Procedura rejestracji grupy producentów rolnych

advertisement
Procedura rejestracji grupy producentów rolnych.
Grupa producentów rolnych powinna być tworzona przez samych producentów
rolnych w celu dostosowania produkcji do wymogów rynkowych, wspólnego wprowadzania
przez członków grupy towarów do obrotu, w tym przygotowania do sprzedaży, centralizacji
sprzedaży i dostaw do odbiorców hurtowych oraz ustalania wspólnych zasad informowania o
produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów i dostępności produktów. Grupy
producentów rolnych działają na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000r. o
grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88,
poz. 983 z późn. zm.). Ustawa określa, że członkami grupy mogą być osoby fizyczne,
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne prowadzące
gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzące działalność
rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.
ETAPY TWORZENIA GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH
1.Rolnicy dążący do utworzenia grupy producentów rolnych muszą najpierw sformalizować
swoją działalność i utworzyć podmiot prawny w formie spółdzielni, spółki z o.o., rolniczego
zrzeszenia branżowego lub stowarzyszenia. Wybór formy prawnej zależy od zamierzonych
celów działania grupy oraz skali przedsięwzięcia, ilości rolników zamierzających się
zorganizować, rodzaju i wielkość produkcji poszczególnych członków, możliwości
finansowych i technicznych potencjalnych członków, kosztów organizacji grupy i jej
funkcjonowania.
W celu realizacji zamierzenia przyszli członkowie muszą zorganizować
zebranie
założycielskie, na którym należy;
 Uchwalić powołanie grupy
 Określić formę prawną
 Wybrać władze grupy
 Uchwalić statut, umowę spółki
 Uchwalić wewnętrzne regulaminy
 Zatwierdzić nazwę, logo i siedzibę grupy
 Sporządzić dokumentację zebrania
2.Utworzony podmiot prawny trzeba zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym na
wzorach formularzy wniosków zamieszczonych na stronie
www.ms.gov.pl/krs/krs_formularze.php.
Zrzeszenie i stowarzyszenie wypełnia wniosek KRS W-20 oraz obligatoryjne załączniki
− KRS-WF – założyciele
− KRS-WK – zarząd uprawniony do reprezentacji
− KRS-WK – komisja rewizyjna
− KRS-WM – przedmiot działania
Dodatkowo należy załączyć;
− Statut podpisany przez wszystkich założycieli
− Listę założycieli
− Uchwałę o powołaniu organizacji
− Uchwałę o wyborze Komitetu Założycielskiego
− Wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania poświadczone urzędowo
Spółdzielnia wypełnia wniosek KRS W-5 oraz obligatoryjne załączniki
− KRS-WK – zarząd uprawniony do reprezentacji
− KRS-WK – rada nadzorcza
− KRS-WM – przedmiot działania
Dodatkowo należy załączyć
− Statut podpisany przez wszystkich założycieli
− Listę członków założycieli
− Uchwałę o powołaniu spółdzielni
− Wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania poświadczone urzędowo
Spółka z o.o. wypełnia wniosek KRS W-3 oraz obligatoryjne załączniki
− KRS-WK – zarząd uprawniony do reprezentacji
− KRS-WE – wspólnicy spółki
− KRS-WM – przedmiot działania
Dodatkowo należy załączyć
− umowę spółki
− listę wspólników i wartość nominalną ich udziałów
− oświadczenie zarządu o wniesieniu kapitału
− dokument o powołaniu członków organów spółki
− wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania poświadczone urzędowo
Po otrzymaniu z KRS wypisu o rejestracji należy dopełnić obowiązki podmiotu prawnego;
 należy zgłosić się do Urzędu Statystycznego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania
postanowienia o wpisie do rejestru przedsiębiorców, celem uzyskania REGON. Wpis
do rejestru następuje na podstawie wniosku składanego na formularzu RG-1
 trzeba zgłosić działalność gospodarczą w Urzędzie Skarbowym. Obowiązkiem jest
wyznaczenie osoby z podaniem personaliów do Urzędu Skarbowego, która będzie
naliczała i wpłacała terminowo należne organowi podatkowemu kwoty. Grupa
otrzymuje również numer identyfikacji podatkowej NIP
 Jeżeli podmiot zatrudnia pracowników muszą być oni zgłoszeni do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych
 Obowiązkiem i koniecznością dla grupy jest podpisanie umowy z bankiem i założenie
rachunku bankowego
 W praktyce koniecznością jest również wykonanie pieczątki
 Zgodnie z Ustawą o rachunkowości jednostka majątkowo wyodrębniona zobowiązana
jest do prowadzenia rachunkowości.
