Priorytet 1 Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w

advertisement
Priorytet 1
Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie,
leśnictwie i na obszarach wiejskich.
Ogólne założenie:
Wzmacnianie powiązań pomiędzy nauką i praktyką w celu opracowywania
nowych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie rolnictwa, leśnictwa
i przetwórstwa oraz wdrażania ich do praktyki gospodarczej.
Działanie
„Transfer wiedzy i innowacji”
Transfer wiedzy i innowacji
Podstawa prawna
Art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia
rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW)
Cele szczegółowe i cele przekrojowe
Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie
i na obszarach wiejskich, ze szczególnym naciskiem na następujące obszary:
zwiększanie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach wiejskich (1A);
wzmacnianie powiązań między rolnictwem i leśnictwem, a badaniami
i innowacją (1B);
promowanie uczenia się przez całe życie oraz szkolenia zawodowego
w sektorach rolnym i leśnym (1C).
Transfer wiedzy i innowacji
Rodzaj operacji
Inwestycje w projekty demonstracyjne poszerzające bazę wiedzy i najlepszych
praktyk innowacji, w tym rozwiązań innowacyjnych, w zakresie produkcji
rolnej lub leśnej lub przetwórstwa rolno-spożywczego (1A);
Działania upowszechniające innowacyjne rozwiązania dotyczące produkcji
rolnej lub leśnej lub przetwórstwa rolno-spożywczego (1B).
Działania te ukierunkowane są w szczególności na upowszechnienie
innowacyjnych rozwiązań wypracowanych przez instytucje naukowobadawcze, a także na upowszechnienie efektów wypracowanych w ramach
realizacji operacji wchodzących w zakres działania „Współpraca”.
Działania upowszechniające prowadzone są w szczególności w następujących
formach: kursy, konferencje, seminaria, szkolenia, warsztaty, pokazy,
demonstracje, wyjazdy studyjne, staże.
Transfer wiedzy i innowacji
Rodzaj operacji cd.
Działania szkoleniowe ukierunkowane na rozwój wiedzy i umiejętności
zawodowych przez rolników lub posiadaczy lasów, uczniów szkół rolniczych i
leśnych, doradców rolnych i nauczycieli szkół rolniczych lub leśnych (1C).
Działania szkoleniowe dotyczą zagadnień związanych m.in. z zarządzaniem,
technologią i organizacją produkcji w gospodarstwie, bezpieczeństwem pracy,
marketingiem, ochroną środowiska, ICT oraz skróceniem łańcucha
żywnościowego.
Działania szkoleniowe prowadzone są w szczególności w następujących
formach: kursy, szkolenia, w tym e-learningowe warsztaty, demonstracje,
wyjazdy studyjne.
Transfer wiedzy i innowacji
Koszty kwalifikowalne
– koszty związane z budową, przebudową, nadbudową, modernizacją
infrastruktury i elementów niezbędnych do stworzenia i umożliwienia
prezentacji projektu demonstracyjnego -1A
– koszty ściśle związane z organizacją i przeprowadzeniem działań
upowszechnieniowych - 1B
– koszty ściśle związane z organizacją i przeprowadzeniem działań
szkoleniowych - 1C
– koszty ogólne
Koszty uznaje się za koszty kwalifikowalne, jeżeli zostały poniesione od dnia
zawarcia umowy.
Transfer wiedzy i innowacji
Beneficjenci
W zależności od celu szczegółowego:
1A:
– instytucje naukowo – badawcze,
– doradztwo publiczne,
– szkoły rolnicze lub szkoły leśne lub centra kształcenia ustawicznego lub
centra kształcenia praktycznego prowadzone przez JST lub organy
administracji rządowej
1B:
– instytucje naukowo – badawcze,
– doradztwo publiczne,
– podmioty prowadzące działalność szkoleniową
Transfer wiedzy i innowacji
Beneficjenci cd.
