bariery-wzrostu-gospodarczego-opracowanie

advertisement
.
2
Bariery wzrostu gospodarczego
Bariery wzrostu gospodarczego oznaczają istnienia względnie trwałych przeszkód procesu wzrostu,
będących wynikiem różnorodnych obiektywnych zjawisk społeczno - ekonomicznych.
Przez barierę instytucjonalno - organizacyjną należy rozumieć nieprzystosowanie całokształtu
instytucji państwa do sterowania i oddziaływania na procesy rozwoju i wzrostu gospodarczego.
Przejawem tego rodzaju bariery może być np. przestarzałe ustawodawstwo gospodarcze,
ograniczające aktywność podmiotów gospodarczych, nadmiernie rozbudowany i niesprawny aparat
biurokratyczny państwa, zbyt duża centralizacja decyzji na szczeblu makroekonomicznym.
Przykładem jest niesprawność i słabość systemu bankowego kraju, niedorozwój instytucji
gromadzenia informacji niezbędnych do sterowania gospodarką i podejmowania decyzji na różnych
szczeblach gospodarowania. Istnienie powyższej bariery daje o sobie znać zwłaszcza w warunkach
przebudowy systemu społeczno - gospodarczego oraz w warunkach przechodzenia ze stanu
zacofania ekonomicznego do fazy intensywnego rozwoju społeczno - gospodarczego.
Bariera strukturalna jest wynikiem historycznie ukształtowanej struktury gospodarki narodowej,
utrudniającej start i proces rozwoju i wzrostu gospodarczego. Jej przejawem jest m.in. niedorozwój
gałęzi produkcyjnych dobra inwestycyjne, czy też niedostateczny w procesie przemian
strukturalnych gospodarki rozwój gałęzi, będących nośnikami postępu technicznego.
Przykładem tego rodzaju bariery może być również niedorozwój sektora usług, oddziaływujący
negatywnie na rozwój pozostałych gałęzi gospodarki.
Bariera siły roboczej oznacza brak siły roboczej niezbędnej dla rozpoczęcia procesu wzrostu lub
jego kontynuacji. Może to być brak siły roboczej w ogóle lub też niedobór kwalifikowanej siły
roboczej, a więc siły roboczej o określonych kwalifikacjach. Metodą przezwyciężania jest wzrost
wydajności pracy, zmniejszający zapotrzebowanie na siłę roboczą. Brak siły roboczej o charakterze
lokalnym czy też siły roboczej o określonych kwalifikacjach pozwala przezwyciężyć określony
system płac, preferując zatrudnienie w rejonach niedoboru siły roboczej czy też określone zawody o
charakterze deficytowym.
Bariera surowcowa oznacza niedostatek w danym kraju surowców, niezbędnych dla rozwoju
określonej produkcji, czy gałęzi gospodarki narodowej. Działanie tej bariery odczuwalne jest w
większości krajów z wyjątkiem tych, które natura wyposażyła w obfitość źródeł surowcowych.
Bariera surowcowa odczuwalna może być także w kraju dysponującym określonymi zasobami
naturalnymi, ale dla uruchomienia, których niezbędne są określone inwestycje - z reguły o długim
cyklu, wysokokapitałochłonne, kosztowne.
(…)
… brakujących i niezbędnych dla kontynuowania wzrostu gospodarczego surowców,
półfabrykatów, maszyn, urządzeń. Gospodarka narodowa nie dysponująca zasobami, które muszą
być w tym celu eksportowane - nie może się dynamicznie rozwijać. Bariera ta może ulec
zaostrzeniu, jeżeli dla danego kraju pogorszą się warunki wymiany międzynarodowej, czyli terms of
trade, a więc gdy pogorszą się relacje cen towarów eksportowanych do cen towarów
importowanych.
Rola handlu zagranicznego w gospodarce narodowej nie ogranicza się tylko do czynnika
ułatwiającego, czy umożliwiającego przezwyciężanie określonych barier wzrostu. Jest on
podstawowym narzędziem uczestnictwa kraju w międzynarodowym podziale pracy i czerpania z
tego uczestnictwa określonych korzyści ekonomicznych. Traktuje o tym teoria wymiany
międzynarodowej. Bariera…
Mechanizm ekspansji gospodarczej - wykład
Wzrost gospodarczy - wykład
Makroekonomia - wstęp
Wykład - Cykl koniunkturalny
Wykład - polityka wzrostu gospodarczego i analitycznego
Makroekonomia- wykład 4
Reklama

Administracja publiczna






























.
Działalność gospodarcza
Kodeks postępowania administracyjnego
Download