pracy na wysokości
b) Nauka wiązania podstawowych węzłów
c) Stanowisko pracy. Stanowisko asekuracyjne i zjazdowe
w różnych pozycjach i różnych warunkach (stojące,
siedzące, wiszące, półwiszące).
d) Wspinaczka naturalna po drabinkach i kratownicach
e) Techniki zjazdu i wychodzenia po linie
IV. Omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy
pracy ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych
na skutek niewłaściwych metod i organizacji pracy oraz
związana z nimi profilaktyka.
V. Zasady postępowania w razie wypadku i w sytuacjach
zagrożeń.
1
0,5
1
1
a) Ewakuacja
b) Autoratownictwo i ratownictwo
VI. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej.
VII. Instruktaż stanowiskowy (dotyczy dachów, galerii,
kominów, masztów, wież kratowych, drabin itp.).
a) Przygotowanie do wykonywania określonej pracy, w tym:
- omówienie warunków pracy (pomieszczenie, elementy
stanowiska roboczego, przebieg procesu pracy)
- omówienie zagrożeń występujących na stanowisku
pracy i sposobów ochrony
- przygotowanie wyposażenia stanowiska pracy do
wykonania zadania
b) Pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy
zgodnie z zasadami bhp
c) Próbne wykonanie zadania przez pracownika pod
kontrolą instruktora
d) Samodzielna praca pracownika pod nadzorem
instruktora.
e) Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez
pracownika.
VIII. Egzamin.
0,5
0,5
1
2
0,5
0,5
1
1
1
0,5
1
3
1
1
1
1
5
1
1,5
1
1
0,5
1
1
5
1
1
1
1
1
1
Razem 25 h
Download