W zależności od celu szczegółowego:
1C:
– instytucje naukowo – badawcze,
– szkoły rolnicze lub szkoły leśne lub centra kształcenia ustawicznego lub
centra kształcenia praktycznego prowadzone przez JST lub organy
administracji rządowej,
– Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej
– doradztwo publiczne,
– podmioty prowadzące działalność szkoleniową.
Transfer wiedzy i innowacji
Zasady dotyczące ustanawiania kryteriów wyboru
Wybór operacji do finansowania będzie miał charakter konkursu.
O przyznaniu pomocy będzie decydowała liczba uzyskanych punktów.
Kryteria wyboru definiuje się w celu wybrania beneficjentów (usługodawców),
którzy najlepiej zrealizują działanie. Proces wyboru beneficjentów powinien
być otwarty i uczciwy oraz obejmować kandydatów spełniających warunki
kwalifikowalności.
Aby zakwalifikować się do wsparcia w ramach tego działania, beneficjent
przedstawia dowody na spełnienie wymaganych kwalifikacji do świadczenia
usług transferu wiedzy, w tym dotyczących:
• kwalifikacji personelu realizującego usługi związane z transferem wiedzy,
• wystarczającej liczby pracowników do realizacji usług związanych
z transferem wiedzy.
Transfer wiedzy i innowacji
Rodzaj wsparcia
Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.
Intensywność pomocy
Do 100% kosztów kwalifikowalnych operacji.
Poziom współfinansowania
Do ustalenia zgodnie z przepisami rozporządzenia EFRROW.
Działanie
„Doradztwo”
Doradztwo
Podstawa prawna
Art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia
rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW)
Cele szczegółowe i cele przekrojowe
Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie
i na obszarach wiejskich, ze szczególnym naciskiem na następujące cele:
•
zwiększanie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach wiejskich (1A)
•
wzmacnianie powiązań między rolnictwem i leśnictwem, a badaniami
i innowacją (1B);
•
promowanie uczenia się przez całe życie oraz szkolenia zawodowego
w sektorach rolnym i leśnym (1C).
Doradztwo
Rodzaj operacji
W ramach działania rolnicy lub grupy producentów rolnych objęci będą
kompleksową pomocą doradczą, której zakres powinien być powiązany z co
najmniej jednym unijnym priorytetem rozwoju obszarów wiejskich
i obejmować powinien co najmniej jeden spośród następujących obszarów:
technologia produkcji roślinnej i zwierzęcej, środowisko, klimat, organizacja,
zarządzanie, różnorodność biologiczna, ochrona środowiska, choroby zwierząt
i roślin, zrównoważony rozwój działalności gospodarczej małych gospodarstw,
zasady bezpieczeństwa pracy.
Usługi doradcze dla producentów rolnych lub grup producentów rolnych będą
mogły obejmować również inne zagadnienia związane z ekonomicznymi,
rolniczymi i środowiskowymi wynikami gospodarstwa rolnego (np.
opracowanie biznesplanu, rentowność ekonomiczna, zarządzanie ryzykiem,
strategie adaptacji do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków, techniki
produkcyjne).
Doradztwo
Rodzaj operacji cd.
Działanie obejmować będzie także usługi doradcze dla właścicieli lasów
w ramach następujących obszarów: ochrona siedlisk przyrodniczych oraz
dzikiej fauny i flory, tj. wynikające z dyrektywy 92/43/EWG, ochrona dzikiego
ptactwa, tj. wynikające z dyrektywy 2009/147/WE i ramy działania Wspólnoty
w dziedzinie polityki wodnej, tj. dyrektywa 200/60/WE. Ponadto pomoc
będzie mogła obejmować kwestie związane z efektywnością gospodarczą
i środowiskową gospodarstwa leśnego.
Doradztwo
Rodzaj operacji c.d.
Działanie obejmować będzie również wsparcie doskonalenia zawodowego
doradców w zakresie ww. obszarów, w ramach których świadczone będą
usługi doradcze dla producentów rolnych, grup producentów rolnych
i właścicieli lasów. Pomoc świadczona będzie przez podmioty doradcze
(beneficjentów działania) lub w zakresie innowacyjnych rozwiązań
technologicznych i organizacji produkcji rolnej lub leśnej - przez podmioty
doradcze z instytucjami naukowo-badawczymi.
