pobierz plik - Wrota Podkarpackie

advertisement
Załącznik nr 4a
TEST POMOCY PUBLICZNEJ
Pomocą publiczną jest transfer zasobów przypisywany władzy publicznej, o ile transfer ten spełnia łącznie następujące warunki:
 stanowi przysporzenie dla danego podmiotu na warunkach korzystniejszych niż rynkowe,
 jest selektywny – uprzywilejowuje określone podmioty lub wytwarzanie określonych dóbr,
 zakłóca konkurencję lub grozi zakłóceniem konkurencji,
 wpływa na wymianę gospodarczą.
Należy podkreślić, iż nakładanie jakichkolwiek opłat za korzystanie z infrastruktury objętej zakresem rzeczowym projektu (np. wynajem powierzchni
użytkowej w obiektach) jest ważnym czynnikiem mogącym przesądzić o konieczności zastosowania reguł pomocy publicznej
w odniesieniu do składanego wniosku o dofinansowanie. Przykładowo, zamiar wynajmu powierzchni przez publiczne instytucje kultury (zwłaszcza
wynajem sal widowiskowych, koncertowych, innych), zamiar wynajmu obiektów sportowych - stanowić będzie podstawową przesłankę mogącą
zdecydować o konieczności zastosowania zasad pomocy publicznej, nawet jeżeli wynajem jest jedynie poboczną (dodatkową) działalnością danej
instytucji.
Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie należy bardzo wnikliwie przeanalizować m. in. najbardziej podstawową kwestię: do jakiej działalności będzie
wykorzystywana
będąca
przedmiotem
projektu
infrastruktura
(lub
maszyny
i
urządzenia,
inne
wyposażenie)
i czy przewidywane jest pobieranie jakichkolwiek opłat z tego tytułu. Jeśli infrastruktura wytworzona w ramach projektu będzie wykorzystywana odpłatnie
należy pamiętać, iż w każdym przypadku, w którym jest to możliwe trzeba unikać zaburzania wolnej konkurencji, co jest równoznaczne z unikaniem
udzielania pomocy publicznej.
Projekt dotyczy przedsięwzięć, które mogą podlegać regułom pomocy publicznej. W przypadku zaznaczenia tej opcji
należy wypełnić niniejszy załącznik
Projekt nie należy do przedsięwzięć, które mogą podlegać regułom pomocy publicznej. W przypadku zaznaczenia tej
opcji nie należy odpowiadać na poniższe pytania, lecz jedynie podpisać załącznik i opatrzyć właściwą datą
Strona 1 z 3
Tabela
I
1.
2.
3.
4.
1
2
Pytania podstawowe
Pytania pomocnicze
Czy transfer1 zasobów przypisywalny
władzy publicznej jest selektywny –
tzn. uprzywilejowuje określone
podmioty lub wytwarzanie
określonych dóbr?
Czy transfer skutkuje
przysporzeniem2 na rzecz
określonego podmiotu, na
warunkach korzystniejszych niż
rynkowe?
Czy w efekcie tego transferu
występuje lub może wystąpić
zakłócenie konkurencji?
Czy wszystkie zainteresowane podmioty mogą
skorzystać z transferu zasobów na równych
prawach?
Czy wsparcie (rozumiane jako dofinansowanie)
kierowane jest do wybranej grupy Wnioskodawców?
Czy możliwy jest wybór operatora do działalności
gospodarczej? Jeśli TAK, to na jakich warunkach
nastąpił jego wybór? Należy opisać również warunki
umowy między Wnioskodawcą a operatorem.
Czy transfer wpływa na wymianę
gospodarczą między krajami
członkowskimi
Tak / Nie
Uzasadnienie
Należy podać zakres działalności Wnioskodawcy /
operatora infrastruktury powstałej w wyniku realizacji
projektu (czy stanowi konkurencję dla innych
podmiotów, w jakim zakresie?)
Proszę określić cele projektu?
Czy są one wyłącznie celami publicznymi?
Należy określić rynek, w którym zakłócenie
konkurencji mogłoby wystąpić?
Czy przeprowadzona została analiza rynku? Jeśli
tak, należy przedstawić wnioski z tej analizy. Jaka
jest atrakcyjność przedmiotu
dofinansowania/inwestycji na tle oferty innych
jednostek w Regionie / Polsce / Europie?
Proszę określić zasięg terytorialny projektu: lokalny,
regionalny, ponadregionalny, międzynarodowy. Kto
jest odbiorcą ostatecznym projektu? Czy lokalizacja
przedmiotu projektu sprzyja korzystaniu z niego
przez osoby z innych państw członkowskich? Należy
dokonać analizy (podać argumenty) czy projekt
przyczyni się do pojawienia/ zwiększenia się liczby
odbiorców z innych państw członkowskich? Czy
Wnioskodawca prowadzi działania reklamowe lub
Transfer – transakcja, w wyniku której następuje przepływ zasobów między dwoma podmiotami (zasoby finansowe i rzeczowe).
Przysporzenie – przez przysporzenie należy rozumieć korzyść ekonomiczną osiąganą przez podmiot, na rzecz którego dokonywany jest transfer zasobów.
Strona 2 z 3
marketingowe zmierzające do pozyskania klientów z
innych państw członkowskich?
II
W przypadku gdy na wszystkie odpowiedzi powyżej udzielono pozytywną odpowiedź (zaznaczono TAK) projekt podlega zasadom
pomocy publicznej. Proszę w tym przypadku zaznaczyć czy dla określonej pomocy publicznej istnieje program pomocowy a projekt
spełnia kryteria zapisane w tym programie:
Program pomocowy
1.
2.
Tak / Nie
Uzasadnienie
Rozporządzenie MRR w sprawie regionalnej
pomocy inwestycyjnej w ramach RPO
Rozporządzenie MRR w sprawie pomocy de
minimis w ramach RPO
W przypadku gdy dla projektu podlegającego zasadom pomocy publicznej nie został opracowany żaden program pomocowy (brak jest
odpowiedniego rozporządzenia, a istniejące rozporządzenia nie dotyczą swoim zakresem projektu) wsparcie może być udzielone przez
przeprowadzenie procedury notyfikacji do Komisji Europejskiej udzielanej pomocy indywidualnej na rzecz danego podmiotu i projektu.
……………………………….
……………………………
Miejscowość, data
podpis oraz pieczęć Wnioskodawcy
Strona 3 z 3
Download