Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr Anny Orylskiej nt

advertisement
Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr Anny Orylskiej nt.: „Stymulacja pamięci roboczej u dzieci
z cechami ADHD w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”
Streszczenie
Rozprawa doktorska miała na celu testowanie trzech rodzajów przewidywań. Głównym celem
badania było sprawdzenie czy trening pamięci roboczej spowoduje odmienny bliski transfer (funkcji
trenowanej pamięci roboczej) oraz daleki transfer (funkcji poznawczych nietrenowanych,
umiejętności szkolnych, funkcjonowania intelektualnego i behawioralnego) u dzieci sześcioletnich z
cechami ADHD w porównaniu z dziećmi zdrowymi. Innym ważnym celem było sprawdzenie czy
krzywe efektywności trenowania u dzieci z cechami ADHD są odmienne niż u dzieci zdrowych oraz czy
korzyści uzyskanych z treningu pamięci roboczej zależą od efektywności trenowania. Ostatnim
istotnym celem rozprawy była weryfikacja przewidywań co do optymalnej ilości sesji treningowych
dla dzieci.
Najważniejsze wyniki badania podłużnego wykazały, iż bliskie i dalekie transfery treningu były
takie same dla dzieci z cechami ADHD jak i u zdrowych. Zaobserwowano bliski transfer treningu
funkcji pamięci roboczej, która była trenowana a także daleki transfer wybranych umiejętności
edukacyjnych. Krzywe efektywności trenowania pamięci roboczej wskazywały na optymalną ilość
sesji wahającą się od dwudziestu pięciu do trzydziestu, dla dzieci w wieku 6 lat. Ponadto tylko na
podstawie najbardziej złożonych zadań angażujących pamięć roboczą można było wyodrębnić
indywidualne różnice efektywności trenowania. Dzieci o najniższych wynikach na starcie w zadaniach
dotyczących pamięci roboczej najlepiej poprawiły trenowane funkcje, co było widoczne w zakresie
efektywności trenowania jak również w niezależnych zadaniach sprawdzających efekty treningu.
Download