Ponadto realizowane mogą być projekty dotyczące promocji doradztwa
rolnego i leśnego oraz upowszechnianie informacji o ich działalności
i świadczonych przez nie usługach.
Doradztwo
Koszty kwalifikowalne
Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się:
• koszty administracyjne, w tym koszty osobowe,
• koszty działań szkoleniowych,
• koszty związane z promocją i informacją.
Koszty uznaje się za kwalifikowalne od momentu podpisania umowy
o przyznanie pomocy.
Doradztwo
Beneficjenci
W zależności od celu szczegółowego:
1A - publiczne i prywatne podmioty doradcze;
1B - publiczne i prywatne podmioty doradcze, instytucje naukowo-badawcze;
1C - publiczne i prywatne podmioty doradcze, Centrum Doradztwa Rolniczego.
Doradztwo
Warunki kwalifikowalności
Warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyznanie pomocy w ramach
tego działania będzie uzyskanie akredytacji w zakresie usług doradczych dla
rolnictwa i leśnictwa.
Doradztwo
Rodzaj wsparcia
Płatności ryczałtowe:
– na program doradczy dla rolnika lub grupy rolników realizowany w
okresie 1 roku
– w przypadku projektów z zakresu doskonalenia zawodowego doradców
na trzyletni program.
Intensywność pomocy
Do 100% kosztów kwalifikowalnych operacji.
Poziom współfinansowania
Do ustalenia zgodnie z przepisami rozporządzenia EFRROW.
Działanie
„Współpraca”
Współpraca
Cele:
Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie
i na obszarach wiejskich, ze szczególnym naciskiem na następujące obszary:
• zwiększanie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach wiejskich (1A),
• wzmacnianie powiązań między rolnictwem i leśnictwem a badaniami
i innowacją (1B)
Mocne powiązanie z celami priorytetu 3, czyli:
Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania
ryzykiem w rolnictwie, ze szczególnym naciskiem na następujące obszary:
• lepsze zintegrowanie głównych producentów z łańcuchem
żywnościowym poprzez systemy jakości, promocję na rynkach
lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy producentów i organizacje
międzybranżowe (3A);
Współpraca
Rodzaj operacji:
Współpraca między różnymi podmiotami w sektorze rolnym i spożywczym
oraz innymi podmiotami, przyczyniającymi się do realizacji priorytetów
rozwoju obszarów wiejskich.
Wsparcie utworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji,
tworzenia nowych klastrów i podejmowania nowej działalności dla
istniejących klastrów.
Współpraca
Rodzaje operacji cd.
Dotyczą w szczególności :
a) projektów pilotażowych;
b) tworzenia nowych produktów, praktyk, procesów i technologii w sektorach rolnym,
spożywczym;
c) horyzontalnej i wertykalnej współpracy między podmiotami łańcucha dostaw;
d) działań promocyjnych w kontekście lokalnym, związanych z rozwojem krótkich łańcuchów
dostaw i rynków lokalnych;
e) wspólnych działań w celu przeciwdziałania zmianie klimatu lub przystosowania się do niej;
f) wspólnego podejścia do projektów środowiskowych i ciągłych praktyk w zakresie ochrony
środowiska;
g) horyzontalnej i wertykalnej współpracy między podmiotami łańcucha dostaw na rzecz
zrównoważonej produkcji biomasy;
h) realizowania, w szczególności przez partnerstwa publiczno-prywatne lokalnych strategii rozwoju
dotyczących co najmniej jednego z priorytetów Unii w zakresie rozwoju obszarów wiejskich;
Zakres wsparcia wymieniony w pkt. d) może być przedmiotem wsparcia jedynie, jeśli stanowi
element pozostałych zakresów wymienionych w pkt. a)-h) z wyłączeniem pkt. e) i f).