Łączenie się producentów w formy prawne (zrzeszenia, spółdzielnie, spółki) nie oznacza
jeszcze, że stają się one grupami producenckimi i są uprawnione do otrzymywania pomocy
wspólnotowej i kraju członkowskiego.
3. Rejestracja podmiotu prawnego w celu uzyskania statusu grupy producentów rolnych.
 Grupa składa wniosek o wpisanie grupy do rejestru grup prowadzonego przez
właściwego marszałka województwa ze względu na siedzibę grupy.
 Wnioski przyjmuje i opiniuje marszałek województwa. W drodze decyzji
administracyjnej stwierdza spełnienie przez grupę warunków i dokonuje wpisu do
rejestru grup producentów rolnych. Marszałek jest również zobowiązany do
sprawowania nadzoru nad działalnością grupy
 Zawartość wniosku;
 Nazwa i siedziba grupy
 Oznaczenie produktu lub grupy produktów
 Dane osobowe osób upoważnionych do reprezentowania grupy zgodnie z aktem
założycielskim
 Załączniki do wniosku;
 Wypis z rejestru sądowego
 Akt założycielski grupy
 Plan działania grupy na okres 5 lat
 Lista członków grupy
 Uchwała o upoważnieniu zarządu do złożenia wniosku
 Podpisy osób upoważnionych
 Oświadczenie członków grupy o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub działu
specjalnego produkcji rolnej
 Oświadczenie członków o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 Podpisane między grupą, a członkami umowy członkowskie
4.Uzyskanie pomocy finansowej dla grup producentów rolnych w ramach PROW
Grupy, które zostały wpisane do rejestru grup producentów rolnych i mają zamiar korzystać z
pomocy finansowej są zobowiązane do złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej.
Wniosek należy złożyć do Oddziału Regionalnego ARiMR właściwego ze względu na
siedzibę grupy na formularzu W-1/141 (do pobrania ze strony ARiMR) w nieprzekraczalnym
terminie 6 miesięcy od dnia wpisu grupy do rejestru grup prowadzonego przez marszałka.
Wniosek wraz z zaświadczeniem marszałka województwa o wpisie grupy do rejestru,
wydanym nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku grupa składa tylko raz.
Przed złożeniem wniosku o pomoc grupa musi złożyć w biurze powiatowym ARiMR
wniosek o wpis do ewidencji producentów wraz z załącznikiem zawierającym wykaz
członków grupy i uzyskać numer identyfikacyjny grupy producentów.
W ciągu 30 dni po zakończeniu danego roku działalności, liczonego jako kolejnych 12
miesięcy od dnia wydania decyzji o wpisaniu do rejestru grupa składa wniosek o płatność na
formularzu W-2/141 załączając do wniosku
 zaświadczenie marszałka województwa o wpisie grupy do rejestru, wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o płatność;
 wykazy faktur VAT i rachunków, uporządkowanych w ujęciu chronologicznym,
potwierdzające:
 przychody netto grupy ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu
na które grupa została utworzona,
 wartość i ilość dostarczonych grupie produktów lub grupy produktów przez
poszczególnych jej członków,
W okresie objętym wsparciem grupa może złożyć 5 wniosków o płatność.
W ramach pomocy dla grup producentów rolnych grupy mogą ubiegać się o kredyt
preferencyjny z linii kredytowej nGP, Od dnia 1 stycznia 2007r są zwolnione z płacenia
podatku od nieruchomości wykorzystywanych na prowadzenie działalności grupowej oraz od
podatku dochodowego powstałego w wyniku obrotu produktami dla których grupa została
utworzona w części wydatkowanej na rzecz członków grupy na zakup środków produkcji
przekazanych nieodpłatnie członkom grupy i szkolenie członków grupy producentów rolnych.
Andrzej Dominik
Download