Współpraca
Koszty kwalifikowalne:
a) badania związane z wdrożeniem nowych rozwiązań, analiz wykonalności,
koszty opracowania planu operacyjnego partnerstwa lub grupy
operacyjnej,
b) aktywizacja danego obszaru w celu osiągnięcia wykonalności zbiorowego
projektu terytorialnego (działania informacyjne, opracowanie projektu),
c) koszty funkcjonowania grupy operacyjnej/klastra/sieci/partnerstwa,
d) koszty bezpośrednie (inwestycyjne) projektów związane z realizacją
planu operacyjnego lub działania ukierunkowanego na innowacyjność,
e) działania promocyjne.
Proporcjonalność kosztów funkcjonowania w stosunku do zakresu planu
operacyjnego i wartości projektu.
Współpraca
Beneficjenci:
Zorganizowane partnerstwa podmiotów współpracujących w rolnictwie
i łańcuchu żywnościowym lub leśnictwie oraz innych podmiotów, w tym
organizacji międzybranżowych przyczyniających się do osiągnięcia celów
i priorytetów polityki rozwoju obszarów wiejskich, w tym grupy operacyjne
na rzecz innowacyjności posiadające formę organizacyjno-prawną
umożliwiającą zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań.
Klastry i sieci nowo powstałe oraz te, które podejmują działalność nową
dla nich w zakresie rolnictwa i łańcucha żywnościowego.
Współpraca
Warunki kwalifikowalności:
a) Grupa operacyjna na rzecz innowacyjności – minimum dwa różne
podmioty, należące do co najmniej dwóch grup z wymienionych poniżej:
 rolnicy i grupy rolników,
 naukowcy, instytucje naukowo-badawcze,
 doradcy (rolniczy lub gospodarczy),
 przedsiębiorcy sektora rolnego lub rolno-spożywczego,
Współpraca
Warunki kwalifikowalności cd.:
b) Inne partnerstwo – co najmniej dwa różne podmioty z grup
wymienionych wyżej oraz jeden podmiot z wymienionych poniżej:
 posiadacze lasów (o ile nie są rolnikami),
 lokalne partnerstwa publiczno-prywatne (inne niż Lokalne Grupy
Działania).
Współpraca
Warunki kwalifikowalności.:
Grupa operacyjna na rzecz innowacyjności spełnia łącznie następujące
warunki:
a) działa na podstawie ustalonych procedur wewnętrznych z zachowaniem
przejrzystości działania i unikaniem konfliktu interesów,
b) powołana została w celu realizacji projektu innowacyjnego,
c) działa na podstawie planu operacyjnego zawierającego opis projektu, opis
spodziewanych wyników, harmonogram realizacji oraz opis wkładu
w osiąganie celów grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz priorytetów
polityki rozwoju obszarów wiejskich, a także sposób finansowania realizacji
projektu wraz ze źródłami finansowania, w tym wkładu własnego.
Analogicznie dla partnerstwa.
Współpraca
Preferencje dla projektów:
• powstałych w wyniku inicjatywy potencjalnych użytkowników rezultatów
operacji,
• realizowanych przez grupy operacyjne na rzecz innowacji składające się
z więcej niż trzech różnych partnerów należących do trzech różnych grup,
• których produkty i rezultaty będą powszechnie i nieodpłatnie dostępne
w celu wykorzystania przez szersze grupy interesariuszy.
Forma wsparcia:
Refundacja części kosztów kwalifikowalnych
Płatności zaliczkowe.
Współpraca
Intensywność pomocy:
Do 90% kwoty wydatków kwalifikowalnych związanych z prowadzeniem
prac badawczych bezpośrednio związanych z wdrożeniem i wdrożeniowych
związanych z realizacją operacji innowacyjnej w przypadku nieodpłatnego
udostępnienia rezultatów projektu dla wszystkich zainteresowanych.
Do 50% kwoty wydatków kwalifikowalnych związanych z prowadzeniem
prac badawczych bezpośrednio związanych z wdrożeniem w przypadku
odpłatnego udostępniania rezultatów projektu.
Do 50% kwoty wydatków inwestycyjnych kwalifikujących się do wsparcia.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards